กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปางแดงใน

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


วิถีชีิวิตชนเผ่าดาราอั้ง | เดินป่าอนุรักษ์ของชุมชน นมัสการพระพุทธบาตบนดอย | การทอผ้า ย้อมที่จากธรรมชาติ

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปางแดงใน
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชียงดาว
ที่อยู่ :หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านห้วยปง ตำบลเชียงดาว
ทิศใต้ติดกับ :บ้านห้วยโก๋ผาลาย ตำบลเชียงดาว
ทิศตะวันออกติดกับ :อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านแม่จอน ตำบลเชียงดาว
ลักษณะภูมิประเทศ :อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวและอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปางกลาง 500-900 เมตร มีลักษณะสูงชันถึงชันมาก
ลักษณะภูมิอากาศ :ลักษณะภูมิอากาศเป็นอากาศแบบร้อนชื้นทั่วไป ประกอบด้วย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 26.3 องศาเซลเซียส สูงสุด 33.4 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 19.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,156 มิลลิเมตร
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ดาราอั้ง
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :32 ปี
ประวัติชุมชน :หมู่บ้านปางแดงใน เป็นชุมชนดาราอั้ง (ปะหล่อง) ในอดีตอาศัยอยู่ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปี 2528 เดิมพื้นที่หมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ทำไร่ของชาวกะเหรี่ยง ต่อมามีคนพื้นเมืองได้เข้าจับจอง และมาซื้อที่ต่อจากชาวกะเหรี่ยงเพื่อทำการเกษตร และชาวปะหล่องที่อพยพเข้ามาก็ได้ซื้อที่ต่อจากคนพื้นเมือง เพื่อที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีผู้นำในตอนนั้นคือ นายคำ จองตาล โดยในช่วงแรกมีครอบครัวที่อพยพมาเพียง 11 ครอบครัว เท่านั้น และขยายจนเป็นหมู่บ้านปางแดงในถึงปัจจุบัน
ที่มาของชื่อชุมชน :สมัยก่อนคนในเมืองเข้ามาหาไม้แดงในพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งไม้แดงอยู่ในป่าลึกคนจึงเรียกกันว่าบ้านป่าแดงใน
จำนวนประชากร :318
จำนวนครัวเรือน :62
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ประเพณีปีใหม่ การทำขนมข้าวปุก,พิธีการเลี้ยงผีต้นน้ำ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ประเพณีการแต่งงาน
มีนาคม ประเพณีการแต่งงาน
เมษายน ประเพณีการแต่งงาน,ประเพณีการสงกรานต์
พฤษภาคม ประเพณีการแต่งงาน
มิถุนายน ประเพณีการแต่งงาน,ประเพณีพิธีการปิดประตูเมือง(บ่าว-สาว สามารถแต่งงานได้
กรกฏาคม ประเพณีเข้าพรรษา
สิงหาคม ประเพณีเข้าพรรษา
กันยายน ประเพณีเข้าพรรษา - ไม่มี -
ตุลาคม ประเพณีเข้าพรรษา - ไม่มี -
พฤศจิกายน ประเพณีเปิดประตูเมือง (บ่าว-สาว สามารถแต่งงานได้) - ไม่มี -
ธันวาคม ประเพณีแต่งงาน - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่ม Homestay
2.กองทุนหมู่บ้าน
3.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :65,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :- ไม่มี -
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :บ้านปางแดง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและต่อมาภายหลังได้ถูกยกเลิกสัมปทานป่า จึงถูกประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ชุมชนปะหล่อง ดาราอั้งปัจจุบันชุมชนถูกล้อมรอบด้วยป่าสัก ซึ่งมีการดำเนินการปลูกป่าควบคู่กับการปลูกไม้ป่าชาวบ้านของมูลนิธิโครงการหลวง ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมดาราอั้งบ้านปางแดงใน ได้ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประกอบด้วย แปลงสาธิตการปลูกหวาย การปลูกป่าวนเกษตร การปลูกพืชแบบผสมผสาน และการสาธิตการปลูกพืชของโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีจุดสาธิตกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติ ทั้งการย้อมสีธรรมชาติ การเดินเส้นด้าย การทอ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อและเลือกร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายนันตา อาซุงประธาน
นายตาล จองตาลรองประธาน
นางเดือน ลุงเมืองกรรมการฝ่ายการตลาด
นายอ่อง คายีกรรมการฝ่ายบ้านพัก/ฝ่ายทะเบียน
นายเหน่ ลุงมั่นกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางนงนุช นาเหงกรรมการฝ่ายเลขานุการ
นางเดือน ลุงเมืองกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ประสานงาน
นายภูวดล จองตาลกรรมการฝ่ายกิจกรรม
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อจัดการ การท่องเที่ยว 2555
2.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน การทำกิจกรรมท่องเที่ยวและ Homestay 2555
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป255823205228
นักท่องเที่ยวทั่วไป255928128156
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป51333384
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น51333384
