โฮมสเตย์บ้านหนองอาบช้าง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา | บ้านไร่ไผ่งาม | สัมผัสวิถีชีวิต ณ บ้านพักโฮมสเตย์

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :โฮมสเตย์บ้านหนองอาบช้าง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ตำบลสบเตี๊ยะ
ที่อยู่ :หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านดงหาดนาค หมู่ 7
ทิศใต้ติดกับ :บ้านห้วยโจ้ หมู่ 8
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านดงหาดนาค
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านบนหมู่ 16 และ บ้านห้วยอีแต
ลักษณะภูมิประเทศ :พื้นที่ราบ มีลำห้วยอีแตไหลผ่าน
ลักษณะภูมิอากาศ :เย็นสบาย มี 3 ฤดู
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :บ้านหนองอาบช้างเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานมาก ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง
ประวัติชุมชน :จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุทำให้ทราบว่าในสมัยนั้นขุนหลวงวิลังคะหัวหน้าชาวลัวะที่อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพและพระนางจามเทวีผู้ครองเมืองหริภุญไชย (ลำพูนในปัจจุบัน) ได้กำหนดเขตแดนของทั้ง 2 เมืองให้ชัดเจนโดยใช้ช้างเป็นตัวกำหนดการแบ่งเขต ช้างที่ใช้แบ่งเขตแดนเป็นช้างของพระนางจามเทวี ชื่อว่า “ช้างปู่ก่ำงาเขียว” โดยปล่อยขบวนช้างให้เดินทางหาอาหารไปเรื่อยๆ ถ้าช้างเดินทางไปสิ้นสุดเขตไหนให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตสิ้นสุดเมืองหริภุญไชย ขบวนช้างได้เดินทางไปสิ้นสุดที่ลำห้วยเขียว จากนั้นก็ได้เดินทางกลับ ก่อนเดินทางกลับขบวนช้างได้แวะเล่นน้ำที่หนอง น้ำ ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำดังกล่าวว่า “หนองอาบช้าง” ซึ่งเมื่อมีการตั้งบ้านเรือนขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านหนองอาบช้าง” และเรียกชื่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มาของชื่อชุมชน :ขบวนช้าง“ช้างปู่ก่ำงาเขียว” ได้แวะเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งหนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำดังกล่าวว่า “หนองอาบช้าง” เมื่อมีการตั้งบ้านเรือนขึ้นในบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองอาบช้าง”
จำนวนประชากร :828
จำนวนครัวเรือน :290
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม บวชสามเณรฤดูร้อน - ไม่มี -
เมษายน แห่งไม้ค้ำโพธิ์ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน สรงน้ำพระธาตุ - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน ตานสลากพัตร - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้างทอผ้า
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.ทำสวนลำไย
2.กองทุนหมู่บ้าน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :- ไม่มี -
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มต้นจากโครงการไทยเข้มแข็ง ของ สำนักงานพัฒนาชุมชน นำพาหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงานกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ จนเกิดแนวคิดทำบ้านพักโฮมสเตย์ขึ้น มีการขอมาตรฐานโฮมสเตย์ เมื่อปี 2557 สมาชิกกลุ่ม 17 คน เริ่มต้น 11 หลัง ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมด 11 หลัง ปัจจุบัน เนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวและกลุ่มศึกษาดูงาน (เข้าพัก) ประกอบกับไม่มีเวลา (งานภาคเกษตรเยอะไม่มีเวลา) จึงไม่มีการต่อมาตรฐานโฮมสเตย์ แต่หากมีนักท่องเที่ยวหรือมีผู้ต้องการเข้าพักก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นางบุปผา ธรรมะใจประธาน
นางอาภาพร ปัญญาน่านรองประธาน
นางอำพร ปันเพชรเลขานุการ
นายเมืองคำ เรือนมนต์เหรัญญิก
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
2.พัฒนาชุมชน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว 2557
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :- ไม่มี -
ด้านเศรษฐกิจ :- ไม่มี -
ด้านสิ่งแวดล้อม :- ไม่มี -
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :- ไม่มี -
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :วัดหนองอาบช้าง (ทำพิธีสืบชะตา)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ และผ้าฝ้ายทอมือ
ฐานกิจกรรม :กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ กิจกรรมการทอผ้าฝ้ายด้วยมือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง (2) บ้านไร่ไผ่งาม (ป้าแสงดา) (3) วัดหนองอาบช้าง (พิธีสืบชะตา)
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) แหล่งเรียนรู้ผ้าทอป้าปรีดา
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรม 1

เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการย้อมสีธรรมชาติและทอผ้าแบบกี่กระตุกที่บ้านหนองอาบช้างกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมงและ 6  ชั่วโมง โปรแกรมมีดังนี้

-    สาธิตและทดลองขั้นตอนเตรียมเส้นฝ้าย

-    สาธิตและทำขั้นตอนการย้อมฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติแบบย้อมร้อน

-    สาธิตและทำขั้นตอนการย้อมฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติแบบย้อมเย็น

-    สาธิตและทอผ้าแบบกี่กระตุก

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay1175550550
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay8080
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
2 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ผ้าฝ้ายทอมือ 150 1200- ไม่มี -
ผ้าฝ้ายด้นมือ 700 1200- ไม่มี -
ของประดิษฐ์จากเศษผ้า 30 100- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
บายศรี 1500 - ไม่มี -
การแสดง 1000 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า1 อาทิตย์
การจอง/โอนเงินมีเงินมัดจำล่วงหน้า
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกาย- ไม่มี -
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

- ไม่มี -

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

- ไม่มี -

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.336864,98.674673
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว เดินทางเส้นเชียงใหม่ – จอมทอง – ฮอด เลยตัวอำเภอจอมทองประมาณ 16 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 108)
รถประจำทาง รถเชียงใหม่ – ฮอด , รถเจอมทอง – ฮอด
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางอาภาพร ปัญญาน่าน 081-0301160
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
วัดพระธาตุจอมทองวรวิหาร อยู่ก่อนถึงชุมชน 16- ไม่มี -
วัดโมคคัลลาน อยู่เลยชุมชนไป 12- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน มีโฉนด ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นางอาภาพร ปัญญาน่าน - นางบุปผา ธรรมะใจ