วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน สันป่าเปา

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


ท่องเที่ยววิถีชีวิต เชิงเกษตรอินทรีย์ | การเลี้ยงปลาหมอในนาข้าว

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน สันป่าเปา
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลสันป่าเปา
ที่อยู่ :188 หมู่ 1 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ทิศเหนือติดกับ :ตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย
ทิศใต้ติดกับ :ตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด
ทิศตะวันออกติดกับ :ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทิศตะวันตกติดกับ :ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย
ลักษณะภูมิประเทศ :สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำกวงและมีลำเหมืองไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำเหมืองกอน และลำเหมืองเฟยไฮ ลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้
ลักษณะภูมิอากาศ :
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :
ประวัติชุมชน :
ที่มาของชื่อชุมชน :ต้นเปา เป็นต้นไม้ประจำตำบลสันป่าเปา เป็นไม้ยืนต้น มีเนื้อแข็ง มีกิ่งก้านสาขามาก ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น มีมากในตำบลสันป่าเปา ซึ่งสื่อความหมายถึง ตำบลที่มีความสงบ ร่มเย็น มีความเข้มแข็งและกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบดังต้นไม้ใหญ่
จำนวนประชากร :1574
จำนวนครัวเรือน :790
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ งานประเพณีสงน้ำพระธาตุ(วัดสันต้นเปา),ปลูกข้าวนาปลัง - ไม่มี -
มีนาคม ปลูกข้าวนาปลัง - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม สลากพัตร - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม
อาชีพรอง :รับจ้างทั่วไป
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มหัตถกรรม
2.กลุ่มตุ๊กตาดินเผา
3.กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
4.กลุ่มไม้แกะสลัก
5.กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
6.กลุ่มผู้สูงอายุผลิตยาสมุนไพร
7.กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำพริกตาแดง
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :95,280 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อ 16 มิถุนายน 2551 รวมระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน ได้รับมาตรฐานโฮมเตย์จากกรมการท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ.2551 จำนวนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว 44 คน แบ่งเป็น ชาย 10 คน หญิง 34 คน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นางสาวลาวัล เบี้ยไธสงประธาน
นายศรายุทธ ปวงคำตื้อรองประธาน
นางลัดดา ปันธิเลขานุการ
นายนภดล จังสถิตย์เหรัญญิก
นายรอด เล็นดำกรรมการ
นายจำรัส กันธิยะกรรมการ
นางจันทร์แสง ไพรบูลย์กรรมการ
นางขันทอง เอกพันธ์กรรมการ
นายสนิท บุญช่วยกรรมการ
นางอัมพร คำปวนกรรมการ
นางรำไพ สมพมิตรกรรมการ
นายทรงเดช แก้วเขียวกรรมการ
นายเลื่อน จิน๊ะกรรมการ
น.ส.กาญจนา ศรีประเสริฐที่ปรึกษา
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
เทศบาลและกศน. สนับสนุนการศึกษาดูงานด้านการเกษตรบ้านเมืองอางและบ้านแม่กลางหลวง 2560
กรมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวฯ 2558
กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2558
พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาอาชีพ(การเพาะกล้าพืชผัก) 2560-2561
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป25593090120
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป3090120
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา25593030
รวมสถาบันการศึกษา30030
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น6090150
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 87,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐาน Home Stay กรมการท่องเที่ยว 2551
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ชุมชนตื่นตัวขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดกิจกรรมร่วมกัน
ด้านเศรษฐกิจ :มีรายได้เสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม :การจัดการขยะ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) กิจกรรมชมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง วัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดดอยสะเก็ด (2) พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) กิจกรรมชมวิถีชีวิตชุมชน การปั้นตุ๊กตาดินเผา การเย็บผ้าด้วยมือ การทำโคมตุง เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว บ้านดิน หอศิลปะ (2) กิจกรรมชมศิลปะการแสดงแบบล้านนา (3) อาหารขันโตก อาหารพื้นเมืองทางเหนือ
ฐานกิจกรรม :(1) ทำโคมตุง (2) ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว (3) เกษตรอินทรีย์ (4) ชมรมเยาวชน อุ๊ยสอนหลาน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) กิจกรรมชมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง วัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดดอยสะเก็ด (2) กิจกรรมชมวิถีชีวิตชุมชน การปั้นตุ๊กตาดินเผา การเย็บผ้าด้วยมือ การทำโคมตุง เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว บ้านดิน หอศิลปะ (3) พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต (4) กิจกรรมชมศิลปะการแสดงแบบล้านนา (5) อาหารขันโตก อาหารพื้นเมืองทางเหนือ (6) กิจกรรมการปั่นจักรยาน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
เที่ยว1 วัน(ไป-กลับ) 500 ต่อคน

