การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


นาขั้นบันใด | เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว | วิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงปกากะญอ

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ตำบลบ้านหลวง
ที่อยู่ :หมู่ 17 ต.บ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านผาหมอน ต.บ้านหลวง
ทิศใต้ติดกับ :บ้านแม่ปอน ต.บ้านหลวง
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านแม่แอบ ต.บ้านหลวง
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง
ลักษณะภูมิประเทศ :ตัวชุมชนอยู่บนที่ราบสูง แวดล้อมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำแม่กลางไหลผ่าน และลำห้วยระบบหมุนเวียน จึงมีการปรับใช้ที่ดินลาดชันไปรูปแบบนาขั้นบันได
ลักษณะภูมิอากาศ :มีฤดู 3 ฤดูใน 1 ปี มีนาคม – เมษายน (ฤดูร้อน) พฤษภาคม - ตุลาคม (ฤดูฝน) พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ปี 2330
ประวัติชุมชน :ประชากรอพยพมาจากประเทศพม่า เข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เมื่อประมาณ พ.ศ. 2330 บริเวณลุ่มน้ำแม่กลางหรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า “แม่กลางคี” มีชนเผ่ากระเหรี่ยงอาศัย ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงในกลุ่มสะกอ หรือยางขาวในภาษาราชการ หรือที่รู้จักในชื่อ ปกาเกอะญอ หรือ คานยอ (Kanyaw) อันหมายถึง ผู้มีความสมถะและเรียบง่าย บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลางประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุมชนบ้านผาหมอน โดยมีจำนวนครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้านประมาณ 60 – 80 ครัวเรือน ถือว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตัวชุมชนอยู่บนที่ราบสูง แวดล้อมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำแม่กลางไหลผ่าน และลำห้วยระบบหมุนเวียน จึงมีการปรับใช้ที่ดินลาดชันไปรูปแบบนาขั้นบันได
ที่มาของชื่อชุมชน :ชื่อแม่น้ำแม่กลาง
จำนวนประชากร :320
จำนวนครัวเรือน :57
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม กินข้าวใหม่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ผูกข้อมือ - ไม่มี -
มีนาคม ผูกข้อมือ - ไม่มี -
เมษายน รดน้ำดำหัว - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม ผูกข้อมือ - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :ทำการเกษตร
อาชีพรอง :ทำการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มท่องเที่ยว
2.กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
3.กลุ่มกาแฟ กลุ่มงานหัตถกรรม
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :35,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :- ไม่มี -
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :ก่อตั้งกลุ่ม ปี 2542
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - เกษตรอำเภอ
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ ประธาน
นายโกโย พงษ์เจริญโชติรองประธาน
นายอนุสรณ์ บรรพจคีรีไพร เลขานุการ
นายพงษ์ทู เชื้อสุจริตไพรบูลย์เหรัญญิก
นายสมศักดิ์ คีรีภูมิทอง กรรมการ
นายโยเส่ กิจจรูญชัย กรรมการ
นายคะดุ่ย พนาไพรศิลป์กรรมการ
นายธีระ เจริญส่งเสริมกรรมการ
นายดวงจันทร์ เมฆวิชัยวงศ์กรรมการ
นายจอลาคา สันธารดำรงกรรมการ
นายทองคำ ชุมทองสุขกรรมการ
นายคำจั๋น หรรษาพนาไพรกรรมการ
นายกมล ไพรแดนสว่างกรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ วนาลัยนิเวศน์ผู้จัดการบ้านพัก
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2.โครงการหลวงอินทนนท์
3.สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4.อุทยานฯ ดอยอินทนนท์
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
สกว.ท้องถิ่น การบริหารจัดการกลุ่ม 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้น้ำ 2555
สกว.ท้องถิ่น ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 2558
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อบรมพัฒนาบุคลากร 2559
กรมท่องเที่ยว ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2560
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อบรมผู้นำเที่ยว ทุกปี
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป255829553093,264
นักท่องเที่ยวทั่วไป255930643653,429
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป6,0196746,693
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น6,0196746,693
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 786,549
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐาน Homestay กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2557
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 2560
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :(1) ปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด (2) ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว
ด้านเศรษฐกิจ :(1) รายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึง (2) คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :(1) การจัดการความสะอาด ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (2) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 3 กม., 12 กม. (2) น้ำตกผาดอกเสี้ยว
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) การแต่งกาย (2) ประเพณีการผูกข้อมือ (3) ประเพณีดั้งเดิมต่าง ๆ (4) การละเล่นเตหน่า (5) การลงแขกเกี่ยวข้าว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) การทอผ้าด้วยกี่เอว (2) หมอสมุนไพร (3) นาขั้นบันได (4) การจับสัตว์แบบดั้งเดิม (5) การย้อมสีธรรมชาติ
ฐานกิจกรรม :- ไม่มี -
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาพร้อมทั้งดูนกประจำถิ่นในเส้นทางเดินป่า และเส้นทางธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวสัมผัสชีวิตชาวเขาชิมกาแฟเลิศรสเที่ยวชมและศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ พร้อมชิมกาแฟ เลิศรส พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและศูนย์วัฒนธรรม ปกาเกอะญอ ที่จะรวบรวมโบราณวัตถุและเรื่องราวของชนเผ่าปกาเกอะญอไว้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :- ไม่มี -
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมที่ 1

เดินทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) ใช้เวลาเดินสัมผัสธรรมชาติประมาณครึ่งวัน จากนั้นเดินลงมายังหมู่บ้าน ก่อนทางลงเข้าหมู่บ้านจะเห็นวิวของนาขั้นบันได จากนั้นแวะชิมกาแฟสดพันธุ์อาราบิก้า 100% เดินลัดทุ่งนาขั้นบันได เดินดูวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ แวะชมการเลี้ยงปลาสเตอเจียส การเลี้ยงกุ้งในนาข้าว หรือแวะชมการอนุรักษ์พันธุ์ธรรมชาติ และจบการเดินทางที่ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่กลางหลวง (หรือ ใช้เวลาเดิน 2-3 ชั่วโมงก็ได้)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โปรแกรมที่ 2

(ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน) เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหัวเสือ ต้องเตรียมตัวไปค้างคืนกลางป่า 1 คืน ดอยหัวเสือเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับ 4 ของดอยอินทนนท์ มีความสูง 1881 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพป่าบริเวณนี้จะเป็นป่าสนสลับป่าดิบชื้น จะพบกุหลาบพันปีสามสีเช่นเดียวกับที่ภูกระดึง และกล้วยไม้นารี และสภาพป่าที่สมบูรณ์ที่จุดชมวิวบนยอดดอยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เกือบ 360 องศา หรือ พักค้างคืนที่บ้านแม่กลางหลวง เช้าๆ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยอดดอยอินทนนท์ สายๆ ไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน และ กราบนมัสการพระมหาธาตุ 2 องค์ (องค์ในหลวงและพระราชินี) แวะชมตลาดม้งอยู่ริมทาง หรือจะเข้าไปสถานีเกษตรดอยอินทนนท์ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน (เฉพาะที่ชุมชนพร้อมจะนำเสนอ) และปฏิทินประเพณี/วิถีชีวิตชุมชน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม น้ำตก,วิถีชีวิต - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ น้ำตก,วิถีชีวิต - ไม่มี -
มีนาคม น้ำตก,วิถีชีวิต - ไม่มี -
เมษายน น้ำตก,วิถีชีวิต - ไม่มี -
พฤษภาคม น้ำตก,วิถีชีวิต - ไม่มี -
มิถุนายน น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
กรกฏาคม น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
สิงหาคม น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
กันยายน น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
ตุลาคม น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
พฤศจิกายน น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
ธันวาคม น้ำตก,วิถีชีวิต - นาขั้นบันได - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

มิถุนายน – พฤศจิกายน (นาขั้นบันได)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay1260350350
Resort ชุมชน11738003000
Resort เอกชน6331500
ลานกางเต็นท์30300200800
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ

