กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อบ้านวังไผ่

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


ล่องแพ ชมวิถีชีวิตสองริมฝั่งแม่น้ำกก | เรียนรู้ ภูมิปัญญาการแปรรูปบุก สามสหาย | เรียนรู้วิถีชีวิต ในป่าชุมชน เดินล่าหาบุก | เรียนรู้ ศิลปะการป้องกันตัว การฟ้อนรำ | เรียนรู้ การทำอาหาร ขนม ไทลื้อ

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อบ้านวังไผ่
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย ตำบลท่าตอน
ที่อยู่ :หมู่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านเมืองงามใต้
ทิศใต้ติดกับ :บ้านท่ามะแกง
ทิศตะวันออกติดกับ :อำเภอแม่สลวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านห้วยศาลา
ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ 4.8 – 6.00 อาณาเขตติดกับแม่น้ำกกซึ่งติดกับจังหวัดเชียงราย
ลักษณะภูมิอากาศ :อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,300 มิลลิเมตร
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยลื้อ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :40 ปี
ประวัติชุมชน :ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีเมืองเชียงรุ่งเป็นเมืองหลวง ส่วนการอพยพครั้งสำคัญของชาวไทลื้อสู่ล้านนาเป็นการกวาดต้อนผู้คนจากสิบสองปันนา เมืองเชียงตุง เมืองยอง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 เพื่อช่วยฟื้นฟูบ้านเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง หรือ เรียกว่ายุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” บ้านไทลื้อบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีนต่อมาได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองยองหลังจากนั้นได้ย้ายมาอยู่ริเวณบ้านวังไผ่ที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีนายแสงเปาเจริญพร เข้ามาอาศัยอยู่พร้อมเครือญาติเป็นกลุ่มแรกเมื่อปี พ.ศ.2520 เริ่มแรกมีจำนวนครัวเรือนอยู่เพียง 4 ครัวเรือน
ที่มาของชื่อชุมชน :คำว่า วังไผ่ มาจากภาษาไทลื้อแม่น้ำกกที่ไหลผ่านหมู่บ้าน วัง แปลว่า น้ำ ไผ่ คือ ต้นไผ่ที่ล้อมรอบหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าไผ่ และแม่น้ำไหลผ่าน พอหลังจากนั้นได้มีผู้อพยพเข้ามามากขึ้นจึ่งได้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้น ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านวังไผ่” เมื่อปี พ.ศ.2527 โดยมี นายแสงเปา เจริญพร เป็นผู้นำชุมชนคนแรก ปัจจุบัน นาย แสง วงค์ใหญ่
จำนวนประชากร :279
จำนวนครัวเรือน :42
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน งานปี้ใหม่เมืองรดน้ำดำหัว
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม วันเข้าพรรษา(ตานขันข้าว)
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม วันออกพรรษาและสลากพัตร(แห่ช้าง)
พฤศจิกายน ลอยกระทง(ตานแม่สะหลี)
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก : รับจ้างทั่วไป
อาชีพรอง :เกษตรกร
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มแปรรูปบุก
2.กลุ่มทอผ้า
3.กองทุนชุมชน
4.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ
5.
6.
7.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :35,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :ล่องแพวิถีไทลื้อ ขึ้นชื่อหัวบุก รุกชมอารยะธรรม งานล้ำซิ้นต๋า ไหว้สาพระธาตุสบงาม
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :การก่อตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวของบ้านวังไผ่เริ่มตั้งเมื่อปี 2550 จากการเข้ามาพัฒนาของหน่วยงานโครงการหลวงหมอกจ๋าม ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งดำเนินกลุ่มไปตามความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการก่อให้เกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยเร็วแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านไม่มีความพร้อมและความเข้าใจในขณะนั้นก่อให้เกิดผลเสียและทำให้กลุ่มไปไม่รอดในที่สุดจึงได้ล่มเลิกไปแต่ปัจจุบันในปี2559 ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ที่มีบทเรียนจากครั้งก่อนในการทำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอย่างชัดเจน โดยเรียนรู้เติบโตช้าๆ อย่างมั่นคง
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายศุภชัย ศรีโสภาประธาน
นายแสง วงศ์ใหญ่รองประธาน
นาง แสงจ้อย ศรีโสภาเลขานุการ,เหรัญญิก
น.ส.จิตรา คำภีราประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
นายจ๋อม วังแสงกรรมการ
นายวรรณ วงศ์ใหญ่กรรมการ
นายนะ ลุงหลู่กรรมการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.นายชัยณรงค์ เตียงศรี(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหานชน) ) การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ.: 2559