9.00 น. ต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพรสดตามฤดูกาลที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี

9.30 น. ไกด์ชุมชนนำชมสวนเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพืช                ผักสมุนไพร 

10.30 น.เก็บพืชผักสมุนไพรที่มีในสวน เพื่อนำมาประกอบอาหารมื้อกลาง

            วันทานร่วมกัน(เน้นอาหารที่ปรุงด้วยพืชผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดู

             กาล)

12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ปรุงสดๆและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกัน

13.00 น. เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์(เลือกได้ 2 หัวข้อ)

             -การทำปุ๋ยหมัก

             -การเตรียมดินปลูก

             -การเพาะเมล็ด

             -การปลูก

15.00 น. เดินทางกลับ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ฤดูหนาว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay5402000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay1000
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
10 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 5 10 600 ไป-กลับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
น้ำพริกตาแดง 15 - ไม่มี -
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 20 2000- ไม่มี -
โคมตุง 50 1000- ไม่มี -
ผ้าเย็บมือ 100 1000- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ทำโคมตุง ค่าฐานกิจกรรม ชุดเล็ก 100 บาท/ฐาน ชุดใหญ่ 200 บาท/ฐาน ค่าลงมือทำกิจกรรม 150 บาท/คน/ฐาน- ไม่มี -
ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว ค่าฐานกิจกรรม ชุดเล็ก 100 บาท/ฐาน ชุดใหญ่ 200 บาท/ฐาน ค่าลงมือทำกิจกรรม 150 บาท/คน/ฐาน- ไม่มี -
เกษตรอินทรีย์ ค่าฐานกิจกรรม ชุดเล็ก 100 บาท/ฐาน ชุดใหญ่ 200 บาท/ฐาน ค่าลงมือทำกิจกรรม 150 บาท/คน/ฐาน- ไม่มี -
ชมรมเยาวชน อุ๊ยสอนหลาน ค่าฐานกิจกรรม ชุดเล็ก 100 บาท/ฐาน ชุดใหญ่ 200 บาท/ฐาน ค่าลงมือทำกิจกรรม 150 บาท/คน/ฐาน- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
บายศรีสู่ขวัญ 500 - ไม่มี -
การแสดง ชุดเล็ก 1000 - ไม่มี -
การแสดง ชุดใหญ่ 2000 - ไม่มี -
ขันโตก 250 - ไม่มี -
เช่าจักรยาน 100 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :100
ค้างคืน :40
ไป-กลับ :100
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
บัสใหญ่ 3
รถยนต์ 40
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 3
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน10 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 500 เมตร
สถานีตำรวจระยะทาง 500 เมตร
ปั๊มน้ำมันระยะทาง 1 กม.
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า3 วัน – 1 อาทิตย์
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามพกพาอาวุธ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ยาเสพติด และของมึนเมาทุกชนิด เข้ามาในชุมชน/บ้านพัก
(2) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดและห้ามส่งเสียงดัง
(3) ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด
(4) ห้ามพูดจาหยาบคาย รวมทั้งห้ามประพฤติผิดจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.859559,99.086334
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากเชียงใหม่ เส้นเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ทางหลวงหมายเลข 118 เลี้ยวซ้ายเส้นเชื่อมต่อกับอำเภอสันทราย ทางหลวงหมายเลข 3012 ประมาณ 2 กิโลเมตร
รถประจำทาง สี่ล้อสีเหลือง กาดหลวง – บ่อหิน
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
คุณลาวัลย์ เบี้ยไธสง ประธาน 188ม.1บ้านสันต้นเปา ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 084-6132936 rawan.bearthaisong@gmail.com rawan bearthaisong 6132936
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageโฮมสเตย์สันทราย สันทรายโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ (sansai home stay)
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
น้ำพุร้อนสันกำแพง - ไม่มี -
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด - ไม่มี -
วัดดอยแท่นพระผาหลวง - ไม่มี -
บ้านป่าสักงาม - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ข้อเสนอเพิ่มเติม ต้องการวิทยากรให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว การถือครองที่ดิน มีโฉนดที่ดิน ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล คุณลาวัลย์ เบี้ยไธสง