ชุมชนบ้านถ้ำเชียงดาว

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยหลวง เชียงดาว | ชมถ้ำเชียงดาว

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ชุมชนบ้านถ้ำเชียงดาว
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชียงดาว
ที่อยู่ :หมู่ 5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านหัวทุ่ง
ทิศใต้ติดกับ :บ้านยางปูโต๊ะ
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านดอน
ทิศตะวันตกติดกับ :ขอบดอยหลวงเชียงดาว
ลักษณะภูมิประเทศ :พื้นที่ชุมชนอยู่ติดกับเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาว
ลักษณะภูมิอากาศ :อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :400 ปี
ประวัติชุมชน :สมัยก่อนมีการบุกเบิกที่ทำกิน จากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านวัดถ้ำเชียงดาว เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน ที่ผ่านมาประกอบด้วยคนพื้นเมือง ชาวเขา ชาวไทยใหญ่ ตามลำดับ
ที่มาของชื่อชุมชน :เพราะที่ตั้งของชุมชนอยู่ติดกับบริเวณถ้ำเชียงดาว
จำนวนประชากร :1200
จำนวนครัวเรือน :450
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ไหว้พ่อหลวงคำแดง(ไหว้เจ้านาย)ทุกวันที่ 16,แห่ไม่ค้ำ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน แปดเป็ง(สรงน้ำพระ) - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้างทั่วไป/ไกด์นำเที่ยว/ลูกหาบ
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มตะเกียง (ไกด์ในถ้ำเชียงดาว)
2.กลุ่มจักสานก๋วย
3.กลุ่มสมุนไพรเครือกวาว
4.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :- ไม่มี -
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เมื่อก่อนการท่องเที่ยวบนดอยหลวงไม่ได้เป็นรูปแบบที่ดี การขึ้นดอยต้องไปขออนุญาตจากเขตฯ และทำเรื่องขอเข้าไปใช้สถานที่ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว ต่างคนก็ต่างทำ จะขึ้นไปอย่างไร นอนที่ไหน หุงหาอาหารกันอย่างไร…ที่ผ่านมาไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เข้าใจดีพอว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นมีรูปแบบอย่างไร … ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตัดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว การวิจัยช่วยให้ทีมชาวบ้านได้มานั่งพูดคุย ระดมความคิด จึงก่อให้เกิดกลุ่มท่องเที่ยว และมีการพัฒนามาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
2.สกว.
3.สสส.
4.CBT-I
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
พฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันธุ์พืชหายากดอยหลวงเชียงดาว
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
สสส. พัฒนายุวชนนักสื่อความหมาย 2533
CBT-I การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 60,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ช่วยสร้างจิตสำนึกรักษาธรรมชาติและห่วงแหนทรัพยากรในชุมชนมากขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :ช่วงฤดูท่องเที่ยวเศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นเยอะมากซึ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวชาวบ้านยึดอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชิพหลัก สร้างรายได้ให้แกครอบครัวและชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม :หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น มีการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งกฎเกณฑ์แก่นักท่องเที่ยวให้รักษาความสะอาดทั้งในชุมชนและบนดอย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ถ้ำเชียงดาว เที่ยวได้ตลอดปี (2) ดอยหลวงเชียงดาว พฤศจิกายน-มีนาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 5 เดือน)
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วัดถ้ำผาป่อง (2) วัดถ้ำเชียงดาว (3) วัดถ้ำป่าเปียง (4) วัดถ้ำปากสูง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) จักสานไม้ไผ่ (2) สมุนไพรเครือกวาว/กวาวเครือแดง
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว พฤศจิกายน-มีนาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 3เดือน)
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) จักสานไม้ไผ่ (2) ถ้ำเชียงดาว (3) พิพิธพันธ์ถ้ำเชียงดาว เรียนรู้และชม เครื่องใช้วัตถุโบราณ (4)ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ดอยหลวงเชียงดาว 1900

วันแรก  ออกเดินทาง เดินชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดสูงสุด

วันที่สอง ตอนเช้าชมพระอาทิตย์ตกที่กิ่วลมแล้วเดินทางกลับ

ราคา 1,900 บาท / คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ดอยหลวงเชียงดาว 2500

วันแรก ออกเดินทาง พักแรมระหว่างทาง วันที่สอง เดินทางชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดสูงสุด วันที่สาม ตอนเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่กิ่วลม และเดินทางกลับ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว - ไม่มี -
มีนาคม เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว - ไม่มี -
ธันวาคม เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :
  • เชียงดาวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
  • เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว สามารถเดินได้เฉพาะ พฤศจิกายน - มีนาคม
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน701403001800
ลานกางเต็นท์20120300300
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร30120
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
20 200
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 50 8 1800
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
สมุนไพรเครือกวาว 40 3000- ไม่มี -
จักสานไม้ไผ่ 4 4- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :150
ค้างคืน :150
ไป-กลับ :100
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
จอดรถสาธารณะ 200
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 80
ไกด์ดอยหลวง 1
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :สะดวก เส้นทางถนนปูน-ลาดยาง
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC ยกเว้นหากเดินป่าดอยหลวงเชียงดาว สัญณาณโทรศัพท์จะมีบางจุด
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน10 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาล/รพสต. เชียงดาว ระยะทาง 7กม.
สถานีตำรวจสถานีตำรวจ เชียงดาว ระยะทาง 5 กม.
ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน หยอดเหรียญ ระยะทาง 0 กม ภายในชุมชน.
ตู้ ATM/ธนาคาร- ไม่มี -
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าเตรียมร่างกายให้พร้อม ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แน่นอน อย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันที่ต้องการเดินทาง
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละสถานที่

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

- ไม่มี -

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :,
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว ใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้านถ้ำ (เชียงดาว) บริเวณตัวอำเภอเชียงดาว
รถประจำทาง จากจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งช้างเผือกสายเชียงใหม่-เชียงดาว มาลงที่ปากทางเข้าทางเข้า อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาว หรือสามารถเหมารถแดงจากตัวเมืองเชียงใหม่
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายประจักร คำแดง 062-2503095 อ๋อย ดอยหลวงเชียงดาว
นายวิมล ศรีภักดี 0979450246
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageรักษ์ดอยหลวง
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
โป่งน้ำร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ 6- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นายประจักษ์ คำแดง