การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่า ชมทุ่งนาขั้นบันใด | ศึกษาวิถีชีวิตชมเผ่า กะเหรี่ยงปกากะญอ

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาหมอน
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ตำบลบ้านหลวง
ที่อยู่ :หมู่ 8 บ้านผาหมอน และบ้านหนองหล่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :ขุนห้วยแห้ง
ทิศใต้ติดกับ :หนองหล่ม
ทิศตะวันออกติดกับ :ป่าอุทยาน
ทิศตะวันตกติดกับ :แม่กลางหลวง
ลักษณะภูมิประเทศ :เขตป่าดิบเขา เป็นที่ราบเชิงเขาสลับซับซ้อน อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ลักษณะภูมิอากาศ :มีฤดู 3 ฤดูใน 1 ปี มีนาคม-เมษายน (ฤดูร้อน) พฤษภาคม-ตุลาคม (ฤดูฝน) พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :กว่า 140 ปี
ประวัติชุมชน :บ้านผาหมอน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ก่อตั้งมาประมาณ 140 กว่าปีมาแล้ว ในอดีตประชากรอพยพมาจากอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอปาย เป็นการอพยพมาเพื่อหาความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการในเวลานั้น และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ หุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยดอยทั้งสองฟากฝั่ง บรรยากาศเหมือนเมืองปายในยามเช้า นาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นชั้นๆ ชีวิตที่นี่หมุนเวียนไปตามกาลเวลาผ่านมาแล้วมากกว่า 140 ปี
ที่มาของชื่อชุมชน :หน้าผาที่เหมือนหมอน
จำนวนประชากร :637
จำนวนครัวเรือน :152
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ มัดมือปีใหม่ กินข้าวใหม่ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม เบือแชะคลี (กินข้าวเชื่อ) - ไม่มี -
มิถุนายน ลือออทีโบ (เลี้ยงผีฝาย) - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม พิธีผูกข้อมือออกพรรษา,เตอะเมอะออกชิ (เลี้ยงผีนา) - ไม่มี -
กันยายน เตอะเมอะออกชิ (เลี้ยงผีนา) - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม ออกเบือโค่ (กินข้าวใหม่ - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ
2.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักเมืองหนาว
3.กองทุนท่องเที่ยว
4.กองทุนหมู่บ้าน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :150,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :- ไม่มี -
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :ปี 2546 ชุมชนบ้านผาหมอน-หนองหล่ม ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการรวมคน สร้างทีมทำงาน โดยการตั้งหัวข้อ เพื่อศึกษาของดีชุมชนภายใต้งานวิจัยชื่อ การท่องเที่ยวเชิงศึกษานิเวศและวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ร่วมเป็นทีมวิจัยกับนักวิจัยภายนอก เรื่องการรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องนก จากองค์ความรู้ของชนเผ่าปกาเกอะญอ ในพื้นที่ดอยอินทนนท์มาก่อนแล้ว จึงทำให้คนในชุมชนที่เข้าร่วมเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีฐานองค์ความรู้ของตนอย่างเป็นระบบ ก่อนจะมาเข้าจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยตนเอง โดยเริ่มจากสมาชิกเพียง 76 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 650 คน จากนั้นเริ่มทำการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัททัวร์ สร้างบ้านพัก มีการร่วมกันลงหุ้นทั้งรูปแบบเงินและแรงงาน ทุกคนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - องค์กรสาธารณประโยชน์ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายอนุสรณ์ บรรพตคีรีไพรประธาน
นายก่อชิ ดุเจโต๊ะรองประธาน
นายมนตรี คำคีรีวงศ์เลขา
นายหรรษา เจริญสุขเหรัญญิก
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.เทศบาลตำบลบ้านหลวง
3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.โครงการหลวงอินทนนท์