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 38,544
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย 2558-2560
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ต้องการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน และเพื่อได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากนักท่องเที่ยว และทำให้ได้รื้อฟื้นวีถีชีวิตวัฒนธรรมและอนุรักษ์เพื่อสืบต่อให้คงอยู่
ด้านเศรษฐกิจ :อยากให้คนในชุมชนมีรายได้กระจายให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เป็นเงินจากรายได้เสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม :หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีการทำความเข้าในเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรในชุมชน จึงไม่เกรงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ป่าชุมชน 1,200 ไร่
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วิถีชีวิตดาราอั้ง (2) อาหารชนเผ่า (3) การแต่งกายของดาราอั้ง (4) พระธาตุบ้านปางแดงใน (5) วิหารมาต๋าบารมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) ทอผ้า
ฐานกิจกรรม :- ไม่มี -
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ การปลูกหวาย การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และการนำชมจุดเรียนรู้ การปลูกพืชแบบผสมผสาน และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน (2) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ การเที่ยวชมศาสนสถาน พระธาตุบ้านปางแดงใน และจุดชมวิวดอยพระธาตุซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน กิจกรรมเดินป่าห้าชนเผ่า ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่า อาข่า ลีซู ลาหู่ กะเหรี่ยง และดาราอั้ง ซึ่งครอบคลุม 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านห้วยโป่ง บ้านแม่จอน บ้านอีโก๋ บ้านผาลาย บ้านปางแดงนอก และบ้านท่าขี้เหล็ก (3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การเยี่ยมชมหอเจ้าเมือง หลักบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชุมชนให้การเคารพนับถือ รวมไปถึงการเที่ยวชมพิธีกรรมการเลี้ยงผีต้นน้าซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม 13 ค่ำเดือน 3 ซึ่งจะตรงกับช่วง เดือนมีนาคม ของทุกปี และชมจุดสาธิตกระบวนการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ตั้งแต่ การย้อมสี การเดินฝ้าย การทอ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ประเพณีการบูชาเลี้ยงผีต้อนน้ำ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ประเพณีการแต่งงาน
มีนาคม ประเพณีการแต่งงาน
เมษายน ประเพณีสงกรานต์,ย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ
พฤษภาคม ประเพณีแต่งงาน,เที่ยวเยี่ยมชมสวนองุ่น
มิถุนายน ประเพณีพิธีปิดประตูเมือง - ไม่มี -
กรกฏาคม ประเพณีเข้าพรรษา พิธีแห่ต้นเงิน
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม สามารถเที่ยวชมสวนดอกถั่วนิ้วนางแดง
พฤศจิกายน พิธีเปิดประตูเมือง - ไม่มี -
ธันวาคม ประเพณีแต่งงาน,เที่ยวเยี่ยมชมสวนองุ่น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay630120120
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay2070
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
6 200
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
สินค้าหัตถกรรมชาติพันพันธ์ดาราอั้ง ผ้าทอ กระเป่า - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ค่าเยี่ยมชนจุดเรียนรู้แปลงวนเกษตร คนละ 20 บาท (กรณีไม่ถึง 5 คนคิดอัตรา 150 บาท/คณะ) 20 - ไม่มี -
ค่าเยี่ยมชมจุดสาธิตการเกษตรผสมผสาน และเกษตรพอเพียง คณะละ 200 บาท กรณีไม่เกิน 5 คนคิดอัตรา 100 บาท/คณะ 200 - ไม่มี -
การแสดงชนเผ่าโดย กลุ่มเยาวชน ชุดเล็ก 300 บาท/ชุด ชุดใหญ่ 500 บาท/ชุด การแสดงประกอบด้วย การฟ้อนดาบ การรำนางร้อยเงิน และการร้องเพลงชนเผ่า 300 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :30
ค้างคืน :60
ไป-กลับ :90
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
จอดรถสาธารณะ 10
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :การเดินทางเข้าถึงเส้นทางภูเขาคดเคี้ยเป็นบางจุดเข้าถึงง่าย ถนนลาดยาง ดินลูกรังเป็นบางจุด สามารถใช้รถเล็กขับเข้ายังชุมชนได้
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชนมี
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลเชียงดาว 10.4 กม.
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว 10 กม.
ปั๊มน้ำมัน- ไม่มี -
ตู้ ATM/ธนาคาร- ไม่มี -
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อล่วงหน้า 1 อาทิตย์
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศอากาศจะหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
การแต่งกายแต่งกายเหมาะสมแก่กิจกรรม
อาหารท้องถิ่นอาหารชนเผ่าดาราอั้ง
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัวควรนำยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

