ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโปง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


วัดดอยแท่นพระผาหลวง | อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ | การทำเกษตรอินทรีย์

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโปง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลป่าไผ่
ที่อยู่ :หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :อำเภอแม่แตง
ทิศใต้ติดกับ :อำเภอเมือง
ทิศตะวันออกติดกับ :อำเภอดอยสะเก็ด
ทิศตะวันตกติดกับ :อำเภอแม่ริม
ลักษณะภูมิประเทศ :ชุมชนเป็นที่ราบติดเขตป่าสงวน
ลักษณะภูมิอากาศ :เนื่องจากอยู่ติดเขตป่า ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนมาก
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ประมาณร้อยกว่าปีก่อน
ประวัติชุมชน :ชุมชนบ้านโปง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อน โดยชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยว ซึ่งบริเวณนี้มีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพดั้งเดิมมีน้ำซึมน้ำซับเกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่ชื่อว่า "บ้านปง" ต่อมากลายเป็น "บ้านโปง" ซึ่งคำว่า "ปง" หรือ "โปง" แปลว่าพื้นที่ที่มีน้ำซึมขึ้นมาจากดิน เป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง ภาษาไทยเรียกว่า "ป่าหัวปง"
ที่มาของชื่อชุมชน :สภาพดั้งเดิมมีน้ำซึมน้ำซับเกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่ชื่อว่า "บ้านปง" ต่อมากลายเป็น "บ้านโปง" ซึ่งคำว่า "ปง" หรือ "โปง" แปลว่าพื้นที่ที่มีน้ำซึมขึ้นมาจากดิน เป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง ภาษาไทยเรียกว่า "ป่าหัวปง"
จำนวนประชากร :1409
จำนวนครัวเรือน :427
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปลูกดอกไม้ เก็บดอกไม้ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ สร้างฝาย - ไม่มี -
มีนาคม สรงน้ำพระธาตุ - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม ฟังธรรมปลาช่อน - ไม่มี -
มิถุนายน แฮกนา - ไม่มี -
กรกฏาคม บวชป่า - ไม่มี -
สิงหาคม บวชป่า - ไม่มี -
กันยายน ขุดตะกอนหน้าฝาย - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม สร้างฝาย - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตร
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มผู้ปลูกดอกเบญจมาศ
2.กลุ่มปุ๋ยหมัก / เลี้ยงวัว
3.ชมรมท่องเที่ยวฯ
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :35,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :ปี พ.ศ. 2535 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่ ชาวบ้านบ้านโปงจึงเรียกกันติดปากว่าป่าอนุรักษ์บ้านโปง ความสำคัญของป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเสื้อ ที่สวยงาม โดยใช้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานที่วิจัยป่าในด้านต่างๆส่วนชาวบ้านบ้านโปงใช้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารจากป่า เช่น เห็ด พืชป่าที่กินได้ การอนุรักษ์ป่าร่วมกันโดยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปอย่างยั่งยืน ปี 2542 เริ่มทดลองจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2545 ของบจาก ททท. 10 ล้าน สร้างอาคาร, เส้นทางท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2548 ขอมาตรฐาน Home Stay จำนวน 8 หลัง (ต่ออายุตลอด) ปัจจุบันเน้นการจัดทำค่ายลูกเสือและเนตรนารีเป็นส่วนใหญ่
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - อำเภอสันทราย
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายวันชัย นันทะพัฒน์ประธาน
นายบุญธรรม โปงหาร รองประธาน
นายแก้ว คำลาทิศ ฝ่ายวัฒนธรรม
นายดวงแก้ว ขะจ๋อม เหรัญญิก
นางรุ่งทิพย์ ธรรมขันธ์ฝ่ายต้อนรับ
นายสมฤทธิ์ กองคำ
นายประพันธ์ สาลิโตฝ่ายทะเบียน
นายสมใจ ปงหาร ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
น.ส.วัชิราภรรณ จมฟองผู้ช่วยเลขานุการ
นางบัวเงิน ชัยเทพ ฝ่ายอาหาร
นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณเลขาและฝ่ายจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า 2535
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการน้ำ 2558
ชลประทาน การจัดการน้ำ 2556
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
เทศบาลตำบลป่าไผ่ อบรมพัฒนาทรัพยากร , ไฟป่า ทุกปี
ทกจ อบรม, ดูงาน ทุกปี
เกือบทุกมหาวิทยาลัย การจัดการท่องเที่ยว , ทรัพยากร ทุกปี
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2557150150
นักท่องเที่ยวทั่วไป2558150150
นักท่องเที่ยวทั่วไป2559150150
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป4500450
กลุ่มศึกษาดูงาน2557200200
กลุ่มศึกษาดูงาน2558200200
กลุ่มศึกษาดูงาน2559200200
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน6000600
สถาบันการศึกษา255760006,000
สถาบันการศึกษา255870007,000
สถาบันการศึกษา255980008,000
รวมสถาบันการศึกษา21,000021,000
องค์กร/หน่วยงาน2557100100
องค์กร/หน่วยงาน2558100100
องค์กร/หน่วยงาน2559100100
รวมองค์กร/หน่วยงาน3000300
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น22,350022,350
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 80,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว 2548
Home Stay กรมการท่องเที่ยว 2548
ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 สถาบันลูกโลกสีเขียว 2551
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :(1) มีการร่วมมือ มีความสามัคคีในชุมชน (2) มีการสืบทอด และ ถ่ายทอด วัฒนธรรมประเพณี
ด้านเศรษฐกิจ :(1) รวมกลุ่มการลงหุ้น มีเงินปันผล (2) คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น (3) มีรายได้เสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม :(1) มีกิจกรรมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) เส้นทางเดินป่า 800 เมตร 3.2 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) สรงน้ำพระธาตุ (2) ฟังธรรมปลาช่อน (3) แฮกนา (4) ยี่เป็ง (5) บวชป่า (6) ปี๋ใหม่เมือง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) อนุรักษ์ทรัพยากร (2) สมุนไพร (3) เศรษฐกิจพอเพียง (4) บายศรี (5) น้ำพริกตาแดง (6) อาหารพื้นเมือง
ฐานกิจกรรม :(1) ทำฝาย (2) ทำอาหาร (3) ทำบายศรี
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (2) ไหว้พระวัดดอยแท่นพระผาหลวงตำนาน 700 ปี แห่งเดียวในประเทศไทย (3) เดินเท้า ขี่จักรยานศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ (4) แปลงสาธิตไม้ตัดดอกเมืองหนาว (5) ตั้งเต็นท์พักแรม โฮมสเตย์ (6) ดูนกในป่าอนุรักษ์ (7) ศึกษาสวนป่าสมุนไพร (8) นวดแผนโบราณวัดวิเวกวนาราม (9) ฟาร์มเพาะเห็ด (10) ดูดาวศึกษาดาราศาสตร์ (11) นั่งรถไฟล้อยางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน (12) ศูนย์สาธิตไบโอดีเซล (13) การเลี้ยงกวางเขาอ่อน (14) การเพาะเลี้ยงวัวพันธุ์บรามัน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) ค่ายลูกเสือ, เนตรนารี (2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
ครึ่งวัน 230

