กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


โครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน | วิถีชีวิตคนพื้นเมืองล้านนา | การจักสานไม้ไผ่ หวาย ใบตาล | แหล่งเครื่องปั้นดินเผา เครื่องถ้วยสันกำแพง

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง ตำบลออนใต้
ที่อยู่ :หมู่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6
ทิศใต้ติดกับ :ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9
ลักษณะภูมิประเทศ :ที่ราบติดภูเขาระยะทางประมาณ 25 ก.มใช้เวลาเดินทาง45นาที
ลักษณะภูมิอากาศ :สามฤดูกาล
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :530 (เริ่มพ.ศ.2030)
ประวัติชุมชน :บ้านปง-ห้วยลาน หมู่ที่ 8 ราษฎรที่อาศัยอยู่ได้อพยพมาจากบ้านเหล่าผาแหน และที่กลางทุ่งนามีดินลักษณะเป็นโคลนเหลว เรียกว่า "ปง" จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านปง" ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อคนอพยพเข้ามามากๆ ก็มาทำลายป่าไม้ใช้ทรัพยากรจนบริเวณบ้านปงเกิดความแห้งแล้งประชาชนเดือดร้อนอย่างมาก และในครั้งที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินที่บ้านผาแหน ชาวบ้านจึงได้เข้าเฝ้าเพื่อถวายฎีกาขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ จากนั้นพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาสำรวจพื้นที่และทรงมีพระกระแสรับสั่งให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เลยเรียกกันว่า "บ้านปง (ห้วยลาน)" บ้านปงจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในชื่อที่ไม่เป็นทางการว่าบ้านปง-ห้วยลาน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ และหาของป่า รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกหลายชนิดและรับจ้างทั่วไป
ที่มาของชื่อชุมชน :ที่กลางทุ่งนามีดินลักษณะเป็นโคลนเหลว เรียกว่า "ปง" จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านปง"
จำนวนประชากร :477
จำนวนครัวเรือน :135
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เดือนสี่เป็ง ตานหลัวผะเจ้า ตานข้าวใหม่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ประเพณีเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบาไว้สากู่ชี้ฟ้าอัฐิครูบาศรีวิชัย - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีรดน้ำดำหัวคนเฒ่า คนแก่ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม ประเพณีเลี้ยงผีปู่น้ำ (ขุนน้ำ) บวชป่า เข้าพรรษา ประเพณีเดือน 12 เป็ง ตานก๋วยสลาก (กิ๋นเข้าสลาก) - ไม่มี -
สิงหาคม ประเพณีเดือน 12 เป็ง ตานก๋วยสลาก (กิ๋นเข้าสลาก) - ไม่มี -
กันยายน ประเพณีเดือน 12 เป็ง ตานก๋วยสลาก (กิ๋นเข้าสลาก) - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม
อาชีพรอง :รับจ้างทั่วไป
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มการท่องเที่ยว
2.กลุมทอผ้า-แปรรูป
3.กลุ่มจักสานหวาย, ไม้ไผ่, ใบตาล
4.กลุ่มทำขนม
5.กลุ่มทำลูกประคบ
6.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :50,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :แหล่งกำเนิดเครื่องถ้วยสันกำแพง ดินแดนแห่งอารยธรรม เลิศล้ำกู่ชี้ฟ้า"ครูบาศีวิชัย ยิ่งใหญ่โครงการพระราชดำริฯ
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 จากนายนิคม ยะคำ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น (ปัจจุบันเป็นกำนันตำบลออนใต้) นายสะอาด อินตายวง ประธานสภาเทศบาลตำบลออนใต้ในขณะนั้น และผู้นำหมู่บ้านอีกหลายคน ได้เห็นโอกาสเรื่องการท่องเที่ยวจะมาช่วยให้เกิดรายได้เสริมแก่คนในชุมชน ตัวแทนจากบ้านปง-ห้วยลาน ร่วมกับชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพงไปขอความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอสันกำแพง คณะทำงานของศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านจึงเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกัน โดยในระยะแรกเป็นการทำงานกับตัวแทนชุมชนจาก 15 หมู่บ้านในอำเภอสันกำแพง แต่บ้านปง-ห้วยลานมีผู้นำและชาวบ้านที่ให้ความสนใจจริงและให้ความร่วมมือในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานใช้ทั้งกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มบ้านปง-ห้วยลานตั้งแต่ปี 2553 เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเมื่อมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามา ‘กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน’ เกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มที่มาจากคนในชุมชนด้วยความเห็นชอบจากผู้นำของหมู่บ้าน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานชัดเจน เกิดการเชื่อมโยงผู้สูงอายุ ผู้รู้ ปราชญ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านให้มาร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมกระจายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ใช้หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นให้คนในชุมชนวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยคนในชุมชนเอง มีการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึงและโปร่งใส ช่วยทำให้เกิดรายได้เสริมแก่คนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาคนในชุมชนจำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน ถ้าการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกิดรายได้เสริมจากอาชีพเดิมที่มีอยู่ในชุมชนได้ก็จะเป็นการช่วยลดการออกไปทำงานนอกหมู่บ้านของคนในชุมชนลงได้ และจากการที่คนภายนอกเข้ามาเรียนรู้และให้ความสนใจการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นของดีของชุมชนจะทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ รวมถึงการให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวก็จะทำให้เกิดการสืบทอดสานต่อการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้ต่อเนื่องสืบไป
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสวิง สิงห์หล้าประธาน
นายสุพจน์ แก้วศุภางค์รองประธาน
นางจินดา ยะคำเหรัญญิก
นางวรรณา แก้วศุภางค์เลขาณุการ
นางอารีย์ ใจวงค์ประชาสัมพันธ์
นางออนแก้ว สิริปูมแปงกรรมการ
นางวรุณี บุญมาคำกรรมการ
นางวรรณดี กองมากรรมการ
นางลัดดา ภิระตากรรมการ
นายบุญฤทธฺ์ กองมากรรมการ
นางสุพรรณ แก้วสว่างกรรมการ
นางอัญชลี จักรคำปันกรรมการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) (พ.ศ.2553)
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
พัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง พัฒนาผลิตภัณฑ์, ปรับปรุงภูมิทัศน์, อบรมผู้นำเที่ยว(ไกด์ชุมชน) 2561
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์2558-2559117117
รวมบริษัททัวร์1170117
นักท่องเที่ยวทั่วไป2557-255915823
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป15823
กลุ่มศึกษาดูงาน2557-255919910209
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน19910209
สถาบันการศึกษา2557-2559363363
รวมสถาบันการศึกษา3630363
องค์กร/หน่วยงาน2557-25596565
รวมองค์กร/หน่วยงาน65065
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น75918777
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 135
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว 2557
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2558
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
local alike Tour บริษัทนำเที่ยว/ตัวแทน 2558 -
chiang mai rock climbing บริษัทนำเที่ยว/ตัวแทน 2559 -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานศึกษา - -
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สถานศึกษา - -
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษา - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถานศึกษา - -
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :- เป็นสังคมที่พึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน - เมื่อมีงานหรือกิจกรรมภายในชุมชนทางกลุ่มสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม - ม่ีความเป็นอยู่แบบเผื่อเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา - ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับนักท่องเที่ยว
ด้านเศรษฐกิจ :- เมื่อมีงานหรือกิจจกรรมภายในชุมชนสามารถนำเงินของกลุ่มเพื่อสนับสนุนได้ - เป็นรายได้เสริมและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม :- ได้ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการปลูกทดแทน - ได้ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์และห่วงแหนป่าชุมชน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) อ่างเก็บน้ำห้วยลาน (2) อ่างเก็บน้ำดอยโตน (3) อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) เตาเผาเครื่องถ้วยโบราณสันกำแพง (2) เลี้ยงผีปู่น้ำห้วยลาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) ทอผ้า (2) ปั่นฝ้าย (3) อีดฝ้าย (4) สานใบตาล (5) ขนมพื้นบ้าน (6) ทำบายศรีสู่ขวัญ
ฐานกิจกรรม :(1) ทอผ้า ปั่นฝ้าย อีดฝ้าย (2) ผักพื้นบ้าน (3) สานใบตาล (4) ทำขนมขี้แมว (5) ทำบายศรีสู่ขวัญ (6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ (7) สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เส้นทางเดินป่าห้วยลาน (2) เส้นทางการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 (3) เส้นทางปั่นจักรยาน (4) ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ทอผ้า ปั่นฝ้าย อีดฝ้าย 2) ผักพื้นบ้าน 3) สานใบตาล 4) ทำขนมขี้แมว 5) ทำบายศรีสู่ขวัญ 6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ 7) สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (5) เตาเผาโบราณ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
“ท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ” 1200

