กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแม่แดด
ที่อยู่ :หมู่ 5 บ้านห้วยปู ตำบลแม่แดด อำเภอ กัลยาณิวัฒณา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านแจ่มน้อย ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับ :บ้านสบแม่แดด ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านแม่ผาปู ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ :มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้และลำห้วย โดยภูเขาสูงประมาณ 800 – 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าไม้เป็น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพอากาศ จะมีความเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,450 มิลลิเมตร หรือมีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย 120/ปี โดยทั่วไปพื้นที่เป็นภูเขาประมาณ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด ละเป็นที่ราบเชิงเขาประมาณ 5% และเป็นที่ลุ่มประมาณ 5% ของพื้นที่โดยรวม
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :- ไม่มี -
ประวัติชุมชน :- ไม่มี -
ที่มาของชื่อชุมชน :- ไม่มี -
จำนวนประชากร :480
จำนวนครัวเรือน :160
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ พิธีมัดมือ - ไม่มี -
มีนาคม งานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าและของดีกัลยาณิวัฒนา - ไม่มี -
เมษายน บุญปีใหม่,สงกรานต์ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม พิธีมัดมือ - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม เลี้ยงผีต้นน้ำ - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :- ไม่มี -
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปูก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2557 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่ 2
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายเกียรติชัย อร่ามคีรีครามประธาน
นายบุญช่วย ร่มธรรมกุลรองประธาน
นางสาวศิราพร พรวิทยารัตน์เลขานุการ
นายนิคม ศรีป้อเหรัญญิก
นายชิษณุพงศ์ ไพรแสนอุดมกรรมการ
นายวินัย ศรีป้อกรรมการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.หน่วยงาน: ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ปี พ.ศ.: 2557 – ปัจจุบัน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนมุ่งเป้า 2557
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์25591212
รวมบริษัททัวร์12012
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
กลุ่มศึกษาดูงาน25591313
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน13013
สถาบันการศึกษา255944
รวมสถาบันการศึกษา404
องค์กร/หน่วยงาน25581919
รวมองค์กร/หน่วยงาน19019
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น48048
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 10,520
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :- ไม่มี -
ด้านเศรษฐกิจ :- ไม่มี -
ด้านสิ่งแวดล้อม :- ไม่มี -
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) พื้นที่นา (2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) ชุดชนเผ่าปกาเกญอ (2) ตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง (3) เครื่องดนตรีชนเผ่าปกาเกอะญอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) การทอผ้า (2) จักสาน (3) การตีมีด (4) ชาใบเมี่ยง
ฐานกิจกรรม :(1) การทอผ้า (2) จักสาน (3) การตีมีด (4) ชาใบเมี่ยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ธรรมชาติที่สวยงาม ชุมชนมีพื้นที่นาที่มีความสวยงาม ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีวิถีที่เรียบง่าย (2) ชุดชนเผ่าปกาเกญอ และการทอผ้า เดินสัมผัสวิถีชุมชน เยี่ยมชมวิถีการทอผ้า เรียนรู้กรรมวิธีและความหมายของลวดลายต่างๆ และเรื่องราววิถีชีวิตจากเสื้อผ้าการแต่งกายของปกาเกอะญอ (3) จักสาน เยี่ยมชมภูมิปัญญาด้านการจักสานด้วยไม้ไผ่ และร่วมเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ผลิตของที่ระลึกด้วยตนเอง (4) การตีมีด เรียนรู้วิถีการตีมีด ด้วยอุปกรณ์แบบดั้งเดิมของชนเผ่าปกาเกอะญอ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ยังใช้ในวิถีปกาเกอะญอ ภูมิปัญญาชนเผ่าดั้งเดิม ซึ่งทำไว้เพื่อขายให้สมาชิกในชุมชน (5) ตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง วิถีดั้งเดิมในการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องตามวิถีดั้งเดิม ที่ยังหลงเหลืออยู่ (6) เตหน่า และแกว “เตหน่า” เครื่องดนตรีชนเผ่าปกาเกอะญอดั้งเดิม เรียนรู้ความเป็นมาของเครื่องดนตรี รวมถึงการเป่า “แกว” อีกหนึ่งวิถีปกาเกอะญอที่เริ่มเลือนหาย (7) ชาใบเมี่ยง เรียนรู้วิถีการทำชาจากใบเมี่ยง ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก-เก็บ-ตาก-ชง-ชิม ตามวิถีของปกาเกอะญอ (8) เดินชมวิถีชุมชน เดินชมบ้านเรือนและผู้คนที่มีอัธยาศัย ยิ้มแย้มต้อนรับอย่างอบอุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีประจำวัน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :- ไม่มี -
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางบ้านห้วยปู (1 วัน)

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางบ้านห้วยปู (1 วัน)

07.30 น.  พบกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ออกเดินทางมุ่งสู่บ้านห้วยปู

08.30 น.  กล่าวต้อนรับโดยตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวโดยุชมชนบ้านห้วยปู

08.45 น.  รับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนเดินเยี่ยมชมวิถีชุมชน

09.00 น.  เดินสัมผัสวิถีชุมชน •เยี่ยมชมวิถีการทอผ้า เรียนรู้กรรมวิธีและความหมายของลวดลายต่างๆ และเรื่องราววิถีชีวิตจากเสื้อผ้าการแต่งกายของปกาเกอะญอ