เดินป่า หรือวัด หรือ ดูงานสำนักงานฟาร์ม (ตามความต้องการ) 230 บาท/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
1 คืน 2 วัน

พักโฮมสเตย์ รวมอาหาร 2 มื้อ ชมวิถีชีวิตชุมชน และ ทำอาหารพื้นเมืองร่วมกับชาวบ้าน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปลูกดอกไม้ เก็บดอกไม้ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ สร้างฝาย - ไม่มี -
มีนาคม สรงน้ำพระธาตุ - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม ฟังธรรมปลาช่อน - ไม่มี -
มิถุนายน แฮกนา - ไม่มี -
กรกฏาคม บวชป่า - ไม่มี -
สิงหาคม บวชป่า - ไม่มี -
กันยายน ขุดตะกอนหน้าฝาย - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม สร้างฝาย - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

(1) ค่ายลูกเสือ เนตรนารี เดินป่า ได้ทุกเดือน
(2) ฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการพักผ่อน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay8604000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์505001000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay700
ร้านอาหาร30100
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
8 400
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
น้ำพริกตาแดง 20 - ไม่มี -
กล้าต้นไม้ (กิ่งพันธุ์) 30 - ไม่มี -
อาหารจากป่า 20 - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ฐานทำฝาย 200 - ไม่มี -
ฐานทำอาหาร 100 - ไม่มี -
ฐานทำบายศรี 150 - ไม่มี -
ฐานดูงานภาพรวม (ด้านการเกษตร) 600 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ฟ้อนเล็บ 1500 - ไม่มี -
บายศรีสู่ขวัญ 1000 - ไม่มี -
รำวงย้อนยุค 1500 - ไม่มี -
ดนตรีพื้นเมือง 1500 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :560
ไป-กลับ :500
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 50
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :สะดวกสบาย
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :AIS TRUE
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :ห้วยโจ้ และประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน7 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ป่าไผ่ ระยะทาง 5 กม.
สถานีตำรวจป้อมแม่โจ้ ระยะทาง 10 กม.
ปั๊มน้ำมันแม่โจ้ ระยะทาง 10 กม.
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกายของใช้ส่วนตัว
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัวยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

แต่งกายสุภาพ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามเล่นการพนัน
(2) ห้ามดื่มสุรา
(3) ห้ามส่งเสียงดัง

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.919108,99.063457
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงหมายเลข 100 เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วลัดเลาะไปทางด้านหลัง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีก 4 กิโลเมตร จะพบชุมชนบ้านโปง
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ 081-9608377
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี จากชุมชนไปเส้นพร้าว 47- ไม่มี -
ชุมชนสันป่าเปา (สันทรายโฮมสเตย์) 10- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