วันที่ 1

เวลา 15.00 น.             นักท่องเที่ยวเดินทางถึงบ้านปงห้วยลาน

เวลา 15.00-15.30 น.     ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เวลา 16.30-17.30 น.     เรียนรู้ภูมิปัญญาทอผ้า พึ่งพาตนเอง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง   

เวลา 17.30-18.30 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30-20.00 น.     รับประทานอาหารเย็นบรรยากาศขันโตก (อาหารพื้นถิ่น ทำจากวัตถุดิบปลูกเองกินเอง) และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมชมการแสดง

เวลา 20.00 น.             กลับเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เวลา 07.00-08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านโฮมสเตย์

เวลา 08.00-08.40 น.     รวมตัวบริเวณจุดนัดพบ ศาลากลางใจ๋บ้าน ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ท้องทุ่งนา และขึ้นไปสันอ่างเก็บน้ำห้วยลาน รับฟังการบรรยายถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณี ยกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในด้านการพัฒนาพื้นที่ป่าห้วยลานพร้อมชมวิวและถ่ายภาพ

เวลา 08.40-09.20 น.     ปั่นจักรยานถึงพลับพลาที่ประทับ รับฟังการบรรยายพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีให้แก่พสกนิกรพื้นที่ตำบลออนใต้

เวลา 09.20-10.00 น.     ปั่นจักรยานผ่านอ่างเก็บน้ำดอยโตนพร้อมรับฟังบรรยายพระราชกรณียกิจ (ต่อ) ชมวิวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เวลา 10.00-10.30 น.     ปั่นจักรยานต่อไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝ่ายป่าไม้) รับฟังการบรรยายการให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทรงงานในพื้นโดยมีนักวิชาการของป่าไม้ให้ความรู้และอำนวยความสะดวก

เวลา 10.30–11.10 น.    ปั่นต่อไปยังสถานีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ พักรับประทานอาหารว่างท้องถิ่นและน้ำผลไม้สด พร้อมรับฟังการบรรยาย การดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณนี้

เวลา 11.10-11.20 น.     ปั่นจักรยานชมเตาเผาโบราณ ที่มีคุณค่าทางจิตใจของชุมชนปง-ห้วยลาน

เวลา 11.20-12.20 น.     ปั่นจักรยานกลับศาลากลางใจบ้าน

เวลา 12.20-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้าน)

เวลา 13.00-14.00 น.     เรียนรู้การทำขนมพื้นเมืองและน้ำสมุนไพร

เวลา 14.00-15.00 น.     เรียนรู้การสานใบตาล และทำสานงูบริหารนิ้ว (แก้นิ้วล็อค)

เวลา 15.00-16.00 น.     ทำลูกประคบสมุนไพร หรือ นวดไทยและประคบสมุนไพร 1 ชั่วโมง

เวลา 16.00-16.30 น.     เดินชมตลาดนัดผักอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน

เวลา 16.30 น.      นักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ทานอาหารผักปลอดสานพิษ, เผ่าข้าวหลาม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ เก็บผักหวาน สอยไข่มดแดง เตี่ยวขึ้นดอยตามรอยครูบาศรีวิชัย - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ดำหัวผู้สูงอายุ, ประเพณีรดน้ำดำหัวหลวงปู่หล้าตาทิพย์ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน เก็บเห็ดเก็บหน่อ เรียนทำอาหารท้องถิ่น - ไม่มี -
กรกฏาคม เก็บเห็ดเก็บหน่อ เรียนทำอาหารท้องถิ่น,ประเพณีบวงสรวงขุนน้ำห้วยลาน จุดบั้งไฟ - ไม่มี -
สิงหาคม เก็บเห็ดเก็บหน่อ เรียนทำอาหารท้องถิ่น - ไม่มี -
กันยายน เก็บเห็ดเก็บหน่อ เรียนทำอาหารท้องถิ่น - ไม่มี -
ตุลาคม กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน - ไม่มี -
พฤศจิกายน กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน, ชมทุ่งนาสีทอง - ไม่มี -
ธันวาคม กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ฤดูหนาว  มีกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสัมผัสอากาศหนาวชมทะเลหมอกยามเช้า และชมพระอาทิตย์ตกกลางทุ่งนา อีกทั้งชิมอาหารตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี

ฤดูฝน มีกิจกกรมเก็บเห็ดและเก็บของป่า(ไข่มดแดง, ผักหวาน) ดำนา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