2.สถาบันวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
โครงการหลวงหมอกจ๋าม การพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาตามกระบวนการอิพเทด (ipted) 2550
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
โครงการหลวงหมอกจ๋าม พี่เลี้ยงในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2559-ปัจจุบัน
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2561150150
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป1500150
กลุ่มศึกษาดูงาน256020050250
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน20050250
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น35050400
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2560 35,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
1.รางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านสะอาด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม 2549
2. รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสะอาด ถูกสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 2551
3. ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพย์ติด กอ.รมน.สย.2ชุดชพส.ที่11 2546
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หน่วยงานรัฐ 2550 2661
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ชุมชนได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิตชาติพันธ์ไทลื้อและที่สำคัญการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนซึ่งชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้เยาวชนที่จากถิ่นฐานไปทำงานตามที่ต่างๆได้กลับมาอยู่บ้านโดยมีอาชีพในการทำการท่องเที่ยว และได้สืบสานวัฒนธรรมของตน
ด้านเศรษฐกิจ :ทำให้คนภายในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีอาชีพอยู่ในชุมชน ความเป็นอยู่ดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้ตั้งกฎอย่างชัดเจนในการรักษาป่ารักษาน้ำและทรัพยากรภายในชุมชน จึงไม่เกรงผลกระทบด้านลบของทางด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) แม่น้ำกก (2) ป่าชุมชน
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) ผูกมือตือกวัญ(การบายศรีสู่ขวัญแบบไทลื้อ) (2) ไหว้ศาลเจ้าบ้าน ประจำปี รดน้ำดำหัวผูัสูงอายุ (3) วัดป่าภูมิรัตนหริรัญพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูมิรัตนหิรัญ (4) การแสดงทางวัฒนธรรม รำดาบ ฟ้อนเจิง และฟ้อนรำ(สักการะวา) ดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง (5) ตานสลากภัตรช้างเผือก (6) ตานไม้สะหลี ตานเทียนเห็ง ตานบอกไฟดอก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) การแปรรูปบุกเส้น บุกก้อน บุกผง (2) ชาผักเริน (3) ขนมไทลื้อ (4) ผ้าทอไทลื้อ (5) อาหาร น้ำพริก
ฐานกิจกรรม :เรียนรู้กระบวนการแปรรูปบุกเส้น บุกก้อน บุกผง เรียนรู้การล่องแพ เรียนรู้วิถีชีวิตในป่า เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว เรียนรู้ การคั่วชาผักเริน เรียนรูัการทำสบู่น้ำผึ้งป่า
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ล่องแพ จากท่าเรื่อสาธารณะท่าตอนไปตามสายน้ำกกคดเคี้ยวสู่หมู่บ้าน ตลอดสองฝากฝั่งจะได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตบนแพ รับประทานอาหารเทียงบนแพ แพล่องผ่านโตรกหินผาเกาะแก่งในสายน้ำระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง จะใช้เวลาช้านานนั้นขึ้นอยู่กับฤดูกาลของกระแสน้ำอีกด้วย แพนำนักท่องเที่ยวเทียบท่าเข้าสู่หมู่บ้านวังไผ่ (2) ไหว้เจ้าบ้าน ( เจ้าพ่อหาญหล้า ) เทวดาผู้ปกปักษ์รักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข , พิธี มัดมือตือกวัญ ( บายศรีสู่ขวัญ ) (3) เดินป่าชุมชนเส้นทางหา ต้นบุก ซึ่งเป็นพืชรายได้ของคนในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตในป่า (4) ชมวิวแม่น้ำกก 2 จังหวัด ( เชียงใหม่-เชียงราย ) บนพระธาตุสบงาม ไหว้พระเจ้าทันใจ 3 พระองค์ ณ วัดป่าภูมิรัตนหิรัญ (4) ชมการแสดงทางวัฒนธรรม รำดาบ ฟ้อนเจิง และฟ้อนรำสักการาวา (5) เรียนรู้ภูมิปัญญาการแปรรูปบุก (ุ6) เรียนรู้ การคั่วชาผักเริน (7) เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) เรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนไทลื้อของ นายดี วงศ์ใหญ่ ที่ทำบุกมานานกว่า 10 ปี มีบุกก้อน บุกเส้น บุกผง ชมกระบวนการแปรรูปบุกเส้น (2) เรียนรู้ การถนอมอาหาร การทำขนม ไทลื้อ (3) เรียนรู้การคั่วชาผักเริน (4) เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -- ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรม 3 วัน 2คืน 2200/คน

