กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


วิถีชีวิตม้งดั่งเดิม | เดินป่า จุดชมวิว

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแม่แดด
ที่อยู่ :หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านแม่ล้อ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ติดกับ :บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านขุนขานน้อย ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านแจ่มน้อย ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ :มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้และลำห้วย โดยภูเขาสูงประมาณ 800 – 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าไม้เป็น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ดินเป็นดินเหนียว
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพอากาศ จะมีความเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดทั้งไป โดยมีอุณหภูมิต่ำที่สุดในเดือนมกราคมที่ -3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,450 มิลลิเมตร โดยทั่วไปพื้นที่เป็นภูเขาประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นที่ราบเชิงเขาประมาณ 5% และเป็นที่ลุ่มประมาณ 5% ของพื้นที่โดยรวม
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ม้ง
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :55 ปี
ประวัติชุมชน :ที่ตั้งและถิ่นฐานเดิมของชาวบ้านดงสามหมื่น คือ ประเทศจีนอพยพเข้ามาประเทศลาว,ประเทศพม่า (ท่าขี้เหล็ก) และเข้ามาประเทศไทยในเวลาต่อมาที่หมู่บ้านแม่ละอุป ปัจจุบันหมู่บ้านแม่ละอุปเป็นเขตรับผิดชอบของ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้เป็นเวลาประมาณ 40-45 ปี และได้อพยพจากหมู่บ้านแม่ละอุปมาอยู่ที่หมู่บ้านแม่ตะละเป็นเวลา 2 ปี และได้อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านดงสามหมื่น นับเวลามาจงถึงปัจจุบันเป็นเวลา 55 ปี ผู้ที่เริ่มบุกเบิกละก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายเต่ง แซ่โซ้ง เป็นผู้นำหมู่บ้านในขณะนั้น ช่วงหลังเริ่มมีญาติพี่น้องย้ายจากบ้านแม่ละอุปมาอาศัยอยู่ด้วย เริ่มมีผู้คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น และได้มีนโยบายที่จะก่อตั้งโรงเรียนสหมิตรวิทยากันในหมู่บ้าน ขณะนั้นในพื้นที่มีสถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่การจะจัดตั้งโรงเรียนชาวบ้านกลัวว่าจะมีการสร้างทหารให้กับ คอมมิวนิสต์ เลยปฏิเสธที่จะก่อตั้งโรงเรียนในหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2500 ได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวเนื่องจากพื้นที่เดิมนั้นไม่มีถนนหนทาง การรักษาพยาบาลและที่ทำมาหากินไม่อำนวยความสะดวกสบายเลยทำให้ชาวบ้านตัดสินใจไปอาศัยอยู่ที่อื่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่อพยพก็มีนายเต่ง แซ่โซ้ง ได้อพยพไปอยู่ที่บ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการอพยพของชาวบ้านทำให้เหลือผู้คนที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเพียง 3 ครัวเรือน คือ นายโพล้ แซ่โซ้ง นายโต้ง แซ่โซ้ง นายพ่า แซ่โซ้ง ซึ่งเป็นญาติพี่น้องของ นายเต่ง แซ่โซ้ง แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวบ้านชาวบ้านอพยพมาจากแม่ฮ่องสอน และที่อื่นรวมถึงครอบครัวของ นายกั่ว แซ่โซ้ง มาจากบ้านแม่สาใหม่มาอาศัยอยู่ด้วย ในปี พ.ศ. 2515 - 2554 หมู่บ้านได้กลายเป็นชุมชนใหญ่และเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ที่มาของชื่อชุมชน :มาจากการเรียกขานว่า “ย้งสางเหม่ง” ซึ่งเป็นภาษาม้งโดย ย้ง แปลว่า ป่า สาง แปลว่า สาย และเหม่ง แปลว่า เขต, แจ่ง, ยอด
จำนวนประชากร :680
จำนวนครัวเรือน :130
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม พิธีเลี้ยงป่าดงเซ้ง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน พิธีกินเจ - ไม่มี -
ตุลาคม พิธีกินเจ - ไม่มี -
พฤศจิกายน พิธีกินข้าวใหม่ - ไม่มี -
ธันวาคม เทศกาลขึ้นปีใหม่ (หน่อเป๊ะจ่าว) - ไม่มี -
อาชีพหลัก :การเกษตร เช่น ปลูกสตรอเบอร์รี่ และพืชตามฤดูกาล
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น
2.กองทุนหมู่บ้าน
3.กลุ่มแม่บ้าน
4.กลุ่มเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายธงชัย แซ่โซ้ง ประธาน
นายเจริญชัย เอกโอฬารสกุลรองประธาน
นายมนตรี แสงทรงตระกูล เหรัญญิก
นายเปา อภิสันต์พลังกุลเลขานุการ
นายบุญช่วย พงศธากรกุลประชาสัมพันธ์
นายสิทธิชาติ แสงทรงตระกูลที่ปรึกษา
นายวรเดช เอกวิริยะดำรงที่ปรึกษา
นายสันติชัย แซ่โซ้งที่ปรึกษา
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.หน่วยงาน: ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ปี พ.ศ.: 2555 – ปัจจุบัน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนมุ่งเป้า 2555, 2557
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :มีความสามัคคีกันมากขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อม :ใส่ใจในปัญหาขยะในชุมชนมากขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ป่าดงเซ้ง (2) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) ป่าดงเซ้ง (2) บ้านดั้งเดิม (3) ดนตรีท้องถิ่น (4) ตำข้าวปุก (5) การแต่งกายชนเผ่าม้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) การทอผ้าใยกัญชง (2) การปักผ้า (3) การตีมีด (4) เป่าแคน
ฐานกิจกรรม :- ไม่มี -
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ป่าดงเซ้ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้ความเคารพ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน และมีพิธีกรรมบูชาตามความเชื่อที่ว่า เทพเจ้าจะปกปักษ์รักษาหมู่บ้านให้สงบสุข (2) บ้านดั้งเดิม รูปแบบความเชื่อในการปลูกสร้างบ้านตามวิถี ที่เชื่อว่าทำให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ต้องมีองค์ประกอบตามความเชื่อม้ง ทั้งเสา เตาไฟ ฯลฯ (3) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินบนดอยดงสามหมื่น มีจุดชมวิว ณ สวนสตรอเบอรี่ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และจุดชมวิวดอยดงสามหมื่นที่ระดับความสูง 1,455 เมตรจากระดับน้ำทะเล (4) การทอผ้าใยกัญชง การทอผ้าจากใยกันชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตผ้าสำหรับใช้ในพิธีกรรมสำคัญ (5) การปักผ้า การปักผ้าในแบบชนเผ่าม้ง ที่มีเอกลักษณ์และสีสันสวยงามด้วยลายปักและการประดับตกแต่งด้วยลูกปัดและเหรียญ (6) ดนตรีท้องถิ่น ชมดนตรีท้องถิ่น การเป่า “แคน” เพลงท้องถิ่นของชนเผ่าม้ง (7) การตีมีด ชมวิถีอาชีพการตีมีด ซึ่งมีเอกลักษณ์ในแบบของชนเผ่าม้ง (8) ตำข้าวปุก วิถีการตำข้าวปุกเพื่อเป็นขนมในช่วงเวลาปีใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการตำข้าวปุกได้ ด้วยอุปกรณ์การตำที่ออกแบบจากภูมิปัญญา ก่อนรับประทานนำไปผิงไฟให้อุ่นๆ หอมกลิ่นใบตอง หากได้ลิ้มลองจะต้องติดใจ (9) การแต่งกายชนเผ่าม้ง เรียนรู้วิถีการแต่งกายของชนเผ่าม้ง ที่มีเอกลักษณ์และการปักลวดลายที่สวยงาม (10) เยี่ยมชมวิถีชุมชน เดินเยี่ยมชมวิถีในหมู่บ้าน ชาวบ้านยิ้มต้อนรับ และทักทายอย่างเป็นกันเอง วิถีเรียบง่าย แต่มีความน่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :- ไม่มี -
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมเรียนรู้วิถี “ชาวม้งบ้านดงสามหมื่น กับแปลงสตรอเบอร์รี่ขนาดใหญ่” 2240

