กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | วิหารแว่นตา | จุดชมวิวโค่โพหลู่ | ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากสมุนไพรพื้นบ้าน

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลบ้านจันทร์
ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ต.บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ติดกับ :อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะภูมิประเทศ :ต.บ้านจันทร์ โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยเนินเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีที่ราบแคบๆ ตามหุบเขา มีห้วย และทางน้าขนาดเล็กไหลผ่านบริเวรที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับทะเล 900 – 1,400 เมตร เป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าสน
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของต.บ้านจันทร์ มีสภาพอากาศร้อนชื้น ในช่วงเดือนมีนาจนถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมีสภาพหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดทั้งไป อยู่ที่ 15.2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำที่สุดในเดือนมกราคมที่ 3.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 26.7 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 33องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนในรอบปีวัดได้ 1706.2 มิลลิเมตร
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ปี พ.ศ. 2336
ประวัติชุมชน :นายหม่อลาเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวแรก ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมามีครอบครัวของนายดูลอย และนาย ซนะแฮ เข้ามาอยู่อาศัยสมทบร่วมด้วย แต่มีความเชื่อถือศักดิ์ศรีความเป็นผู้นาที่ว่า ผู้นำต่อผู้นาจะอยู่รวมกันในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้ เพราะความเชื่อในเรื่องผี ซึ่งผีของผู้นาแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป หากการเลี้ยงผีผิดพลาดจะทาให้ผีเล่นงานได้ จึงได้แยกหมู่บ้านของแต่ละคนออกไป โดยมีบ้านโค่ข่อทิ (บ้านวัดจันทร์) บ้านเปลาะโด่ (บ้านเด่น) และบ้านซุนะแฮ (บ้านหนองเจ็ดหน่วย) ซึ่งผู้นาในหมู่บ้าน คือนายดูลอย นายหม่อลา และนายซุนะแฮ ตามลาดับ ทั้งสามครอบครัวใหญ่นี้ แม้จะไม่อยู่รวมกันในหมู่บ้านเดียวกันตามความเชื่อสมัยก่อนก็ตาม แต่ก็ให้ความสำคัญต่อความรักและความสามัคคีมาก มีการไปมาหาสู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
ที่มาของชื่อชุมชน :บ้านวัดจันทร์ เดิมมีชื่อเรียกว่า “มูเส่คี” (ขุนแจ่ม) มี ความศรัทธาในศาสนาในระยะนั้นมีไม่มากนัก ต่างคนต่างนับถือผีของตนอย่างเคร่งครัด เช่น ผีน้า ผีห้วย ผีทาง เป็นต้น แต่ในบริเวณบ้านโค่ข่อทิ (บ้านวัดจันทร์) ยังมีวัดร้างตั้งอยู่ โดยแต่เดิมยังไม่มีความคิดความศรัทธามากนักต่อมาราวปี พ.ศ. 2416 บ้านมูเส่คี (ขุนแจ่ม) ได้มีครอบครัวคนพื้นเมืองครอบครัวหนึ่งเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ ได้เห็นวัดเก่าและเจดีย์ที่อยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรมมาก จึงได้เชิญผู้นาหมู่บ้านรวมทั้งบุคคลที่มีผู้ยอมรับนับถือ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายหม่อลา นายดูลอย นายซุนะแฮ นายเละ นายกู และนายดาหมื่น มาร่วมประชุมปรึกษากันเพื่อที่จะทาการก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งได้สร้างเจดีย์ไว้ ๓ องค์ พอการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านวัดจันทร์ ตามชื่อของผู้สร้างพระเจดีย์ คือ นายจันทร์
จำนวนประชากร :794
จำนวนครัวเรือน :340
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม งานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าและของดีกัลยาณิวัฒนา - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม สรงน้ำพระธาตุ
เมษายน บุญปีใหม่,สงกรานต์,พิธีมัดมือ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม พิธีมัดมือ - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม ประเพณีแชะโช - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม เลี้ยงผีต้นน้า - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรทำนา
อาชีพรอง :เกษตรกร ปลูกพืช เช่น ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองคางคก ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วดำกะหล่ำปลีหัวใจ เคปกูสเบอรี่
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์
2.กองทุนหมู่บ้าน
3.กลุ่มทอผ้าแม่บ้าน
4.กลุ่มสอยดาว
5.กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
6.กลุ่มออมทรัพย์
