ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันลมจอย

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันลมจอย
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ
ที่อยู่ :หมู่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านร่ำเปิง
ทิศใต้ติดกับ :บ้านห้วยทราย
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านโป่งน้อย
ทิศตะวันตกติดกับ :อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ลักษณะภูมิประเทศ :- ไม่มี -
ลักษณะภูมิอากาศ :- ไม่มี -
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :อื่นๆ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :แยกจากหมู่ 6 มาเป็น หมู่ 13 เมื่อปี 2536
ประวัติชุมชน :ตั้งรกรากอยู่ที่นี่นานแล้ว
ที่มาของชื่อชุมชน :
จำนวนประชากร :1161
จำนวนครัวเรือน :531
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปีใหม่ลีซู, เลี้ยงผีเสื้อบ้านสันลมจอย - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, แห่ไม้ค้ำโพธิ์ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน เลี้ยงผีเสื้อบ้านสันลมจอย, เลี้ยงผีขุนน้ำ - ไม่มี -
กรกฏาคม เลี้ยงผีขุนน้ำ - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม ตานก๋วยสลาก - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา - ไม่มี -
อาชีพหลัก :รับจ้าง
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มวิสาหกิจผักปลอดสาร
2.กลุ่มสินค้าโอทอป
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :120,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :หงส์ หมายถึงนกจำพวกเป็ดลำตัวใหญ่คอยาว (ความหมายโดยตรง) หงส์ หมายถึงผู้ดีผู้มีศักดิ์ศรี (ความหมายโดยนัย)
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - เทศบาลตำบลสุเทพ
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ประธานชมรม
นายสุเพียร ขันธะ รองประธานชมรม
นายศุภชัย นาฏงามขำ รองประธานชมรม
นายบัณฑิต ดวงจันทร์เลขานุการ / ทะเบียน
นายพิพัฒ มูลนิลตาขนส่งและบริการ
นายสมเกรียติ สายปันความปลอดภัย
นายอนันต์ สีวลีนักสื่อความหมาย
นางจรรยาพร อุพิริอาหารและเครื่องดื่ม
นางสุรีพรรณ ทองมณีประชาสัมพันธ์
นายพัชระ เลาสีประเพณีวัฒนธรรม
นางสายทอง แก้วหน้อยปฏิคม
นายสิทธิชัย วัชรคุณากรสินค้า / ของที่ระลึก
นางศศิพัชร์ ไชยชะนะเหรัญญิก
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การท่องเที่ยว 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น้ำ 2556
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 2555
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
เทศบาลตำบลสุเทพ สนับสนุนงบประมาณ
อุทยานสุเทพ-ปุย ใช้สถานที่ ใช้ทรัพยากรดินน้ำป่า
อำเภอหางดง มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
กลุ่มศึกษาดูงาน255710001,000
กลุ่มศึกษาดูงาน255830003,000
กลุ่มศึกษาดูงาน255920002,000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน6,00006,000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น6,00006,000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 100,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :
ด้านสิ่งแวดล้อม :
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) อ่างน้ำลำห้วยโป่งน้อย (2) อ่างน้ำย่าปัน (3) อ่างแฝด (4) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) ประเพณีเลี้ยงผีเสี้ยวบ้าน (พ่อปู่พญาพาน) (2) ประเพณีเลี้ยงผีปันน้ำ (ผีขุนน้ำ) (3) ประเพณีลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (4) ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้าน (5) ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ (6) ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) (7) ประเพณีชนเผาลีซู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :อาหารท้องถิ่น
ฐานกิจกรรม :(1) เศรษฐกิจพอเพียง (2) วิถีชีวิตชนเผ่าในเมือง (3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (2) วิถีชีวิตชนเผ่าในเมือง (3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (4) เส้นทางปั่นจักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิต
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมการครึ่งวัน เดินป่า ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย 540 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป) 540

โปรแกรมการครึ่งวัน เดินป่า ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย

540 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป)

09.00น.    ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประวัติความเป็นมาของชุมชน สู่ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านสันลมจอย ศูนย์การการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันลมจอย

10.00น.    ทานของว่างจากชุมชน และรับอุปกรณ์เดินป่า เพื่อชมธรรมชาติของป่าเชิงดอยสุเทพ–ปุย ชมล่องลอยต้นไม้ในอดีต ชมป่าเบญจพรรณ ชมความเปลี่ยนแปลงของหิน ชมจอมปลวกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ป่า ชมต้นไทรซึ่งเป็นต้นไม้ช่วยยึดดิน ชมฝ่ายชะลอน้ำและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ชมดงไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า

12.00น.    หยุดพักที่ฝายชะลอน้ำ และมีส่วนร่วมทำอาหารแบบใช้ชีวิตในป่า อาทิเช่น ปิ้งหลามปลา ไข่ปิ้ง ไก่อั่ว น้ำพริกตาแดงชุมชน และผลไม้ตามฤดูกาล

13.00น.    กลับมาที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงดื่มน้ำเย็นๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วส่งกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรมการครึ่งวัน เดินป่า ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย 520 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป) 520

โปรแกรมการครึ่งวัน เดินป่า ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย

520 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป)

ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืช วัดอุโมงค์ บ้านร้อยทวารบาล บ้านเทวลัย

