กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ช้างบ้านห้วยผักกูด

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่า ชมวิถีการเลี้ยงช้าง | ทอผ้า-จักสาน | การละเล่นของเยาวชน

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ช้างบ้านห้วยผักกูด
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่ศึก
ที่อยู่ :หมู่ 12 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านผาละปิ ม.8 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับ :บ้านแม่สะต๊อบ ม.3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านห้วยบง ม.12 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านปางเกี๊ยง ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ :ตั้งอยู่บนภูเขาสูงสลับกันอยู่เขตติดต่อกันระหว่างดอยอินทนนท์กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเลปางกลางประมาณ 900-1200 เมตร
ลักษณะภูมิอากาศ :อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายม - ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ก่อประมาณ๊ตั้งปี พ.ศ.2000
ประวัติชุมชน :เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยง เดิมชื่อหมู่บ้าน "ห้วยพระกู" เวลาคนต่างถิ่นถามชาวบ้านพูดไม่ชัดทำให้ชื่อหมู่บ้านเพี้ยนเป็น "ห้วยผักกูด" จนถึงปัจจุบัน สมัยก่อนชาวบ้านมีการนับถือผี และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการนับถือศาสนาพุทธ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีกะเหรี่ยงชาวพุทธ โดยมี นายมานิต เจริญบรรพต (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้ริเริ่มการทำการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ขึ้นมาเพื่อหารายได้เข้าสู่ชุมชน
ที่มาของชื่อชุมชน :เดิมชื่อหมู่บ้าน "ห้วยพระกู" เวลาคนต่างถิ่นถามชาวบ้านพูดไม่ชัดทำให้ชื่อหมู่บ้านเพี้ยนเป็น "ห้วยผักกูด"
จำนวนประชากร :0
จำนวนครัวเรือน :0
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ประเพณีมัดมือกะเหรี่ยง
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน ประเพณีมัดมือกะเหรี่ยง - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :การท่องเที่ยว
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.1.กลุ่มอนุรักษ์ช้าง
2.2.กลุ่มโฮมสเตย์
3.3.กลุ่มแม่บ้าน
4.4.กองทุนหมู่บ้าน
5.5.กองทุน SML
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :60,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มจากในปี พ.ศ. 2552 มีกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกับกลุ่มเอกชนกลุ่มหนึ่งทำโครงการพาช้างเพื่อที่จะให้ช้างได้มาอยู่บ้านพร้อมกับเจ้าของไม่ต้องทำงานและอาศัยอยู่ในป่าท่ามกลางธรรมชาติ เป็นลักษณะโครงการอนุรักษ์เริ่มต้นมีปัญหาหลายด้าน เช่น การเงินเพราะในการอยู่แลช้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจะอาศัยแต่เสนอโครงการขอรับเงินบริจาคไม่เพียงพอและมีสมาชิกหลายท่านเริ่มออกจากกลุ่ม และถ้าเป็นอย่างนี้กลุ่มจะอยู่ไม่รอดก็เลยมีแนวคิดทำการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ ทางกลุ่มก็ติดต่อกับองค์กรภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาช่วยในด้านการหาลูกค้าและอาสาสมัครเข้ามา พอมีลูกค้าและอาสาสมัครเข้ามากลุ่มก็เลยมีแนวคิดน่าจะมีการจัดการในรูปแบบธุรกิจ ชุมชนก็เกิด “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในป่าบ้านห้วยผักกูด” ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นตัวบริหารจัดการและหลังจากนั้นก็มีจำนวนลูกค้าและอาสาสมัครเพิ่มขึ้นตามลำดับและมาพัก กิน นอน ในหมู่บ้านและทางกลุ่มเล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานการให้บริการและไม่ขาดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม จึงสมัครเข้าร่วมกับกรมการท่องเที่ยวเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในปี พ.ศ. 2556 และผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในปี พ.ศ. 2557 ในชื่อ “โฮมสเตย์คนเลี้ยงช้างบ้านห้วยผักกูด” ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์ร่วมกันทำงานในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านห้วยผักกูดและได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานคือกลุ่มโฮมเตย์จะดูแลด้านที่พัก อาหารและกิจกรรมอื่นๆ ส่วนกลุ่มวิสาหกิจจะดูแลความเป็นอยู่ของช้างและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ช้าง
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - จดทะเบียน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในป่าบ้านห้วยผักกูด” ในปี พ.ศ. 2555 โดยเกษตรอำเภอ