5.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
6.เขตพัฒนาราษฎร์พื้นที่สูงบ้านผาหมอน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายท้องถิ่น ถอดบทเรียนความรู้จากผู้ใหญ่ 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถีชาวนา 2560
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อบรม พัฒนา บุคลากร 2560
เทศบาลตำบลบ้านหลวง อบรม พัฒนา ดูงาน โครงสร้างพื้นฐาน ทุกปี
โครงการหลวงอินทนนท์ พัฒนาแหล่ง พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทุกปี
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์25593434
รวมบริษัททัวร์03434
นักท่องเที่ยวทั่วไป25595454
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป54054
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา255966
รวมสถาบันการศึกษา606
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
อื่นๆ อาสาสมัคร255944
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร404
รวมทั้งสิ้น643498
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 272,865
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :มีความร่วมมือ สามัคคีกันดี มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ :มีการการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :มีการดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) เส้นทางเดินป่า 4 กิโลเมตร (2) เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา 10 กิโลเมตร 20 กิโลเมตร (3) นาขั้นบันได (4) น้ำตก
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) พิธีผูกข้อมือปีใหม่ โดย “ฮีโข่” (2) พิธีเลี้ยงผีฝาย (3) พิธีเลี้ยงผีโต้ง ผีนา หรือเรียกว่า “พิธีเหลือชิ” (4) พิธีเรียกขวัญควาย หลังสิ้นสุดการทำนา เพื่อขอบคุณควายที่ช่วยให้การทำนาสำเร็จลงได้ (5) พิธีผูกข้อมือออกพรรษา ทำในลักษณะเดียวกับผูกข้อมือปีใหม่ (6) ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและทำบุญเลี้ยงขวัญข้าว เพื่อฉลองให้ผลผลิตข้าวที่ได้ก่อนจะนำไปเก็บในยุ้งข้าว (7) พิธีเลี้ยงเด็กเกิดใหม่ จัดงานเลี้ยงรับขวัญ โดยการนำรกและสายสะดือของทารกไปผูกติดไว้กับต้นไม้ที่มีลักษณะดี ป่าที่ชาวบ้านนำรกสายสะดือเด็กไปผูกติดกับต้นไม้ เรียกว่า “ป่าเดปอ” (8) พิธีงานศพและพิธีงานแต่ง จะมีพิธีการที่แตกต่างจากคนพื้นราบโดยสิ้นเชิง รวมทั้งการจัดงานเฉลิมฉลอง จะกินเลี้ยงติดต่อกันหลายวัน และมีการแสดง เช่น การฟ้อนในแบบ ปกาเกอะญอ การเล่นเครื่องดนตรีประจำเผ่าที่เรียกว่า “เตหน่า” และการซอเพลง หรือการร้องเพลงตอบโต้กัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) ความรู้ด้านสมุนไพรต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ (2) ความรู้เรื่องเครื่องนุ่งห่ม การทอผ้าและการสร้างลายผ้า (3) ความรู้เรื่องอาหาร เช่นวิธีการเลือกพันธุ์ที่ปลูก วิธีการตำข้าวให้ได้ลักษณะที่ต้องการเพื่อใช้เป็นอาหารของคนแต่ละวัย (4) ความรู้เรื่องการจักสานภาชนะไม้ไผ่ เช่น ทอ ครุ โป่ (ภาชนะจักสานทรงสูง ใช้บรรจุเสื้อผ้าของชาวกะเหรี่ยง) (5) ความรู้ภูมิปัญญาการหมักเหล้าจากข้าว และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ประกอบพิธีต่างๆ ของชุมชน (6) ความรู้เรื่องนกประจำถิ่น และนกอพยพ แหล่งที่นกมาอาศัยในหมู่บ้าน รวมทั้งเส้นทางเดินเพื่อศึกษาชีวิตนกเหล่านั้น (7) ความรู้ในการเดินป่าให้ปลอดภัย การใช้ชีวิตในป่า (8) ความสามารถในเรื่องดนตรี การละเล่นเครื่องดนตรีเฉพาะถิ่น
ฐานกิจกรรม :- ไม่มี -
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เส้นทางเดินป่า (2) เส้นทางปั่นจักรยาน (3) เกษตรที่สูง (4) ทำนาขั้นบันได (5) วิถีชีวิตปกาเกอะญอ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) การทำเกษตรมาตรฐาน GMP (2) การปลูกกุหลาบในระบบซัทสเตรท
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรม 1 วัน