09.00น.      ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย

                - ประวัติความเป็นมาของชุมชน สู่ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านสันลมจอย

                - ศูนย์การการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันลมจอย

10.00น.      - พาขึ้นรถไปศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืช สัตว์ป่าอนุรักษ์อย่างใกล้ชิดและชมโบราณสถานประวัติศาสตร์วัดหลวงพ่อเถรจันทร์ ซึ่งสร้างในสมัยพระญากือนาธรรมิกราช(ตื้อนา หรือ กิลนา) พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย   

                - ชมวัดอุโมงค์ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์มังรายโดยสายลังกาวงค์เป็นผู้วางแผนสร้างวัดนี้ ชมถ้ำหลวงพ่อเถรจันทร์ ชมเสาอโศก ชมโรงภาพปริศนาธรรม ชมเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชมต้นไม้พูดได้นมัสการหลวงพ่อพุทธธาตุ

11.30น.      - ชมบ้านร้อยทวารบาล บ้านเทวลัย ของอาจารย์เข้ม มฤคพิทักษ์ ชมหอศิลป์จิตรกรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา เป็นตำหนักประทับแห่งทวยเทพ

12.30น.      รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้านชาวเหนือ อาทิ แกงขนุน แกงผักเชียงดา แกงผักหวานบ้าน ฯ (อาหารตามฤดูกาล)เสร็จแล้วส่งกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรมการครึ่งวัน เดินป่า ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย 650 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป) 650

โปรแกรมการครึ่งวัน เดินป่า ป่าน้อยในเมืองใหญ่ที่สันลมจอย 650 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป) วัดพระธาตุดอยสุเทพ – บ้านม้งดอยปุย 08.30น. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย - ประวัติความเป็นมาของชุมชน สู่ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านสันลมจอย - ศูนย์การการเรียนรู้ชุมชนบ้านสันลมจอย 09.00น. พาขึ้นรถมุ่งสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 10.40น. พาขึ้นรถมุ่งสู่หมู่บ้านม้งดอยปุย หัวหน้าม้งดอยปุย กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านม้ง และการปกครองหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตชาวม้งพิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านแม้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ ทำคล้ายบ้านชาวเขา มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเขาเผ่าต่างๆ บนดอยปุย เช่น แม้ว ม้ง มูเซอ อีก้อ และลีซอ เยี่ยมชมตลาดม้ง 12.30น. รับประทานอาหารกลางวันอาหารชาวม้ง เสร็จแล้วพักผ่อนพอสมควรพาขึ้นรถส่งกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านสันลมจอย 1 วัน 1,150 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป) 1150

โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านสันลมจอย 1 วัน 1,150 ต่อคน (นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป) 08.30น. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย 09.30น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าที่สันลมจอย ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน การตำข้าวปุ๊กเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม การทำกระเป๋ากระจูด น้ำภูมิปัญญา การทำตุ๊กตาพวงกุญแจฯ 12.00น. รับประธานอาหารกลางวันแบบอาหารเหนือ 13.00น. พาขึ้นรถมุ่งสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพพาขึ้นรถมุ่งสู่หมู่บ้านม้งดอยปุย หัวหน้าม้งดอยปุย กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านม้ง และการปกครองหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตชาวม้งพิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านแม้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ ทำคล้ายบ้านชาวเขา มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเขาเผ่าต่างๆ บนดอยปุย เช่น แม้ว ม้ง มูเซอ อีก้อ และลีซอ เยี่ยมชมตลาดม้ง 18.00น. ทานอาหารเย็นแบบขันโตกที่ลานวัฒนธรรม ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า และคนพื้นราบ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปีใหม่ลีซู - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay35120
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)ตลาดต้องชม ทุกวันศุกร์
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
10 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถราง 1 30 500
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
กระเป๋า 250 250- ไม่มี -
พวงกุญแจ 35 35- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง - ไม่มี -
วิถีชีวิตชนเผ่าในเมือง - ไม่มี -
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3 กิโลเมตร - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแสดงชนเผ่า และ คนพื้นเมือง ชุดละ 1,500 บาท 1500 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :50
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :50
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณ 100
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 1
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน20 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 400 เมตร
สถานีตำรวจระยะทาง 400 เมตร
ปั๊มน้ำมันปั๊มหลอดในชุมชน
ตู้ ATM/ธนาคาร- ไม่มี -
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า3 - 5 วัน
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกาย- ไม่มี -
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1) ช่วยกันรักษา ไม่ทำงานสิ่งแวดล้อมและสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
(2) รักษากฎระเบียบของหมู่บ้าน
(3) ต้องให้ความเคารพ ไม่ลบหลู่ประเพณี-ความเชื่อ
(4) แต่งกายสุภาพ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.767586,98.941178
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาทางสี่แยกตลาดต้นพะยอม เลี้ยวเข้าถนนรอบเมืองเชียงใหม่ (ถนนคันคลองชลประทาน) เพียง 3 กิโลเมตร ถึงเทศบาลสุเทพ เลี้ยวขวาเข้าสู่ชุมชนบ้านสันลมจอย
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา 081-0301412
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageบ้านสันลมจอย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
วัดอุโมงค์ - ไม่มี -
อุทยานราชพฤกษ์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน มีโฉนด ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา