ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ตำบลโป่งแยง
ที่อยู่ :หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :ตำบลแม่แรม
ทิศใต้ติดกับ :ตำบลแม่ขนิ้ง อำเภอหางดง
ทิศตะวันออกติดกับ :ตำบลแม่แรม
ทิศตะวันตกติดกับ :ตำบลโป่งแยง
ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร
ลักษณะภูมิอากาศ :อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ม้ง
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :50 ปี
ประวัติชุมชน :อพยพมากจากจีนทิเบต ลาว พม่า แล้วมาอาศัยอยู่ในไทย แรกเริ่มได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานสงเคราะห์ชาวเขา UN และโครงการหลวง ปี 2527 เลิกปลูกฝิ่น หันมาปลูกไม้ผลเมืองหนาว ท้อหลวง และ บ๊วย
ที่มาของชื่อชุมชน :- ไม่มี -
จำนวนประชากร :1124
จำนวนครัวเรือน :161
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปีใหม่ม้ง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน พิธีเซ่งเม้ง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน หลือเต่า (เทศกาลกินเจ) - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน กินข้าวใหม่ - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรเมืองหนาว
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.ผู้ปลูกพืชผักเมืองหนาว
2.กลุ่มผ้าเขียนเทียน
3.กลุ่มผ้าเขียนเทียน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :ปี 2538 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงแม่สาใหม่ มีการตกลงกันในแต่ละตระกูลว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ตระกูลเฒ่า จะทำบ้านม้งตัวอย่าง ตระกูลย่าง จะทำการตีมีด ตีเหล็ก และเครื่องเงิน ตระกูลหาง จะทำเรื่องสมุนไพร เป็นต้น ปี 2545 ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลให้จัดสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว(ยังไม่มีการแยกหมู่บ้าน) รวมตัวกัน 20 คน แต่ติดปัญหาเรื่องการตลาด ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ปี 2550 หลังจากมีการแยกหมู่บ้าน บ้านพักนักท่องเที่ยว อยู่ในเขตแม่สาน้อย หมู่ 10 บ้านแม่สาใหม่ จึงรวมตัวกันใหม่ มีศูนย์กลางคือ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้ง มีการขอมาตรฐานโฮมสเตย์
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.โครงการหลวงแม่สาใหม่
2.กรมป่าไม้
3.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4.กรมพัฒนาที่ 13
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
โครงการหลวงแม่สาใหม่ ส่งเสริมอาชีพ ทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โครงสร้างพื้นฐาน ทุกปี
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพ ทุกปี
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์25592020
รวมบริษัททัวร์02020
นักท่องเที่ยวทั่วไป25593030
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป03030
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา2559200200
รวมสถาบันการศึกษา0200200
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น0250250
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 60,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐาน Home stay กรมการท่องเที่ยว 2553
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :รายได้เสริมเพิ่มเติมจากภาคเกษตร
ด้านสิ่งแวดล้อม :อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) เส้นทางเดินป่าผากลอง (2) เส้นทางเดินป่าดอยปุย-แม่สา (3) ป่าดงเซ้ง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) ปีใหม่ม้ง (2) วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) ผ้าเขียนลายเทียน การตีเหล็ก ทำเครื่องเงิน การตีมีด เย็บปักถักร้อย
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เยี่ยมชมแปลงเกษตรเมืองหนาว เช่น พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ บีทรูท เป็นต้น (2) เส้นทางเดินป่าผากลอง (3) เส้นทางเดินป่าดอยปุย-แม่สา (4) เยี่ยมชมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชนเผ่าม้ง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว

เดินป่าผากลอง เส้นทางขุนหลวงวิรังคะ เส้นทางป่าดงเซ็งกับชาวบ้าน เส้นทางวิถีชีวิตอดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชาวบ้าน เส้นทางดอยปุย – แม่สา (1 วัน ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง หรือ 1 คืน 2 วัน)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปีใหม่ม้ง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ช่วงหนาว (ตุลาคม - มกราคม)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay67012501500
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
8 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 4 10 500 4 คัน บรรทุก 10 - 12 คน แม่สาใหม่ - เรือนเพาะชำ ราคา 200 บาท แม่สาใหม่ – ดอยผากลอง ราคา 500 บาท แม่สาใหม่ – ดอยสะเต แม่สาเก่า ราคา 700 บาท
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
เสื้อผ้า ผ้าปักใยกันชง 3500 15000- ไม่มี -
กระเป๋า 300 500- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :70
ไป-กลับ :70
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 20
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล แต่แคบตามไหล่เขา
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน4 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 5 กม.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมันปั๊มหลอด
ตู้ ATM/ธนาคารระยะทาง 5 กม.
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกายสุภาพ
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.883848,98.816685
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึงอำเภอแม่ริมบริเวณ กม. 17 เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 15 - 16 กิโลเมตร ถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร ที่ทำการศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายวิน เลิศชัยสหกุล, นายเศกสิทธิ์ 081-3877417 , 084-4852571
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ม่อนแจ่ม - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นายเศกสิทธิ์ ปกรณ์สิทธิ์