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :35,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณประธาน
นายสีเงิน ตะแกรองประธาน
นายจำรัส กงมะลิประชาสัมพันธ์
นางวัชรินทร์ คีรีชัยพฤกษาเหรัญญิก
นางฉวีวรรณ กงมะลิผู้ช่วยเหรัญญิก
นางกัญญารัตน์ ลาภภพเพิ่มพูนเลขานุการ
นางหน่ออิโส่ กงมะลิกรรมการ
นายบุญสม ปิ่นเพชรกรรมการ
นางสาวสมพร ซื่อสกุลกิจกรรมการ
นางกัญญารัตน์ ลาภภพเพิ่มพูนกรรมการ
นายนคร ร้อยเรียงทรัพย์กรรมการ
เจ้าอาวาสวัดบ้านจันทร์ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปรึกษา
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.หน่วยงาน: ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ปี พ.ศ.: 2555 – ปัจจุบัน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนมุ่งเป้า 2555, 2557
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2558148148
นักท่องเที่ยวทั่วไป25597575
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป2230223
กลุ่มศึกษาดูงาน255899
กลุ่มศึกษาดูงาน25593535
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน44044
สถาบันการศึกษา255811
สถาบันการศึกษา255977
รวมสถาบันการศึกษา808
องค์กร/หน่วยงาน25589797
องค์กร/หน่วยงาน25597979
รวมองค์กร/หน่วยงาน1760176
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น4510451
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2556 – 2559 89,895
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2015-2017 กรมการท่องเที่ยว 2557
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :เกิดความร่วมมือและสามัคคีกันในชุมชนมากขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :มีรายได้เสริมจากการให้บริการท่องเที่ยว และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อม :เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ป่าสน (2) ป่าต้นน้ำ (3) อ่างห้วยอ้อ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วัดจันทร์ (2) ประเพณีแชะโช (3) โข่วโพหลู่ (4) โขว่กล๊อดมอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) การจักสาน (2) การทอผ้า (3) การย้อมผ้า (4) การปักผ้า (5) การอบสมุนไพร,แช่เท้า
ฐานกิจกรรม :(1) เรียนรู้การย้อมสีผ้าฝ้ายจากธรรมชาติ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ป่าสน เป็นป่าไม้หลักของอำเภอกัลยาณิวัฒนามีทั้งสนสองใบและสนสามใบ และเป็นป่าสนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เดิมชาวปกาเกอะญอในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่ค่อยใช้ป่าสนเป็นพื้นที่ทำกิน เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นป่าสนจะเพาะปลูกไม่ขึ้นเพราะดินไม่ค่อยดีนัก ซึ่งสังเกตได้ว่าในป่าสนนั้นต้นไม้หรือหญ้าประเภทอื่นก็จะไม่ค่อยมีหรือมีน้อยและไม่ค่อยสมบูรณ์ จะมีเพียงใช้เป็นเชื้อเพลิงบ้างเพราะไม้สนจะมียางที่สามารถติดไฟได้ดี โดยไม้สนที่จะนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้ต้องเป็นไม้สนที่แห้งตายเท่านั้น (2) ป่าต้นน้ำ แหล่งต้นน้ำและอนุรักษ์พันธุ์ปลา และป่าอนุรักษ์บ้านวัดจันทร์ เป็นพื้นที่ป่าสนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนสามารถหาอาหารและยาได้จากป่า และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนต้องทำพิธีเลี้ยงผีต้นน้ำในทุกปี (3) วัดจันทร์ พระธาตุวัดจันทร์และวิหารใส่แว่นตามีความวิจิตรงดงามแปลกตา โดยมีลักษณะเป็นแว่นตาขนาดใหญ่อยู่หน้าวิหาร แห่งเดียวในประเทศ และวิหารสักทองหลังใหม่ที่สวยงาม รวมถึงพระธาตุวัดจันทร์ที่มีประวัติอันยาวนาน (4) โข่วโพหลู่ สถูปโบราณคู่บ้านวัดจันทร์ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวร ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านวัดจันทร์ได้อย่างสวยงาม (5) โขว่กล๊อดมอ สถูปโบราณแห่งที่ 2 ที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกันกับโขว่โพหลู่ (6) ชมพระอาทิตย์ขึ้น และไอหมอกบนผิวน้ำ ณ อ่างห้วยอ้อ อากาศเย็นสดชื่นในช่วงฤดูหนาว (7) การจักสาน ผู้สูงอายุที่ทำจักสานมาหลายสิบปี โดยผลิตเพื่อใช้เองในครอบครัว จำหน่ายให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตะกร้าและถังขยะ (8) การทอผ้า การทอผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ปกาเกอะญอ มีลวดลายและความหมายตามความเชื่อ สามารถชมและซื้อสินค้าหัตถกรรมจากผ้าทอได้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :- ไม่มี -
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมเรียนรู้วิถี “วัด-ป่า-น้ำ-สมุนไพร ปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์” 1640