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1.นายสินชาย เจริญบรรพตประธาน ,การตลาด
2.นางอาภา ศักดิ์ดำรงศรีรองประธาน
3.นางศรีไพร เจริญบรรพตเลขานุการ,บ้านพัก
4.นางอุบลวรรณ วิระความดีเหรัญญิก
5.นายภูวดล ปิ่นอนงค์นาถด้านช้าง
6.นายสาธิต ตราชูความดีไกด์,ฝ่ายช้าง
7.นายจำนงค์ ทรัพย์ไพรวัลย์ประชาสัมพันธ์,ไกด์
8.นางอารีย์ ชุติมาจิราภรณ์ฝ่ายกิจกรรม
9.นายอาทิตย์ มานะบารมีกุลด้านช้าง
10.นายบุญทวี ชีวิตอมตะกุลด้านช้าง
11.นายคูเย เชิดชูสกุลไพรด้านช้าง
12.นางอารีรันต์ สิทธิคงจิรังฝ่ายต้อนรับบริการ
13.นายบุญสวรรค์ นันทวิเชียรฤทธิ์กรรมการ
14นายสมชาย ขวัญวรวณากรรมการ
15.นายพะมี ขวัญเสาแดงกรรมการ
16นางอรชร ธรรมชาติมณีกรรมการ
17.นายพะเห่วคา ทองคำคณากรรมการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.1.โครงการหลวงปางอุ๋ง (แม่แจ่ม)
2.2.สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3.3.องค์การบริหารตำบลแม่ศึก
4.4.ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยผักกูด ม.12 ต.แม่ศึก
5.5.มูลนิธิ จีวีไอ เชียงใหม่
6.6.Mahout Elephant Foundation
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2557 1
2558 1
2559 1
2560 1
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว 2557
มาตรฐานโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว 2560
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :1.ช่วยสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่ 2.ช่วยให้คนสามารถดึงเอาความสามารถของตนเองเอามาใช้ให้เกิดประโยนช์และรู้จักทำงานเป็นทีม
ด้านเศรษฐกิจ :1.สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 2.สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :1.คนในชุนชมตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยนช์สูงสุด 2.ทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ถ้ำหลวงห้วยผักกูด (เหลิ่อปูพะโด่) (2) ถ้ำน้อยห้วยผักกูด (เหลิ่อปูโพ) (3) ก้อนหินระฆัง (เหลิ่อทู่เด) (4) ถ้ำห้วยน้ำริน (เหลิ่อปูทีแซโกล๊ะ หรือที่นึ่งเหลิ่อปู) (5) กิจกรรมเดินป่ากับช้าง (6) กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :1.วิถีชีวิตการเลี้ยงช้างในป่าแบบดั้งเดิม 2.ประเพณีตามฤดูกาล เช่นผูกข้อมือช้าง ผูกข้อมือใหญ่ งานแต่งงาน และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :1.การจักสานจากไม้ไผ่ 2.การทอผ้ากะเหรียง (ปาเกอญอ) 3.อาหารประจำถิ่น
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เดินป่ากับช้างดูวิถีชีวิตของช้างกับป่า และการดำรงชีวิตของสัตว์ (2) ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงชาวพุทธ อาทิ การทำพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีมัดมือกะเหรี่ยง, เดินศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน และศึกษาดูความสวยงามของถ้ำในแต่ละพื้นที่
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
1. โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ
กุมภาพันธ์ เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ,ประเพณีผูกข้อมือใหญ่ประจำปี
มีนาคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ
เมษายน เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ
พฤษภาคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ
มิถุนายน เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลาย
กรกฏาคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ศึกษาความหลากหลาย - ไม่มี -
สิงหาคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ศึกษาความหลากหลาย - ไม่มี -
กันยายน เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ศึกษาความหลากหลาย,ประเพณีผูกข้อมือใหญ่ประจำปี
ตุลาคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ - ไม่มี -
พฤศจิกายน เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ - ไม่มี -
ธันวาคม เดินป่ากับช้าง,ทอผ้า,จัดสาน,ทำฝายชะลอน้ำ,ตั้งแคมป์นอนป่า,ศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ช่วงหน้าฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคมเป็นช่วงเวลาอากาศเย็นเหมาะสำหรับทำกิจกรรมท่องเที่ยวมาก เช่น เดินป่ากับช้าง ประกอบอาหารในป่าโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ และตั้งแคป์มพักแรมกลางป่าเป็นต้น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่เป็นฤดูท่องเที่ยว เช่น ดอกบัวตองบานดอยแม่อูคออำเภอขุนยวม ดอยอินทนนท์ และเที่ยวแม่ฮ่องสอนเป็นต้น

