ชุมชนท่องเที่ยวทั้งหมด

ค้นหาชุมชนท่องเทียวบนแผนที่


ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมทั้งหมด

สาระบทความ

สาระบทความทั้งหมด

แนวคิด/หลักการ CBT

สินค้าและบริการจากเครือข่าย CBT เชียงใหม่

สินค้าและบริการทั้งหมด

เอกสาร/สื่อ เพื่อการเผยแพร่

เอกสาร/สื่อ เพื่อการเผยแพร่ทั้งหมด

เกี่ยวกับ CBT-CM

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT)

ความเป็นมาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

             เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรวมตัวของหมู่บ้านท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จากหลายเครือข่าย ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆจัดตั้งเครือข่ายชุมชนทางการท่องเที่ยวขึ้น การมีหลายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น ทำให้ขาดความชัดเจนและเป็นเอกภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยหนึ่งในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่คือ เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (พ.ศ.2547) โดยได้สนับสนุนทุนวิจัย ในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือขึ้น จนสามารถจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล คือ สมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ที่เป็นการรวมตัวของชุมชนที่มีฐานจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และมีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสมาชิก  ซึ่งมีการรวมกลุ่มและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชนสมาชิกจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จ    

          เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขับเคลื่อนงานและมีพัฒนาการมาโดยลำดับ และเมื่อปี พ.ศ.
2555 ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาของเครือข่าย โดยมีข้อเสนอและแนวทางในการสร้างเอกภาพของชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้มีการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงได้มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(เครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) และสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการเข้าพบหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในเครือข่ายต่างๆ เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการผนวกรวมชุมชนท่องเที่ยวจากเครือข่ายต่างๆ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 80 ชุมชน และมีการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชียงใหม่ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ต  ในครั้งนั้นได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการลงนามรับรองคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยของ มล.ปนัดดา ดิศกุล โดยมีนายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ (บ้านแม่กำปอง) เป็นประธานเครือข่ายฯ โดยมีทิศทางการพัฒนา 3 เรื่องหลักคือ 1) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และ 3) การส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว       

          การเป็นเครือข่ายที่ได้รับการรับรองทำให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายที่มีเอกภาพและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะของโครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นลำดับ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และเวทีสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและประชุมสัมมนา เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับโซน  รวมทั้งการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งานมหกรรม Lanna Expo ทำให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

          ปี 2559 ปรับเปลี่ยน/คัดเลือกคณะกรรมการชุดที่สอง (หมดวาระ) ประกาศแต่งตั้งและ ลงนามรับรองคณะกรรมการชุดที่สองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยนายปวิน  ชำนิประศาสน์  โดยมีนายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ (บ้านแม่กำปอง) เป็นประธานเครือข่ายฯ สมัยที่ 2

วิสัยทัศน์  

 “เป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยอุดมการณ์ของ การท่องเที่ยวโดยชุมชน”


ภารกิจ
1) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน
2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และ
3) การส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว

คณะกรรมการบริหาร
1) นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์    ประธานกรรมการ
2) นายยิ่งยศ     หวังวนวัฒน์      รองประธานกรรมการ
3) นายสมศักดิ์   อินทะชัย         รองประธานกรรมการ

4) นางดวงพร    อ่อนหวาน        กรรมการ
5) นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา          กรรมการ
6) นายอรุณ      อุลัย              กรรมการ
7) นายทองหล่อ  บุญป้อ            กรรมการ
8) นายสมพงษ์   แซ่ลี              กรรมการ
9) นายพงษ์ศักดิ์  วนาลัยนิเวศน์    กรรมการ
10) นายจำลอง  ปันดอน           กรรมการ
11) นายวรพงษ์  ผูกภู่              กรรมการ
12) นางดุษณีย์   ชาวนา            กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

แผนที่ Google แสดงที่ตั้งสำนักงาน CBT Chiang Mai

ส่งข้อความหาเรา

CBT Chiang Mai
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ห้อง 216 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 083 3254056 (คุณถวิล)