หมายเหตุ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน- มิถุนายน สภาพพื้นที่ในชุมชนไม่เหมาะต่อการเข้ามาท่องเที่ยว(แต่หากสนใจสามารถติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชนได้)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0302000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน10205501000
ลานกางเต็นท์110000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay100150
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)มีการขายสินค้าหมุนเวียนภายในชุมชน
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
4 300 นักท่องเที่ยว 4 คน/ผู้นำเที่ยว1 คน ค่าผู้นำเที่ยว 300 บาท/วัน/กลุ่ม (นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 คน มากกว่า10 คนเพิ่มคนละ 50 บาท/วัน) (2) ค่าผู้นำเที่ยวเดินป่า 800 บาท/วัน/กลุ่ม (นักท่องเที่ยวไม่เกิน 8 คน มากกว่า 8 คนเพิ่มคนละ 100 บาท/วัน)
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ค่ารถนำเที่ยวขึ้นป่าห้วยลาน 3 10 400 บาท/วัน/คัน
ค่าเช่ารถจักรยาน 20 1 100 บาท/วัน/คัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่และใบตาล 20 200- ไม่มี -
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ 250 300- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ทอผ้า ปั่นฝ้าย อีดฝ้าย 800 - ไม่มี -
ผักพื้นบ้าน 500 - ไม่มี -
สานใบตาล 500 - ไม่มี -
ทำขนมขี้แมว 500 - ไม่มี -
ทำบายศรีสู่ขวัญ 500 - ไม่มี -
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ 200 - ไม่มี -
สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 200 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแสดง 1500 - ไม่มี -
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 500 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :30
ค้างคืน :30
ไป-กลับ :60
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถยนต์ 20
รถทัวร์ 2
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน3 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออนใต้
สถานีตำรวจหน่วยประชาชน ตำรวจชุมชน
ปั๊มน้ำมัน1 แห่ง
ตู้ ATM/ธนาคาร-
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อล่วงหน้า 5 วัน
การจอง/โอนเงินโอนเงินล่วงหน้า 50%
สภาพอากาศมี 3 ฤดูกาล ฤดูร้อนไม่เหมาะต่อการท่องเที่ยว
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
อาหารท้องถิ่นมีอาหารตามฤดูกาล
บริการลูกหาบไม่มี
ยาประจำตัวควรพกยาประจำตัวเ
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

1.นักท่องเที่ยวมาต้องผ่านคณะกรรมการเท่านั้น

2.ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำเที่ยวท้องถิ่นในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ

3.ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการให้ชำระที่เหรัญญิกหรือคณะกรรมการกลุ่มฯ ที่เป็นตัวแทนเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

1.ห้ามนำวัสดุหรือวัตถุอันตราย ยาเสพติดเข้ามาในการท่องเที่ยว
2.ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในชุมชน
3. ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล
4. ห้ามเก็บทรัพยากรออกจากป่า ให้เดินดูและถ่ายภาพเท่านั้น
5. ห้ามทิ้งขยะในชุมชนหรือตามแหล่งท่องเที่ยว
6. การพักโฮมสเตย์ห้ามผู้หญิงกับชายนอนในห้องเดียวกันเพราะผิดจารีตประเพณีของชุมชน

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.720223,99.202148
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้ามาที่บ้านปง-ห้วยลาน โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว รถตู้ รถโดยสารรับจ้าง ถนนดอนจั่น-บ้านสหกรณ์ (สันกำแพงสายใหม่) ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 25 กิโลเมตร
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางวรรณา แก้วศุภางค์ ผู้ประสานงาน 085 – 6157686
นางจินดา ยะคำ ผู้ประสานงาน 082-1872452
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/baanpongcbt
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
น้ำพุร้อนสันกำแพง 10- ไม่มี -
วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้าตาทิพย์) 1- ไม่มี -
บ้านแม่กำปอง 20- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
บ้านปง-ห้วยลาน เชียงใหม่ พอเพียง สโลว์ไลฟ์ มาเติมแรงบันดาลใจที่นี่กันhttps://travel.kapook.com/view165735.html
พ่อคือแรงบันดาลใจ : วิถี Slow Life อยู่อย่างพอเพียง @ บ้านปง-ห้วยลานhttp://www.edtguide.com/review/456896/Baan-Pong-Huai-Lan
ชนบทของต่างจังหวัด บ้านปง-ห้วยลาน หมู่บ้านในป่าไม่ห่างจากเมืองhttps://www.posttoday.com/travel/485801
เที่ยววิถีชุมชน ณ ชุมชนออนใต้ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) จ.เชียงใหม่https://th.readme.me/p/8663
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ถีชีวิตชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ได้ตลอดทั้งปี ติดต่อล่วงหน้าก่อน 5 วัน การถือครองที่ดิน มีโฉนดที่ดินและที่ดินสปพ. ศาสนา พุทธ ผู้ให้ข้อมูล นางวรรณา แก้วศุภางค์