09.45 น.  เยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ด้านการตีมีด เรียนรู้วิถีการตีมีดแบบชนเผ่า รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ตามวิถีแบบดั้งเดิม

10.15 น.  เยี่ยมชมภูมิปัญญาด้านการจักสาน •ร่วมเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ผลิตของที่ระลึกด้วยตนเอง

12.00 น.  ร่วมวงดื่มชา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน •ฟังเสียง “เตหน่า” เครื่องดนตรีชนเผ่า ปกาเกอะญอดั้งเดิม •เรียนรู้ความเป็นมาของเครื่องดนตรี รวมถึงการเป่า “แกว” อีกหนึ่งวิถีปกาเกอะญอที่เริ่มเลือนหาย

13.00 น.  เรียนรู้วิถีการตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมตามวิถีการกินอยู่ของชนเผ่าปกาเกอะญอ

13.30 น.  เรียนรู้วิถีการผลิตชาในแบบชนเผ่าปกาเกอะญอ  ร่วมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ เก็บ-คั่ว-ตาก และขิม

15.00 น.  เดินทางเข้าสวนผสมผสาน สวนผลไม้เมืองหนาว เก็บสาลี่สดๆ จากสวน และอุดหนุนชุมชนเพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน

16.30 น.  ชุมชนบ้านห้วยปูกล่าวอำลานักท่องเที่ยว

 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
มีนาคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
เมษายน สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
พฤษภาคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา - ไม่มี -
มิถุนายน สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา - ไม่มี -
กรกฏาคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา - ไม่มี -
สิงหาคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา - ไม่มี -
กันยายน สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
ตุลาคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
พฤศจิกายน สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
ธันวาคม สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญา , เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ฤดูหนาวช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay00150150
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay70100
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
1 0 ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต เยี่ยมชมบ้านปราชญ์/ครูภูมิปัญญา และกลุ่มอาชีพ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 10 คน กลุ่มละ 300 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 50 บาท/วัน/คน) เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 5 คน 600 บาท/วัน (2) กลุ่มนักท่องเที่ยว 6 - 10 คน 900 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 100 บาท/วัน/คน)
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถปิ๊กอัพของสมาชิกเครือข่าย CBT 1 10 2000 ค่ารถบริการ (รถปิ๊กอัพของสมาชิกเครือข่าย CBT 1 คันรับได้สูงสุด 10 คน) (1) ค่าบริการรถเดินทางระหว่างตำบล 2,000 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน (2) ค่าบริการรถเดินทางไป-กลับในชุมชน 100 – 500 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ผ้าทอ - ไม่มี -
ชา - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ทอผ้า - ไม่มี -
การทำชา - ไม่มี -
การตีมีด - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างยากลำบาก เป็นเส้นทางตามเขาภูเขาคดเคี้ยวควรให้ผู้มีความชำนาญในการขับรถเป็นผู้ขับสภาพ ถนนดินแดงและลูกรังบางจุดเข้าได้ทุกฤดูกาล แต่เฉพาะในช่วงหน้าฝนเส้นทางไม่สามารถเดินทางได้
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลวัดจันทร์
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนา
ปั๊มน้ำมันPT บ้านวัดจันทร์
ตู้ ATM/ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า ไม่มี -
การจอง/โอนเงิน ไม่มี -
สภาพอากาศ ไม่มี -
การแต่งกายแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
อาหารท้องถิ่นบริการอาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

- ไม่มี -

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

- ไม่มี -

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.9529114,98.3709094
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว (1) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม - อำเภอสะเมิง – บ้านห้วยปู รวมระยะทาง 132 กิโลเมตร (2) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอหางดง – อำเภอสะเมิง – บ้านห้วยปู รวมระยะทาง 123 กิโลเมตร
รถประจำทาง (1) รถสองแถวสีเหลืองสายเชียงใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ สามารถขึ้น รถสองแถวได้ที่ บขส. (ช้างเผือก) ราคาคนละ 150 บาท ถ้าให้ไปส่งที่ ออป. เลยเพิ่มอีกคนละ 40 บาทใช้เวลาเดินทางขึ้นไป ประมาณ 6 ชม. (2) จากขนส่งอาเขต – อำเภอ ปาย (รถบัส) รถเริ่มออกเวลา 07.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 น. ค่าโดยสาร โทรสอบถามได้ที่ บ.เปรมประชา 053-304748 ต่อรถสองแถวที่ตลาดแสงทองอำเภอปาย รอผู้โดยสารขึ้นไปบ้านวัดจันทร์ มีวันละ 1 เที่ยว ออกเวลา 13.00 น ใช้เวลาสั้นกว่าเส้นทางแรก หลังจากนั้นเรียกรถบริการชุมชนจากกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยปู
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางสาวศิราพร พรวิทยารัตน์ เลขานุการ 09-7978-7203 Pornwitayarat Siraporn
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBT-Galyani-Vadhana-Chiang-Mai-505080802850467/
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ - ไม่มี -
กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น - ไม่มี -
เครือข่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 9 - ไม่มี -
สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์ - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ศาสนา พุทธ ผู้ให้ข้อมูล นางสาวศิราพร พรวิทยารัตน์