DAY 1

 • จุดนัดพบที่สะพานท่าตอน  ไหว้พระเจดีย์แก้ว บนวัดท่าตอนอารามหลวง 
 • ล่องแพ เข้าหมู่บ้านวังไผ่  เวลา ขึ้นอยู่กระแสน้ำ
 • รับประทานอาหารเทียง บนแพ ชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งลำน้ำกก
 • เมื่อถึงหมู่บ้านแล้ว พักที่ “ศาลารวมใจ” โดยผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนไทลื้อ แจ้งระเบียบชุมชนและระเบียบการเข้าพักโฮมเสตย์
 • "ไหว้ศาลเจ้าบ้าน"เจ้าหาญหล้าหอเจ้าบ้านผู้ปกปักษ์รักษาดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
 • แนะนำเจ้าของบ้าน นำกระเป๋าสัมภาระเข้าบ้านพัก
 • ทำพิธี มัดมือตือกวัญ (บายศรีสู่ขวัญ) แบบไทลื้อที่ประกอบด้วย กล้วย เกลือ ไข่ น้ำอ้อย และข้าวเหนียว คนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านผูกข้อมืออวยพร ผู้นำชุมชนรับเป็นลูกบ้าน
 • รับประทานอาหารเย็น (ขันโตก) ชมการแสดงของเยาวชนฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ ดนตรีพื้นบ้าน ร่วมรำวงสายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
 • เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY2

 • ร่วมทำบุญตักบาตร และรับประทานอาหารเช้า กาแฟ น้ำสมุนไพรน้ำชา ณ บ้านพัก Home Stay
 • เดินป่าตามหาบุกและเรียนรู้วิถีชีวิตในป่า ศึกษาสมุนไพรป่า ร่วมกันประกอบอาหาร
 • รับประทานอาหารเที่ยงในป่า
 • ชมวิวแม่น้ำ  2 จังหวัด ( เชียงใหม่- เชียงราย )แวะไหว้พระเจ้าทันใจ3 พระองค์ที่พระธาตุสบงาม 
 • เดินทางกลับชุมชนโดยรถยนต์
 • ร่วมประกอบอาหารว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ชมการสาธิตศีลปะป้องกันตัว 
 • รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง
 • เข้าที่พัก

DAY3

     . รับประทานอาหารเช้า กาแฟ ณ บ้านพัก Home Stay

     . ฐานการเรียนรู้แปรรูปบุก ร่วมทำร่วมชิม 

     . ฐานเรียนรู้ การทำขนมไทลื้อ อาทิเช่น ข้าวต่องก้อง ข้าวซอยน้อย 

     . ฐานเรียนรู้ การคั่วชาผักเริน เดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน กิจกรรมเดินป่า
กรกฏาคม เข้าพรรษา
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม งานสลากภัตรช้าง
พฤศจิกายน ตานไม้สะหลี ตานเทียนเห็ง กุ่มไฟ
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเหมาะสมแก่การล่องแพมายังชุมชน

ช่วงฤดูฝน เหมาะสมต่อการเดินป่าหาบุก

สามารถเข้ามาเที่ยวชุมชนได้ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay1030350350
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ


อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay500750
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
4 1200 ขึ้นอยู่โปรแกรมที่นักท่องเที่ยวเลือก
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
1.รถยนต์ 4 10 300 ขึั้นอยู่ระยะทาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
บุก 50/โล 120/โล
ผ้าทอไทลื้อ 250 750
น้ำผึ้งป่า 120 350- ไม่มี -
ข้าวแคบ 35 100- ไม่มี -
น้ำพริกน้ำปู๋. น้ำพริกน้ำผัก 35 100- ไม่มี -
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแปรรูปบุก 1200 ต่อคณะ
เดินป่าชุมชน ุ600 60บาท/คน
ทำข้าวต่องก่อง 500 50บาท/คน
ชาผักเริน 500 ต่อฐาน
ศิลปะการป้องกันตัว 500 ต่อฐาน
ทำข้าวซอยน้อย 500 50/คน
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :20
ค้างคืน :20
ไป-กลับ :60
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 10
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ไทย 10
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน, แม่น้ำกก
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน1 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะแก 1 กม.
สถานีตำรวจสถานีตำรวจแม่สะลักจังหวัดเชียงราย 1 กม.
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า0857066575, 0882608426 ,0954401926
การจอง/โอนเงินจองล่วงหน้า ชำระตามโปรแกรม
สภาพอากาศควรนำเสื้อกันหนาวมาในช่วงฤดูหนาว หมวก รองเท้าผ้าใบ(สำหรับเดินป่า)ชุมชนมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
การแต่งกายแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมต่อการทำกิจกรรม
อาหารท้องถิ่นอาหารไทลื้อ
บริการลูกหาบไม่มี
ยาประจำตัวควรพกยาประจำตัวมาด้วย
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

การแต่งกาย ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

รักษากฏระเบียบของหมู่บ้าน และกฏระเบียบของบ้านโฮมสเตย์

ให้ความเคราพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัด พระธาตุ 

 

 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

ไม่เสพยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ส่งเสียงดังเกิน เวลา 21:00น.

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :20.04033,99.48535
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 190 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ผ่านอำเภอแม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปถึงบริเวณ กม.ที่ 37 เลี้ยวซ้าย 200 เมตร สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือสามารถนั่งเรือจากท่าเรือสาธารณะท่าตอนมายังชุมชนบ้านวังไผ่ได้
รถประจำทาง มีบริการรถประจำทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ แม่อาย สอบถามที่สถานีขนส่งอาเขต (ช้างเผือก)
รถรับจ้าง สามารถใช้บริการเรือรับจ้างโดยนั่งเรือจากท่าเรือสาธารณะท่าตอนมายังชุมชนบ้านวังไผ่ได้ ราคา 600 บาท/ 8 คน
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นาย ศุภชัย ศรีโสภา ประธาน ม.8 บ้านวังไผ่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 0954401926 Supachai Siopas 0954401926
นางสาว จิตรา คำภีรา ประชาสัมพันธ์ ม.8 บ้านวังไผ่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 0882608426 Jittra Kamppra 0882608426
นางแสงจ้อย ศรีโสภา เลขานุการ ม.8บ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 0931807718 แสงจ้อย ศรีโสภา 0931807718
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านวังไผ่
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
สวนส้มธนาธร 19.4 กม. 19- ไม่มี -
โครงการหลวงหมอกจ๋าม 8- ไม่มี -
แม่น้ำท่าตอน 21
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ข้อเสนอเพิ่มเติม จุดแข็ง (1) คนในชุมชนพร้อมที่จะทำการท่องเที่ยว เพราะมีวัตถุประสงค์คือ - การรื้อฟื้นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ตน - สร้างอาชีพรวมถึงรายได้ให้กับคนภายในชุมชน - ต้องการสร้างอาชีพในชุมชนโดยมีจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ลูกหลานกลับมาอยู่ที่บ้าน (2) ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความสามัคคีและศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา เพราะเคยได้รับบทเรียนจากการที่เคยทำการท่องเที่ยวมาก่อน (3) พื้นที่ของชุมชนมีศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและยังมีวิถีชีวิตแบบไทลื้อแต่ไม่ดั้งเดิม จุดด้อย (1) ชุมชนขาดความเข้าในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม (2) ไม่มีกองทุนรองรับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การถือครองที่ดิน ไม่มีโฉนดที่ดิน พื้นที่เป็นของป่าสงวนแห่งชาติ ศาสนา พุทธและนับถือเทวดา ผู้ให้สัมภาษณ์ นาย แสง วงค์ใหญ่ ผู้นำชุมชน นายศุภชัย ศรีโสภา ประธานกลุ่ม นายจ๋อม วังแสงรองประธานกลุ่ม นาง แสงจ้อย ศรีโสภา เลขานุการ นางสาว จิตรา คำภีรา เหรัญญิก