โฮมสเตย์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งกวาว

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :โฮมสเตย์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งกวาว
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสะเมิง ตำบลสะเมิงเหนือ
ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
ทิศใต้ติดกับ :หมู่ 4 บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านพระบาทสี่รอบ ตำบลสะลวง
ทิศตะวันตกติดกับ :หมู่ 2 บ้านแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศ :บ้านโป่งกวาว ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีป่าไม้และภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :
ประวัติชุมชน :
ที่มาของชื่อชุมชน :เดิมได้มี ต้นทองกวาวต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรขึ้นสูงตระหง่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน นานวันต้นทองกวาวก็ได้แตกกิ่งก้านสาขามากมาย สร้างความร่มเย็นให้แก่คนและสัตว์ที่เข้ามาพักอาศัยในยามอากาศร้อน และบริเวณใกล้กับต้นทองกวาวได้มีน้ำพุร้อนออกมาจากบริเวณดินโป่ง ดังนั้น เมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นำชื่อทั้งสองอย่างมาเรียกรวมกันว่า “บ้านโป่งกวาว” มาตราบจนทุกวันนี้
จำนวนประชากร :568
จำนวนครัวเรือน :200
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มน้ำพริกตาแดง , กลุ่มจิ้นส้มหมู
2.กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน , กองทุน กข.คจ. , กองทุนหมู่บ้าน
3.กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน
4.กลุ่มทอผ้า
5.กลุ่มแกะสลัก
6.กลุ่มนวดแผนไทย
7.กลุ่มเลี้ยงสุกร
8.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
9.กลุ่มกองทุนขยะแลกเงิน
10.กลุ่มออมทรัพย์
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :80,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :ประเพณีงาม พร้อมความสามัคคี ประชาชนสุขภาพดี การเกษตรอินทรีย์ แนววิถีพอเพียง
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวในบ้านโป่งกวาว เริ่มจากการที่มีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เรื่องชุมชนเข้มแข็งและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หลังจากนั้นชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในการทำอย่างไรให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2558 จึงจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโป่งกวาว และเริ่มทำเป็นรูปธรรมดำเนินกิจการในรูปแบบกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2559
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :อื่นๆ
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - กรมการท่องเที่ยว
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.โครงการหลวงแม่แฮะ การสนับสนุน: ส่งเสริมการทำโฮมสเตย์ ปี พ.ศ.: 2558
2.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงปางดะ การสนับสนุน: ส่งเสริมการทำโฮมสเตย์ ปี พ.ศ.: 2558
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2559100100
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป1000100
กลุ่มศึกษาดูงาน2559280280
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน2800280
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น3800380
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 130,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2559-2561
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและได้รักษาประเพณีวิถีชีวิตในชุมชน ทำให้เยาวชนในอนาคตที่กลับมาอยู่ยังถิ่นฐานบ้านเกิดได้มีวัฒนธรรมคงไว้
ด้านเศรษฐกิจ :ชุมชนจะมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลัก
ด้านสิ่งแวดล้อม :หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีข้อกำหนดในการรักษาป่าอย่างเคร่งครัดเนื่องจากชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชุมชน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) บ่อน้ำพุร้อนโป่งกวาว (2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกโป่งหน้อย (3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อนโป่งกวาว-น้ำตกนาดง (4) จุดชมวิวม่อนผาจ๋วง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วัดโป่งกวาว (2) วัดต้นตัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
ฐานกิจกรรม :(1) จุดเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน (2) จุดเรียนรู้การหีบอ้อย (3) จุดเรียนรู้การเคี่ยนไม้ (4) จุดเรียนรู้การแกะสลัก (5) จุดเรียนรู้การทำน้ำพริกตาแดง (6) จุดเรียนรู้การทำจิ๊นส้ม (7) จุดเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน (8) จุดเรียนรู้เขตุอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (9) จุดเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทย
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแปลงปลูกผัก เช่น มะเขือม่วง ถั่วแขก เบบี้บ็อค ถั่วลิสง พืชผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้าน ตามบ้านแต่ละหลัง (2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่า และน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน (3) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในฐานเรียนรู้จุดต่างๆในชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) จุดเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน (2) จุดเรียนรู้การหีบอ้อย (3) จุดเรียนรู้การเคี่ยนไม้ (4) จุดเรียนรู้การแกะสลัก (5) จุดเรียนรู้การทำน้ำพริกตาแดง (6) จุดเรียนรู้การทำจิ๊นส้ม (7) จุดเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน (8) จุดเรียนรู้เขตุอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (9) จุดเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทย
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว

รายการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

(1)  ค่าที่พัก ราคา 150 บาท/คน/คืน

(2)  ค่าอาหาร

            - มื้อเช้า 50 บาท/คน/มื้อ

            - มื้อกลางวัน 80 บาท/คน/มื้อ

            - มื้อเย็น 80 บาท/คน/มื้อ

เมนูอาหาร

(1)     อาหารพื้นบ้านทั่วไป

(2)     อาหารจากผักตามฤดูกาล เช่น ยำเตา, เมนูจากผักกูด เช่น ผัดผักกูด  จอผักกูด  แกงเห็ดป่า  ตำน้ำพริกเห็ดป่า, หนอนรถด่วนทอด  เป็นต้น