โปรแกรมเรียนรู้วิถี “วัด-ป่า-น้ำ-สมุนไพร ปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์”

08.00 น.    นัดพบหน้าศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว วัดจันทร์       

กล่าวต้อนรับ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับวัดจันทร์ นมัสการเจดีย์ วิหารแว่นตา และโบสถ์ไม้สัก

09.30 น.    ชมวิวหมู่บ้านวัดจันทร์ ที่โขว่โพหลู่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของบ้านวัดจันทร์ด้วยรถของชุมชน

10.30 น.    เรียนรู้วิถีชีวิตปกาเกอะญอ ณ ป่าต้นน้ำ โดยรถของชุมชน และวิถีปกาเกอะญอกับสมุนไพรในป่า

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (กับข้าวท้องถิ่นอย่างน้อย 3 ชนิด และข้าวสวยซึ่งเป็นข้าวพันธ์ดั้งเดิมของปกาเกอะญอ พร้อมน้ำดื่ม) 

13.00 น.    กิจกรรมทำขนมเพื่อสุขภาพ “เมตอ”

14.00 น.    เรียนรู้วิถีสมุนไพรปกาเกอะญอแช่เท้า และทดลองอบสมุนไพร

15.30 น.    รับประทานขนมเมตอ พร้อมจิบชาร้อนๆ

16.00 น.    ตัวแทนกล่าวขอบคุณ และนำนักท่องเที่ยวเดินทางกลับสู่วัดจันทร์ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------

*ราคาโปรแกรมรวม 1,640 บาท จำนวนนักท่องเที่ยว 1 – 2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

 

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

 3

1,880

 

7

3,440

4

2,120

 

8

3,680

5

2,600

 

9

4,040

6

3,080

 

10

4,160

*ค่ารถปิ๊คอัพของชุมชน 1 คัน (นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 คน) ราคา 500 บาท

  ราคานี้รวมการบริการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ระบุตามโปรแกรม

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน - ไม่มี -
มีนาคม วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน - ไม่มี -
เมษายน วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน - ไม่มี -
พฤษภาคม วัดจันทร์ โข่โพ่โหล่ โข่กล๊อดมอ ป่าสน - ไม่มี -
มิถุนายน วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน - ไม่มี -
กรกฏาคม วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน,นาขั้นบันได - ไม่มี -
สิงหาคม วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน,นาขั้นบันได - ไม่มี -
กันยายน วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน,นาขั้นบันได - ไม่มี -
ตุลาคม วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน,นาขั้นบันได,ประเพณีแชะโช - ไม่มี -
พฤศจิกายน วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน,นาขั้นบันได
ธันวาคม วัดจันทร์ โข่วโพหลู่ โข่วกล๊อดมอ ป่าสน,นาขั้นบันได - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

