กลุ่มอนุรักษ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่า ปล่อยกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยคืนสู่ป่า | กิจกรรมอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย | ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทำอาหารท้องถิ่น

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มอนุรักษ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ตำบลโป่งแยง
ที่อยู่ :หมู่ 5 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :ตำบลแม่แรม
ทิศใต้ติดกับ :บ้านโป่งแยงใน
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านโป่งแยงนอก
ทิศตะวันตกติดกับ :ตำบลสะเมิงเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศ :มีสภาพทางกายภาพทั่วไปเป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบ พื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 71.92% และเป็นพื้นที่ราบเพาะปลูก ประมาณ 23.10% พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง18-27 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :100 ปี
ประวัติชุมชน :ขยายมาจากชุมชนโป่งแยงใน เนื่องจากประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ที่มาของชื่อชุมชน :พื้นที่ชุมชนเดิมก่อนตั้งถิ่นฐาน พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและมีไม้ไคร้เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าปงไคร้
จำนวนประชากร :400
จำนวนครัวเรือน :78
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปีใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม เลี้ยงผีขุนน้ำ, มัดมือ - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้
2.กลุ่มวิสาหกิจงานหัตกรรม (ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย)
3.กองทุนหมู่บ้าน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :60,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :เพาะกล้วยไม้คืนสู่ป่า ....... ชมธรรมชาติ ไหว้พระธาตุ ศรีชลกรณ์
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มก่อตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมื่อปี 2550 เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ป่า วัฒนธรรมพันธุ์กล้วยไม้ ให้ยั่งยืน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว : -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.องค์การบริหารส่วนตำบล
2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.สวนพฤกษศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2558
CBT-I
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
องการบริหารส่วนตำบล โครงการอบรม
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2559500500
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป5000500
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา2559640640
รวมสถาบันการศึกษา6400640
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น1,14001,140
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
การดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2545
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :
ด้านสิ่งแวดล้อม :
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :ป่าไม้ (กรมป่าไม้, หน่วยจัดการต้นน้ำ) ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา เส้นทางเดินป่า,กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย, ต้นไม้ห้าพระยา
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :วัดปงไคร้, เจดีย์ศรีชลกร, มัดมือ, ประเพณีแห่ต้นแคร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :หมอเมืองหมอสมุนไพร
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องแล็บ (2) ป่ากล้วยไม้ (3) ประดิษฐ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย (4) เก็บเห็ด (5) ทำอาหารพื้นเมือง (6) ทำขนมพื้นเมือง (7) เก็บผัก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :เพาะเลี้ยงกล้วยไม้
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 1

09.30น.  เยี่ยมชม สักการบูชาพระธาตุเจดีย์ศรีชลกุล และชมวิวหมู่บ้าน

10.00น.  กิจกรรมเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

- ศึกษาการเพาะเชื้อกล้วยไม้

- สาธิตการทำอาหารกล้วยไม้

- สาธิตการให้อาหารกล้วยไม้

- การนำกล้วยไม้ออกจากขวด

- การติดกล้วยไม้วางบนแผ่นไม้

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.  ปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่าบริเวณป่าต้นน้ำบ้านปงไคร้ (แจกกระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่น้ำดื่ม)

14.30น.  ป่าต้นน้ำ และต้นไม้ห้าพระองค์(ต้นไม้ศักดิ์สิทธิประจำหมู่บ้าน)

16.00น.  พักผ่อนตาอัธยาศัย

18.0น.    รับประทานอาหารเย็น

20.00น.  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00น.  รับประทานอาหารเช้า

09.00น.  กิจกรรมประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย จากดินไทย นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับได้

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.  ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม กิจกรรมทำกล้วยไม้ ทั้งปี - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม กล้วยไม้ออกดอก - ไม่มี -
กันยายน กล้วยไม้ออกดอก - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ฤดูหนาว ตุลาคม-กุมภาพันธ์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน224410000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์60305000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay150200
ร้านอาหาร5050
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
11 400
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 10 8 500
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
กล้วยไม้ประดับ 250 - ไม่มี -
เสื้อโคเช 800 - ไม่มี -
เข็มกลัด 30 - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :150
ไป-กลับ :150
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 10
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 4
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :ประปาภูเขา, บาดาล
ไฟฟ้า :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน4 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.รพสต.โป่งแยง ระยะทาง 4 กม.
สถานีตำรวจสถานีตำรวจอบต. ระยะทาง 4 กม.
ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ระยะทาง0กม.
ตู้ ATM/ธนาคารตู้ ATM/ธนาคาร โป่งแยง ระยะทาง 4 กม.
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าแจ้งไปยังกลุ่มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1) นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน
(2) นักท่องเที่ยวต้องร่วมกันดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
(3) นักท่องเที่ยวต้องปกป้องรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
(4) นักท่องเที่ยวนำขยะติดเชื้อหรือเป็นสารพิษกลับออกไปจากชุมชนไม้ทิ้งภายในชุมชน
(5) นักท่องเที่ยวต้องขออนุญาต หรือ แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักหรือทำกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) นักท่องเที่ยวต้องไม่กระทำการที่ขัดต่อศรีธรรมประเพณีชุมชน
(2) นักท่องเที่ยวต้องไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความเดือดร้อนแก่คนในชุมชน
(3) นักท่องเที่ยวต้องไม่นำพันธุ์ไม้หรือสัตว์ป่าออกจากชุมชน
(4) นักท่องเที่ยวไม่พกอาวุธปืน ยาเสพติด รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ เข้ามาในชุมชน
(5) นักท่องเที่ยวต้องไม่ทิ้งขยะ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษแก้สิ่งแวดล้อมไว้กับชุมชน
(6) นักท่องเที่ยวต้องไม่ก่อกองไฟหรือจุดไฟซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ก่อนได้รับอนุญาตจากชุมชน
(7) นักท่องเที่ยวเที่ยวไม่สูบบุรี่ จุดไฟ และพ้นสารเคมีอันตรายในห้องพัก

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.913959729993,98.802666664124
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 45 – 46 กิโลเมตร (นับจากศูนย์ราชการ) ใช้เส้นทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จากนั้นสังเกตป้ายบอกทางอำเภอแม่ริม หลังจากนั้นให้เลี้ยวไปสู่เส้นทางม่อนแจ่ม จากนั้นให้สังเกตป้ายศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านปงไคร้ ขับเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
รถประจำทาง รถสองแถวสีเหลือง สายสะเมิงเหนือ ขึ้นรถที่ท่ารถช้างเผือก (สายบ้านป๊อก) รถออกประมาณ 11 โมง (ถ้าขึ้นรถสายสะเมิงใต้ รถจะจอดที่ปากทางบ้านโป่งแยง ต้องติดต่อให้คนในพื้นที่มารับ) ราคาประมาณ 50 บาท/เที่ยว รถสองแถวสีแดง เหมาในราคาประมาณ 800 บาท/วัน
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางบัวแก้ว มูลสม 0899536993
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงไคร้
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ม่อนแจ่ม - ไม่มี -
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - ไม่มี -
ปางช้างแม่สา - ไม่มี -
น้ำตกแม่สา - ไม่มี -
โป่งแยงซิปไลน์ จังเกิ้ลโคสเตอร์ (Pongyang Zipline & Jungle Coaster) - ไม่มี -
ฟลายอิง สควอเรียลส (Flying Squirrels) (อยู่ในบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้าน) - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
Readme.me โดย Blue House Travel Co.,Ltd. https://th.readme.me/p/8237
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นายปันแก้ว ตะติยา