- เดินป่าจากแม่กลางหลวง-ผาหมอน

- กินข้าวเที่ยงแบมบูเฮาส์

- ปั่นจักรยานกลับแม่กลางหลวง

ค่าใช้จ่ายแยกตามรายการ ดังนี้
(1) ค่าไกด์ 600 บาท/คน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/คน/มื้อ
(3) ค่าอาหารเย็น 150 บาท/คน/มื้อ
(4) ค่าอาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ
(5) ค่าที่พัก 3000 บาท/หลัง
(6) ค่าจักรยาน 250 บาท/คัน
(7) ค่ารถรับจักรยานกลับ 500 บาท/ครั้ง
(8) ค่าคนนำปั่น 300 บาท/ครั้ง
(9) ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คน

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
โปรแกรม 1 คืน 2 วัน

- เดินป่าจากแม่กลางหลวง-ผาหมอน - กินข้าวเที่ยงในหมู่บ้าน - เยี่ยมชมวิถีชีวิตปกาเกอะญอ - ฟังดนตรี (เตหน่า) การแสดงฟ้อนดาบ - ข้าวเย็นแบบแบมบู - พักบ้านแบมบู พร้อมอาหารเช้า - ปั่นจักรยานกลับแม่กลางหลวง ค่าใช้จ่ายแยกตามรายการ ดังนี้ (1) ค่าไกด์ 600 บาท/คน (2) ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/คน/มื้อ (3) ค่าอาหารเย็น 150 บาท/คน/มื้อ (4) ค่าอาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ (5) ค่าที่พัก 3000 บาท/หลัง (6) ค่าจักรยาน 250 บาท/คัน (7) ค่ารถรับจักรยานกลับ 500 บาท/ครั้ง (8) ค่าคนนำปั่น 300 บาท/ครั้ง (9) ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรมที่ 1

ไป-กลับ (สามารเดินทางมาเที่ยวด้วยตนเอง) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตามรอยเสด็จฯ โครงการพระราชดำริ กม. 26 ต้องเดินขึ้นเขาไปตามเส้นศึกษาธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิตชุมชนการทำนาขั้นบันได สู่ชุมชน ต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเท่านั้นในการเดินทางเข้าไปเส้นทางนี้ ค่าใช้จ่ายแยกตามรายการ ดังนี้ (1) ค่าไกด์ 600 บาท/คน (2) ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/คน/มื้อ (3) ค่าอาหารเย็น 150 บาท/คน/มื้อ (4) ค่าอาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ (5) ค่าที่พัก 3000 บาท/หลัง (6) ค่าจักรยาน 250 บาท/คัน (7) ค่ารถรับจักรยานกลับ 500 บาท/ครั้ง (8) ค่าคนนำปั่น 300 บาท/ครั้ง (9) ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรมที่ 2

พักค้างคืนแบบส่วนตัวที่รีสอร์ทชุมชน (Bamboo Pink House) บ้านผาหมอน และรีสอร์ทชุมชน (Yar Der Nar House) บ้านหนองหล่ม เป็นบ้านที่อยู่บนสันดอย มองเห็นทิวทัศน์สวยงาม เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ตื่นตากับนาขั้นบันไดที่ทอดยาว ตื่นเช้าเดินเที่ยวในชุมชน ก่อนเดินทางขึ้นยอดดอยอินทนนท์ในตอนบ่าย หรือเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดอยผาหมอน หรือหากสนใจเดินป่าระยะไกลก็สามารถเดินป่าต่อไปขึ้นยอดดอยอินทนน์ได้ ค่าใช้จ่ายแยกตามรายการ ดังนี้ (1) ค่าไกด์ 600 บาท/คน (2) ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/คน/มื้อ (3) ค่าอาหารเย็น 150 บาท/คน/มื้อ (4) ค่าอาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ (5) ค่าที่พัก 3000 บาท/หลัง (6) ค่าจักรยาน 250 บาท/คัน (7) ค่ารถรับจักรยานกลับ 500 บาท/ครั้ง (8) ค่าคนนำปั่น 300 บาท/ครั้ง (9) ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรมที่ 3