(หมายเหตุ:ถ้านักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้งานเกษตรกับชุมชนได้)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay820200200
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ

2 แห่ง   

  • บ้านพักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป. จำนวน 8 หลัง รองรับได้ 42 คน ช่วงราคา 800 – 3,000 บาท

อัตราค่าบ้านพัก

ตุลาคม - กุมภาพันธ์ (High Season)

มีนาคม - กันยายน (Low Season)

สนเขา / พักได้ 2 คน

800

800

สนเขา / พักได้ 4 คน

1,200

1,200

บ้านฉางข้าว

1,800

1,800

บ้านปกาเกอะญอ

1,500

1,500

บ้านวิวน้ำ 1-2 / พักได้ 2 คน

1,500

1,500

บ้านวิวน้ำ 3-5 / พักได้ 4 คน

3,000

3,000

บ้านรวม / พักได้ 6 คน

2,000

2,000

บ้าน / พักได้ 10 คน

2,000

2,000

  • สำนักงานโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ บ้านพักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จำนวน 6 หลัง รองรับได้ 18 คน ช่วงราคา 400 – 1,500 บาท

บ้านพัก

ขนาด

มีนาคม-กันยายน

ตุลาคม-กุมภาพันธ์

1. บ้านจันทร์

2 ห้อง 5 เตียง

900

1,500

2. บ้านเด่น

1 ห้อง 2 เตียง

400

600

3.บ้านใหม่

1 ห้อง 2 เตียง

400

600

4.บ้านนาเกล็ดหอย

2 ห้อง 5 เตียง

1,200

1,500

5.บ้านแจ่มน้อย

1 ห้อง 2 เตียง

400

600

6.บ้านแจ่มหลวง

1 ห้อง 2 เตียง

400

600

7.ห้องประชุม

60-100 คน

500-1,000

500-1,000

สิ่งอำนวยความสะดวก : โทรทัศน์+ เครื่องทำน้ำอุ่น+เคเบิ้ลทีวี+Free-WIFi

เตียงเสริม: 150 บาท / 1 ชุด

อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay100100
ร้านอาหาร30100
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)ไม่มี
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
3 300 ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต เยี่ยมชมบ้านปราชญ์/ครูภูมิปัญญา และกลุ่มอาชีพ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 10 คน กลุ่มละ 300 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 50 บาท/วัน/คน) เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 5 คน 600 บาท/วัน (2) กลุ่มนักท่องเที่ยว 6 - 10 คน 900 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม100 บาท/วัน/คน)
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถปิ๊กอัพของสมาชิกเครือข่าย CBT 3 10 2000 (1) ค่าบริการรถเดินทางระหว่างตำบล 2,000 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน (2) ค่าบริการรถเดินทางไป-กลับในชุมชน 500 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ข้าวกล้อง - ไม่มี -
เสื้อผ้าทอ - ไม่มี -
ผ้าพันคอ - ไม่มี -
กระเป๋า - ไม่มี -
กระเป๋าย่าม - ไม่มี -
กาแฟสดอินทรีย์ - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ 300 – 2,000 (20 คน/1 กิจกรรม/1 ครั้ง)- ไม่มี -
กิจกรรมแสดงวิถีชีวิต ดนตรีหรือกีฬา 300 – 2,000 (20 คน/1 กิจกรรม/ 1 ครั้ง)- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :20
ค้างคืน :20
ไป-กลับ :20
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะบริเวณวัดจันทร์ 20 คัน/ครั้ง 20
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :การเดินทางเป็นเส้นทางตามเขาภูเขาคดเคี้ยวควรให้ผู้มีความชำนาญในการขับรถเป็นผู้ขับสภาพ ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน2 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอกัลยาณิวัฒณา
ปั๊มน้ำมันPT บ้านวัดจันทร์
ตู้ ATM/ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า3 วัน
การจอง/โอนเงินจ่ายค่าที่พัก 50%
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกาย- ไม่มี -
อาหารท้องถิ่นบริการอาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