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay2650200300
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์82000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay50100
ร้านอาหาร4060
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
5 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถกระบะ 3 10 ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ผ้าทอกะเหรี่ยง 150 600- ไม่มี -
กาแฟ 40 60- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ผ้าทอกระเหรี่ยง 250 ประมาณหนึ่งชั่วโมง
จัดสานจากไม้ไผ่ 250 ประมาณหนึ่งชั่วโมง
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแสดงกะเหรี่ยงกระทบไม้ 16 - 20 คน ชุดละ 1,000 บาท/ครึ่งชั่วโมง 1000
การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ 250 บาท (15 นาที) 250 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :30
ค้างคืน :2
ไป-กลับ :30
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถกระบะ
รถตู้และเก๋ง
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาปาเกอญอ(กะเหรี่ยง)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอิตาลี 1
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่ายพอใช้ ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :AIS ,TRUE
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชนมีร้านค้ากาแฟ,เครื่องดืม,ขนมและอาหาร
โรงพยาบาล/รพสต.รพสต.ปางอุ๋งหางจากหมู่บ้าน 15กม. ,รพ.ขุนยวมหางจากหมู่บ้าน48กม. ,รพ.แม่แจ่มหางจากหมู่บ้าน60กม.
สถานีตำรวจตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่แจ่ม
ปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านมีปั๊มหลอด,ปั๊มใหญ่หางจากหมู่บ้าน15กม.
ตู้ ATM/ธนาคารตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่แจ่มและขุนยวม
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าประมาณ2-3วัน
การจอง/โอนเงิน-
สภาพอากาศ-
การแต่งกายสุภาพ
อาหารท้องถิ่นมีให้บริการ
บริการลูกหาบมีลูกหาบบริการ
ยาประจำตัว-
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

1.แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับสถานที่

2.ช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน

3.เครพกฎ กติการของชุมชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

1. ห้ามเสพยาเสพติดและเล่นการพนันทุกชนิด

2.ห้ามพกพาอาวุธ

3.ห้ามทำอานาจารในบ้านพัก และในบริเวรหมู่บ้าน

4.ไม่ควรเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประเพี วัฒบธรรมและสิ่งแวดล้อม

5.ไม่ควรทำให้คนในท้องถิ่นรู้สึกว่าถูกละเมิด

6,ไม่ควรเก็บของป่าออกจากป่า โดยมิได้รับอนุญาต

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.746772,98.216108
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตองไปทางอำเภอจอมทอง จากนั้นให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางหมายเลข 1009 ซึ่งเป็นทางขึ้นดอยอินทนนท์ จนกระทั่งถึงหลักกิโลเมตรที่ 38 ให้เลี้ยวซ้ายเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหมายเลข 1192 ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอแม่แจ่ม จากตัวอำเภอแม่แจ่มใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 ผ่านบ้านแม่นาจรจากนั้นให้แยกเข้าเส้นทางหมายเลข 1263 ผ่านหน่วยป้องกันรักษาป่า ชม. 16 (แม่นาฮ่อง) ผ่านโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด หลังจากนั้นสังเกตป้ายบอกทางไปโฮมสเตย์
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
คุณสินชาย เจริญบรรพต 0833180490
คุณสาธิต ตราชูความดี 0979574693
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook FanpageHomestay Huay Pakkoot โฮมสเตย์บ้านห้วยผักกูด
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
น้ำพุร้อนเทพพนม เป็นร้อนที่พุ่งออกมาจากพื้นดีสามารถต้มไข่ให้สุกได้ 70- ไม่มี -
โครงการหลวงปางอุ๋ง ปลูกพืชเมืองหนาว 15- ไม่มี -
ทุ่งบัวตอง ภูเขาทั้งลูกเต็มไปด้วยดอกบัวตองจะบานช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 40- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา พุทธ ,คริสต์ ผู้ให้ข้อมูล นายสินชัย เจริญบรรพต