หมายเหตุ Resort ชุมชน 

จำนวน  11  หลัง รองรับได้ 73 คน

ช่วงราคา (ตุลาคม – มกราคม 1,500 - 3,000 บาท/หลัง)

ช่วงราคา (กุมภาพันธ์ – กันยายน 800 - 2,000 บาท/หลัง)

อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay5050
ร้านอาหาร30500
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)มีตลาดม้งขายพืชผักเมืองหนาว
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
38 200
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 20 10 200-1800
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
กาแฟ 35 500- ไม่มี -
ผ้าทอปกาเกอะญอ 800 3000- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การทำนาขั้นบันได - ไม่มี -
ทอผ้าด้วยกี่เอว - ไม่มี -
เตหน่า 1000 ราคา 1,000 บาท/กลุ่ม- ไม่มี -
ฟ้อนดาบ 500 ราคา 500 บาท/กลุ่ม- ไม่มี -
ผูกข้อมือ 1000 ราคา 1,000 บาท/กลุ่ม- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :2600
ค้างคืน :600
ไป-กลับ :2000
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะทั่วไป 200
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 10
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 1
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) สีชมพู 5
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เข้าถึงสะดวก ทางลาดยางจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน ทางโค้งต้องใช้ความระมัดระวัง
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TURE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :ประปาภูเขา น้ำแม่กลางหลวง ห้วยผาลาด
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน8 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ขุนกลาง ระยะทาง 5 กม.
สถานีตำรวจ- ไม่มี -
ปั๊มน้ำมันขุนกลาง ระยะทาง 5 กม.
ตู้ ATM/ธนาคารระยะทาง 3 กม.
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า- ไม่มี -
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศฤดูร้อน ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยที่บ้านแม่กลางหลวงประมาณ 25 องศาเซลเซียส
การแต่งกายนักท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย แต่หากเป็นช่วงฤดูหนาว ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นมาให้พร้อม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินป่า จะมีมัคคุเทศก์เดินป่าให้ แต่นักท่องเที่ยวจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์/เสื้อผ้า ในการเดินป่าให้พร้อม (ทางศูนย์มีเต็นท์ให้)
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

ทิ้งขยะให้ลงถังที่เตรียมไว้ให้

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1)    ไม่ควรส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น.

(2)    ไม่ทิ้งขยะในเส้นทางเดินป่า

(3)    ไม่ลบหลู่ประเพณีวัฒนธรรม

(4)    ไม่เดินป่าคนเดียว (หากไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำทาง ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)

(5)    ไม่ทำลายต้นไม้ในป่า/เก็บไม้ป่าออกมา

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.540166,98.546815
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางเชียงใหม่-ฮอด เลี้ยวแยกเข้าดอยอินทนนท์ (ระยะทางจากเชียงใหม่-แม่กลางหลวงประมาณ 82 กิโลเมตร)
รถประจำทาง ขึ้นรถที่หมอชิต เส้นหมอชิต-จอมทอง สลที่จอมทองแล้วต่อรถประจำทาง (เหลือง) มาที่แม่กลางหลวง
รถรับจ้าง - ไม่มี -
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายพงษ์ศักดิ์ วนาลัยนิเวศน์ ผู้จัดการบ้านพัก 093-1313850
นายพงษ์ทู เชื้อสุจริตไพบูลย์ เหรัญญิก 093-0476088
นายเปรมศักดิ์ ตั้งใจเจริญกุล กรรมการ 084-7165978
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.faceboOK.com/maekalngluang/
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
โครงการหลวงอินทนนท์ เลยชุมชนแม่กลางหลวง 5- ไม่มี -
กิ่วแม่ปาน เลยชุมชนแม่กลางหลวง 17- ไม่มี -
ยอดดอยอินทนนท์ เลยชุมชนแม่กลางหลวง 21- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ผู้ให้ข้อมูล นายพงษ์ศักดิ์ พนาลัยนิเวศ