1. ต้องให้ความเคารพ ไม่ลบหลู่ดูถูกกฎระเบียบประเพณี ความเชื่อของชุมชน

2. ต้องแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3. ต้องช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งสาธารณประโยชน์ชุมชน

4. ต้องรักษาความสะอาดทิ้งขยะในที่ทิ้ง ทั้งในบริเวณหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

5. การกระทำใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และได้รับการตักเตือนจากเจ้าของบ้านหรือคณะกรรมการ แล้วยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นสิทธิของเจ้าของพื้นที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้ โดยนักท่องเที่ยวไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทุกกรณี

6. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ยินยอมปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกกรณี และหากมีความสงสัยกรุณาสอบถามและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เท่านั้น

7. นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนจะต้องติดต่อคณะกรรมการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่นั้นก่อน เพื่อให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นติดตามไปด้วยทุกครั้ง

8. กรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะต้องแยกบ้านกันนอน คือบ้านผู้ชาย บ้านผู้หญิง ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วหรืออยู่กินกันประสงค์จะนอนบ้านหลังเดียวกันก็ต้องแยกห้องนอนหรือแยกที่นอนกัน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

1. ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาเสพ และจำหน่ายในชุมชน

2. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบ้านพักโฮมสเตย์และชุมชน

3. ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาภายในชุมชน

4. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในชุมชน

5. ห้ามประพฤติผิดในทางชู้สาว และกระทำอนาจาร

6. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในยามวิกาล หลังเวลา 00 นาฬิกา

7. ห้ามเข้าบ้านที่มีการปักตาแหลว (ไม้ไผ่สานลักษณะทรงกลม) ไว้หน้าบ้าน เพราะแสดงว่าบ้านนั้นกำลังประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออยู่ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปอย่างเด็ดขาด กรณีที่สงสัยให้สอบถามจากผู้นำเที่ยวหรืคณะกรรมการกลุ่ม

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :19.073946,98.304119
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว (1) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอหางดง - อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร (2) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม – ทางแยกแม่มาลัยอำเภอแม่แตง – เขตอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน – บ้านวัดจันทร์ รวมระยะทาง 181 กิโลเมตร (3) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม - อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ รวมระยะทาง 161 กิโลเมตร
รถประจำทาง (1) รถสองแถวสีเหลืองสายเชียงใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ สามารถขึ้น รถสองแถวได้ที่ บขส. (ช้างเผือก) ราคาคนละ 150 บาท ถ้าให้ไปส่งที่ ออป. เลยเพิ่มอีกคนละ 40 บาทใช้เวลาเดินทางขึ้นไป ประมาณ 6 ชม. (2) จากขนส่งอาเขต – อำเภอ ปาย (รถบัส) รถเริ่มออกเวลา 07.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 น.ค่าโดยสาร โทรสอบถามได้ที่ บ.เปรมประชา 053-304748 ต่อรถสองแถวที่ตลาดแสงทองอำเภอปาย รอผู้โดยสารขึ้นไปบ้านวัดจันทร์ มีวันละ 1 เที่ยว ออกเวลา 13.00 น ใช้เวลาสั้นกว่าเส้นทางแรก
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายเฉลิยชัย พิริยะวรคุณ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา 081-960-1789 , 084-371-8169 เฉลิมชัย พิริยะวรคุณ
นางฉวีวรรณ กงมะลิ ผู้ช่วยเหรัญญิก 098-001-1187 Karen De Galyani Vadhana
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBT-Galyani-Vadhana-Chiang-Mai-505080802850467/
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู - ไม่มี -
เครือข่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 9 - ไม่มี -
สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์ - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน ไม่มีโฉนด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ศาสนา พุทธ คริสต์ ผู้ให้ข้อมูล นางฉวีวรรณ กงมะลิ