โปรแกรมเรียนรู้วิถี “ชาวม้งบ้านดงสามหมื่น กับแปลงสตรอเบอร์รี่ขนาดใหญ่”

08.00 น.  นัดพบหน้าศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว วัดจันทร์ ออกเดินทางสู่บ้านดงสามหมื่น

09.00 น. กล่าวต้อนรับ เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ในบ้านม้งดั้งเดิม

10.00 น. เรียนรู้การทอผ้าใยกัญชง ที่เริ่มสูญหายทั้งการปลูกและการทอ

11.00 น. เรียนรู้วิถีการแต่งกายของม้ง โดยนักท่องเที่ยวสามารถทดลองสวมใส่ เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (กับข้าวท้องถิ่นอย่างน้อย 3 ชนิด และข้าวสวย พร้อมน้ำดื่ม)  

13.00 น.  เดินเที่ยวชมวิถีความเป็นอยู่ของคนม้งในบ้านดงสามหมื่น

13.30 น.  เรียนรู้และทดลองตีมีดตามภูมิปัญญาของม้งเพื่อใช้ในหมู่บ้าน

14.00 น.  เดินทางสู่แปลงสตรอเบอร์รี่ขนาดใหญ่ พร้อมชมวิวที่สวยงาม

15.00 น.  ตัวแทนกล่าวขอบคุณ   

16.00 น.  นักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงวัดจันทร์ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------

*ราคาโปรแกรมรวม 2,240 บาท จำนวนนักท่องเที่ยว 1 – 2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

 

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

 3

2,360

 

7

3,200

4

2,480

 

8

3,320

5

2,600

 

9

3,440

6

3,080

 