(3)     ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะละกอ  กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า  มะม่วง

(4)     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 บาท/คน/มื้อ

(5)     ค่านำเที่ยว (ในชุมชน)  300  บาท/คณะ/10 คน

(6)     ค่าการแสดงฟ้อนเยาวชน ชุดละ  1,500  บาท/ครั้ง

(7)     ค่าบายศรีสู่ขวัญ  1,500  บาท/ครั้ง

(8)     ค่าจ้างเหมารถในพื้นที่  500  บาท/10 คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ประเพณีตานข้าวใหม่, ประเพณีส่งบ้าน - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าม, ประเพณีบายศรีสู่ขวัญก่อนการทำนา - ไม่มี -
กรกฏาคม การลงแขกปลูกนา - ไม่มี -
สิงหาคม การลงแขกปลูกนา, ประเพณีสู่ขวัญควาย - ไม่มี -
กันยายน ประเพณีตานก๋วยสลาก - ไม่มี -
ตุลาคม ประเพณีตานก๋วยสลาก, การลงแขกเกี่ยวข้าว - ไม่มี -
พฤศจิกายน การลงแขกเกี่ยวข้าว - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

สามารถเข้าท่องเที่ยวในชุมชนได้ทุกฤดูกาล แต่บรรยากาศดีในช่วงฤดูหนาว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay131502000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน1000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay5080
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
13 500
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 1 10 1500
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
จิ้นหมกส้ม - ไม่มี -
น้ำพริกตาแดง - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ฐานกิจกรรม 500 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :150
ค้างคืน :150
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 20
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
13
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :การเดินทางเข้าถึงง่ายถนนลาดยางบางเส้นทางเป็นถนนคอนกรีต แต่เส้นทางคดเคี้ยวลาดชัดเส้นทางภูเขา ควรให้ผูชำนาญในการขับรถเป็นผู้ขับ
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน5 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน 500 เมตร
สถานีตำรวจสถานีตำรวจสะเมิง 29 กิโลเมตร
ปั๊มน้ำมันปั้มน้ำมันหลอดในชุมชน 2 แห่ง
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อล่วงหน้า 3 วัน
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกายแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกิจกรรม
อาหารท้องถิ่นอาหารพื้นเมือง
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัวควรนำยารักษาประจำตัวมาด้วยทุกครั้ง
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

การแต่งกายของนักท่องเที่ยวต้องสุภาพเวลาอยู่ในชุมชน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(2) การแต่งกายของนักท่องเที่ยวต้องสุภาพเวลาอยู่ในชุมชน
(3) ห้ามเล่นการพนัน และเสพสารเสพติดทุกชนิดในชุมชน
(4) ห้ามส่งเสียงดังเกินเวลา 22.00 น.
(5) ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ ห้ามทิ้งเรี่ยราดไม่เป็นที่เป็นทาง
(6) ห้ามนักท่องเที่ยวชาย-หญิง ประพฤติตนเชิงชู้สาวในชุมชน
(7) นักท่องเที่ยวไม่ลบหลู่หรือใช้วาจาไม่สุภาพตามสถานที่ประกอบศาสนพิธี
(8) ห้ามนักท่องเที่ยวก่อเรื่องทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
(9) นักท่องเที่ยวต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ไม่เก็บของป่าโดยไม่ได้รับการอนุญาต
(10) ห้ามมัคคุเทศก์กำหนดกิจกรรมเอง นอกเหนือจากที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนกำหนด

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.98735 ,98.72776
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว การเดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และจักรยาน ซึ่งสามารถใช้เส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4027 เส้นทางแม่แรม – สะเมิงเหนือ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4033 เส้นทางสะเมิงใต้ – สะเมิงเหนือ
รถประจำทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเดินทางโดยรถประจำทางสายเชียงใหม่ – สะเมิงเหนือ เป็นรถสี่ล้อสีเหลือง มีท่ารถอยู่บริเวณตลาดเนาวรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจอดรับผู้โดยสารที่หน้าวัดแม่ริม ใกล้ตลาดสดอำเภอแม่ริม ซึ่งจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ มายังหมู่ที่ 4 บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที ค่าโดยสารประมาณ 100 บาท ซึ่งการเดินทางต่อไปยังบ้านโป่งกวาวนั้น ไม่มีรถโดยสารประจำทางแต่สามารถว่าจ้างรถต่อไปยังบ้านโป่งกวาวได้
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นาย บดินทร์ สาขาก๋อง บ้านโป่งกวาว 094-1182502
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีโฉนดที่ดิน ภายนอกรอบหมู่บ้านเป็นพื้นที่ดิน นส.3 สธก. ศาสนา พุทธ ผู้ให้ข้อมูล นาย บดินทร์ สาขาก๋อง