- ไม่มี -

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
  1. ห้ามส่งเสียงดังเกินเวลา 3 ทุ่ม
  2. ห้ามนักท่องเที่ยวดื่มสุราของมึนเมาทุกชนิด และเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินภายในชุมชน
  4. ห้ามประพฤติผิดประเวณี บนบ้านพักโฮมสเตย์
  5. ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นบนบริเวณใจบ้าน(ตัวบ้าน)
  6. ห้ามนักท่องเที่ยวใส่รองเท้าขึ้นบนบริเวณบ้านพัก และหันเท้าไปในทิศทางที่มีพระพุทธรูป
  7. นักท่องเที่ยวต้องยึดถือกฎระเบียบโดยเคร่งครัด
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :19.34784,99.03515
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินทางโดยใช้เส้นทาง จ.เชียงใหม่ – อ.เชียงดาว ระยะทาง 72 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดอินทรารามขึ้นไปอีกเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยเส้นทางจะเป็นลาดยาง 6 กิโลเมตรแล้วเป็นทางลูกรังประมาณ 3 กิโลเมตร
รถประจำทาง การคมนาคมในปัจจุบันยังไม่มีรถโดยสารถึงหมู่บ้าน แต่สามารถนั่งรถโดยสารเชียงใหม่-ท่าตอน จากเชียงใหม่ถึงเชียงดาว 40 บาทและเรียกรถรับจ้างเพื่อเข้ายังชุมชน
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
น.ส. จิราภา บังอิหล้า ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านปางแดงใน 089-4384503 Jirapa_b@hotmail.com
นายนันตา อาซุง บ้านปางแดงใน 081-1807194
นางสาวลักขณา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ บ้านปางแดงใน 095-8723350 maprangii1991prang25
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
พระธาตุบ้านปางแดงใน - ไม่มี -
โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านปางแดงใน - ไม่มี -
ชมหอเจ้าเมือง หลักบ้าน - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งสง/ปางช้างแม่วิน / น้ำตกห้วยกระแส - ไม่มี -
น้ำตกบ้านโป่งสมิต และน้ำตกบ้านห้วยเย็น - ไม่มี -
สำนักวิปัสสนาพระธาตุศรีสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :(1) เคยมีช่วงนักท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและบริษัททัวร์ เมื่อปี 2554-2555 หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวเริ่มลดลง ชาวบ้านจึงคิดว่าเนื่องจากไม่มีกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว จึงก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว (2) กลุ่มมีแนวคิดในการทำฟาร์มสเตย์ภายในหมู่บ้าน (3) มีปัญหาจากบริษัททัวร์ที่เข้ามาเป็นผู้กำหนดราคา เอาเปรียบชุมชนโดย ไม่ได้มีการแบ่งรายได้ผ่านทางกลุ่มโฮมสเตย์ (4) ไม่มีการบริหารจัดการแบบกลุ่มแต่มีการบริหารการจัดการเรื่องเงิน (5) ไม่มีกฎระเบียบภายในกลุ่ม (6) ยังคงวิถีชีวิตเอกลักษณ์ของขาติพันธุ์ดาราอั้ง(ปะหล่อง) การถือครองที่ดิน มีโฉนดที่ดินเป็นใบ สทก. กรมป่าไม้ออกให้คนในชุมชน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน พื้นที่ทำกินดูแลโดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และพื้นที่อาศัย ดูแลโดยหน่วยงานป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว ศาสนา พุทธ (บรรพบุรุษ) ผู้ให้ข้อมูล น.ส. จิราภา บังอิหล้า นาย นันตา อาซุง นาย ชาติ จันทรา