10

3,560

*ค่ารถปิ๊คอัพของชุมชน 1 คัน (นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 คน) ราคา 2,000 บาท  ราคานี้รวมการบริการ รับ-ส่ง วัดจันทร์-ดงสามหมื่น และเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ระบุตามโปรแกรม

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ดอยดงสามหมื่น,ไร่สตรอเบอร์รี่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ดอยดงสามหมื่น,ไร่สตรอเบอร์รี่ - ไม่มี -
มีนาคม ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
เมษายน ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
พฤษภาคม ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
มิถุนายน ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
กรกฏาคม ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
สิงหาคม ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
กันยายน ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
ตุลาคม ดอยดงสามหมื่น - ไม่มี -
พฤศจิกายน ดอยดงสามหมื่น,ไร่สตรอเบอร์รี่ - ไม่มี -
ธันวาคม ดอยดงสามหมื่น,ไร่สตรอเบอร์รี่ - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay00150150
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay70100
ร้านอาหาร2045
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)- ไม่มี -
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
5 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 3
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
สตรอเบอรี่ - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :20
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :20
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะบริเวณโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 30
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน3 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ปั๊มน้ำมันPT บ้านวัดจันทร์
ตู้ ATM/ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อล่วงหน้า 5 วัน
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกายต้องแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
อาหารท้องถิ่นบริการอาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1) ต้องให้ความเคารพ ไม่ลบหลู่ดูถูกกฎระเบียบประเพณี ความเชื่อของชุมชน
(2) ต้องแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(3) ต้องช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งสาธารณประโยชน์ชุมชน
(4) ต้องรักษาความสะอาดทิ้งขยะในที่ทิ้ง ทั้งในบริเวณหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด
(5) การกระทำใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และได้รับการตักเตือนจากเจ้าของบ้านหรือคณะกรรมการ แล้วยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นสิทธิของเจ้าของพื้นที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้ โดยนักท่องเที่ยวไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทุกกรณี
(6) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ยินยอมปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกกรณี และหากมีความสงสัยกรุณาสอบถามและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เท่านั้น
(7) นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนจะต้องติดต่อคณะกรรมการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่นั้นก่อน เพื่อให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นติดตามไปด้วยทุกครั้ง
(8) กรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะต้องแยกบ้านกันนอน คือบ้านผู้ชาย บ้านผู้หญิง ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วหรืออยู่กินกันประสงค์จะนอนบ้านหลังเดียวกันก็ต้องแยกห้องนอนหรือแยกที่นอนกัน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาเสพ และจำหน่ายในชุมชน
(2) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบ้านพักโฮมสเตย์และชุมชน
(3) ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาภายในชุมชน
(4) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในชุมชน
(5) ห้ามประพฤติผิดในทางชู้สาว และกระทำอนาจาร
(6) ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในยามวิกาล หลังเวลา 22.00 นาฬิกา
(7) ห้ามเข้าบ้านที่มีการปักตาแหลว (ไม้ไผ่สานลักษณะทรงกลม) ไว้หน้าบ้าน เพราะแสดงว่าบ้านนั้นกำลังประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออยู่ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปอย่างเด็ดขาด กรณีที่สงสัยให้สอบถามจากผู้นำเที่ยวหรือคณะกรรมการกลุ่ม

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :19.027916,98.41535
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว (1) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอสะเมิง – บ้านดงสามหมื่น รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร (2) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอหางดง – อำเภอสะเมิง - บ้านดงสามหมื่น รวมระยะทาง 117 กิโลเมตร
รถประจำทาง (1) รถสองแถวสีเหลืองสายเชียงใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ สามารถขึ้น รถสองแถวได้ที่ บขส. (ช้างเผือก) ราคาคนละ 160 บาท (2) จากขนส่งอาเขต – อำเภอ ปาย (รถบัส) รถเริ่มออกเวลา 07.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 น.ค่าโดยสาร โทรสอบถามได้ที่ บ.เปรมประชา 053-304748 ต่อรถสองแถวที่ตลาดแสงทองอำเภอปาย รอผู้โดยสารขึ้นไปบ้านวัดจันทร์ มีวันละ 1 เที่ยว ออกเวลา 13.00 น ใช้เวลาสั้นกว่าเส้นทางแรก หลังจากนั้นสามารถเรียกใช้บริการรถของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ได้
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายธงชัย แซ่โซ้ง ประธาน 09-8757-1868 เหล็กไหล ซากุระ
นายมนตรี แสงทรงตระกูล เหรัญญิก 06-2252-8446 มนตรี แสงทรง
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBT-Galyani-Vadhana-Chiang-Mai-505080802850467/
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า - ไม่มี -
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู - ไม่มี -
เครือข่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 9 - ไม่มี -
สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์ - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน ไม่มีโฉนดที่ดิน เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ศาสนา พุทธ คริสต์ ผู้ให้ข้อมูล นายธงชัย แซ่โซ้ง