การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวทุ่ง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวทุ่ง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชียงดาว
ที่อยู่ :หมู่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านสหกรณ์
ทิศใต้ติดกับ :บ้านทุ่งละคร
ทิศตะวันออกติดกับ :หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32
ทิศตะวันตกติดกับ :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ลักษณะภูมิประเทศ :เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่ราบลุ่มน้ำ และเชิงเขาใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของดอยหลวงเชียงดาว
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส อากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :แยกจากทุ่งละคร 18 ปี พ.ศ. 2542
ประวัติชุมชน :ชุมชนขยายมาจากบ้านทุ่งละคร มาจากหลายสถานที่ทั้ง อีสานลำพูนสันป่าตอง ประมาณ 70 ปี
ที่มาของชื่อชุมชน :เป็นต้นน้ำ ทุ่งนา
จำนวนประชากร :300
จำนวนครัวเรือน :137
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน เลี้ยงผีขุนน้ำ - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.จักสาน
2.กองทุนเงินล้าน/ออมทรัพย์
3.กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน,กลุ่มเกษตรยั่งยืน อสม.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :10,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ชีวิตจะสดใสไร้หมอกควัน
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :ชุมชนบ้านหัวทุ่งตั้งอยู่ที่ ม.14 ตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนซึ่งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 85 กิโลเมตร ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว ด้านหลังของหมู่บ้านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของดอยหลวงเชียงดาว ประชากรในท้องถิ่นนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการอนุรักษ์ สมาชิกในชุมชนได้มีการจัดเขต “ป่าชุมชน” ร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่นี้ ชาวบ้านจะสามารถเก็บหาของป่าได้แต่จะห้ามการตัดไม้ทำลายป่า ชุมชนจะเป็นผู้ป้องกันป่าโดยการใช้กฎของชุมชนและพิธี “บวชป่า” โดยพระสงฆ์ของศาสนาพุทธ ชาวบ้านยังมีป่าไผ่ชุมชน โดยทุกๆปี พวกเขาจะช่วยกันเก็บเกี่ยวไผ่ และจัดสรรปันผลกำไรกันในชุมชน ชุมชนเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นชุมชนริเริ่ม และยังได้ต้อนรับนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจในการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืนชุมชนสนใจแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาเหตุดังนี้ - เคยมีการมาดูงานของนักเรียนนักศึกษาและชุมชนอื่น - บ้านหัวทุ่งมีการดูแลรักษาป่ามานานแล้ว - มีการปลูกป่าไม้ไผ่เศรษฐกิจเพื่อการจักสานและลดการตัดไม้ทำลายป่า
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
พัฒนาชุมชน การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน 30
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์2559300300
รวมบริษัททัวร์0300300
นักท่องเที่ยวทั่วไป25595050
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป05050
กลุ่มศึกษาดูงาน2559500500
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน5000500
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
อื่นๆ อาสาสมัคร2559200200
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร2000200
รวมทั้งสิ้น7003501,050
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 500,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :สร้างความมีส่วนร่วมในชุมชนสร้างความสามัคคี
ด้านเศรษฐกิจ :เป็นรายได้เสริมที่สามารถนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนได้
ด้านสิ่งแวดล้อม :มีการอนุรักษ์และรักษาความสะอาด ที่ดีขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ป่าขุมชน (2) น้ำออกรู
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) มีการทำบุญเลี้ยงผีขุนน้ำ ในเดือนมิถุนายนของทุกปี (2) การแสดงพื้นเมืองของเด็กและเยาวชน (3) การเก็บของป่าในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันตามฤดูกาล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) จักสานตะกร้า (2) สมุนไพร หมอเมือง ทำไว้กินเองและให้คนในชุมชนเท่านั้น
ฐานกิจกรรม :(1) ทำขนมพื้นเมือง (2) จักสาน (3) การทำบายศรีสู่ขวัญ (4) พับใบไม้-ดอกไม้
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :การจัดการดูแลการรักษาป่าชุมชน (ป่าต้นน้ำ) (2) วิถีชีวิตของชาวบ้านหัวทุ่ง (3) การปลูกป่าไม้ไผ่เศรษฐกิจเพื่อใช้ในการจักสานเป็นอาชีพเสริม (4) การแสดงออกของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน (5) ชมทุ่งนาวิวดอยหลวงเชียงดาว (6) พับใบ-ไม้ดอกไม้ (7) ทำขนมพื้นเมือง (8) บายศรีสู่ขวัญ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) แหล่งเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนและการอนุรักษ์พันธุ์พืช
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
1 คืน 2 วัน 570

อาหาร 3 มื้อ

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
2 คืน 3 วัน 990

อาหาร 6 มื้อ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
พักต่อจากนี้ 1 วัน 420

อาหาร 3 มื้อ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay640250250
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay120120
ร้านอาหาร1515
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
10 400
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 10 8 700
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ข้าวแต๋น 20 20- ไม่มี -
จักสาน 20 350- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ทำขนมพื้นเมือง ราคา 5คน มาสอน 1 คน 800 บาท 800 - ไม่มี -
พับใบไม้-ดอกไม้ ราคา200บาท 200 - ไม่มี -
ทำบายศรี ราคา 500/คน 500 - ไม่มี -
ฐาน เกษตร - ไม่มี -
การแสดง 3 ชุด 1,500 บาท 1500 - ไม่มี -
บายศรีสู่ขวัญ 800 บาท 800 - ไม่มี -
(3) ค่ำบำรุงสถานที่ 10 คน/ 1,500 บาท 1500 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :300
ค้างคืน :60
ไป-กลับ :300
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ที่จอดรถสาธารณะ 30
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษา อังกฤษ 2
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน- ไม่มี -
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 4 กม.
สถานีตำรวจระยะทาง 5 กม.
ปั๊มน้ำมันปั๊มหลอดในชุมชน
ตู้ ATM/ธนาคารระยะทาง 5 กม.
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า3 วัน
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม
อาหารท้องถิ่นต้องแจ้งล่วงหน้า ทานหรือไม่ทานอะไร
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

- ไม่มี -

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมา
(2) ห้ามนอนเกิน 21.00 นาฬิกา
(3) ห้ามเล่นเครื่องดนตรีเกินเวลา
(4) ห้ามออกจากพี่พักนอกเวลา
(5) ห้ามนำสิ่งของออกจากป่าชุมชน

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :,
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
คุณฐิตวัน 084-3730852
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ดอยหลวงเชียงดาว - ไม่มี -
ถ้ำเชียงดาว - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ : การถือครองที่ดิน ร้อยละ 80 มีโฉนดที่ดิน ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นางฐิตวันต์ เลมาซูเรีย