ตามรอยเสด็จฯ สมเด็จย่า พิชิตดอยอินทนนท์ ป่าต้นน้ำนิเวศศึกษา เรียนรู้ธรรมชาติเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แบบยั่งยืน สนุกสนานกับการปีนขึ้นเขาชมน้ำตกสู่ดอยอินทนนท์ ระหว่างทาง ตื่นตากับดอกไม้ถิ่น คลายร้อนกับอากาศเย็นที่ ผ่อนคลานด้วยเสียงนกนาๆชนิด ค่าใช้จ่ายแยกตามรายการ ดังนี้ (1) ค่าไกด์ 600 บาท/คน (2) ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/คน/มื้อ (3) ค่าอาหารเย็น 150 บาท/คน/มื้อ (4) ค่าอาหารเช้า 150 บาท/คน/มื้อ (5) ค่าที่พัก 3000 บาท/หลัง (6) ค่าจักรยาน 250 บาท/คัน (7) ค่ารถรับจักรยานกลับ 500 บาท/ครั้ง (8) ค่าคนนำปั่น 300 บาท/ครั้ง (9) ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
มีนาคม ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
เมษายน ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
พฤษภาคม ทำนา,ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
มิถุนายน นาขั้นบันได,ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
กรกฏาคม นาขั้นบันได,ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
สิงหาคม นาขั้นบันได,ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
กันยายน นาขั้นบันได,ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
ตุลาคม ดูไม้ดอกเมืองหนาว,เก็บเกี่ยวข้าว - ไม่มี -
พฤศจิกายน ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
ธันวาคม ดูไม้ดอกเมืองหนาว - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

มิถุนายน ถึง ตุลาคม (นาขั้นบันได)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay520350550
Resort ชุมชน43027004500
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay150150
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
16 600
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 10 5 1200
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ผ้าทอ 250 1500- ไม่มี -
ข้าวกล้อง 25 50- ไม่มี -
ผลผลิตทางการเกษตร 20 60- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
นาขั้นบันได - ไม่มี -
แปลงเกษตร GMP 20 - ไม่มี -
แปลงกุหลาบ 20 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
เตหน่า 300 - ไม่มี -
ฟ้อนดาบ 800 - ไม่มี -
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :80
ค้างคืน :30
ไป-กลับ :50
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 10
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :จากปากทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางคอนกรีต
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา ห้วยผาหมอน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน3 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านผาหมอน
สถานีตำรวจ- ไม่มี -
ปั๊มน้ำมันระยะทาง 3 กม.
ตู้ ATM/ธนาคาร- ไม่มี -
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าจองล่วงหน้า 1 เดือน ศึกษาข้อมูลชุมชน
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศควรตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนการเดินทาง
การแต่งกายสุภาพ รัดกุม เตรียมเสื้อกันหนาว
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

แต่งกายสุภาพ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

- ห้ามส่งเสียงดังหลัง 4 ทุ่ม

- ห้ามเล่นการพนัน

- ห้ามผิดจารีตประเพณี

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.546134,98.573781
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของดอยอินทนนท์ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่าน อำเภอหางดง – สันป่าตอง - จอมทอง ระยะทางจากเชียงใหม่ ถึง บ้านผาหมอน 100 กิโลเมตร เป็นถนนดินแดง คอนกรีตบางช่วง ดังนั้นสามารถ เดินทางไปมาได้ทุกฤดู ช่วงหน้าฝนรถที่สามารถเข้าไปได้ คือ รถปิกอัพ รถสองแถวท้องถิ่น และรถมอเตอร์ไซต์ เท่านั้น รถอื่นไม่สามารถเข้าได้ แต่ในหน้าหนาวรถเก๋งพอเข้าได้บ้างแต่ไม่แนะนำให้นำเข้าไปเพราะเส้นทางไม่ค่อยดี สามารถใช้บริการรถนำเที่ยวจากบ้านผาหมอนได้
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายองอาจ คามคีรีวงศ์ ผู้ประสานงาน 0811664344 บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ 0811664344
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageบ้านผาหมอน ดอยอินทนน์
ID Line0811664344
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
โครงการหลวงอินทนนท์ - ไม่มี -
ดอยอินทนนท์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
kapookhttps://travel.kapook.com/view177945.html
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน ไม่มีโฉนดที่ดิน พื้นที่ทำการเกษตรบางส่วนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นายองอาจ คามคีรีวงค์