วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่าดอยม่อนจอง | วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชนเผ่าลาหู่ | ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กาแฟ ผ้าชนเผ่า

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยม่อนจอง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย ตำบลม่อนจอง
ที่อยู่ :หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :ตำบลยางเปียง
ทิศใต้ติดกับ :อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออกติดกับ :ตำบลแม่ตื่น
ทิศตะวันตกติดกับ :อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ลักษณะภูมิประเทศ :ลักษณะภูมิประเทศของตำบลม่อนจอง ส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ตามเชิงเขาเป็นที่ราบ ใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำการเกษตรของราษฎร โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 7,200 ไร่ มีลำน้ำแม่ตื่นไหลผ่านและใช้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลำน้ำแม่ตื่นมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิอากาศ :ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงอยู่ในร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันทำให้มีลักษณะภูมิอากาศดังต่อไปนี้ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000มิลลิเมตร ต่อปี - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15 - 20 องศาเซลเซียส (ช่วงเดือนมกราคมบางปีมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 0 องศาเซลเซียส จนน้ำค้างจับตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็ง เรียกว่า เหมยขาบ) ตำบลม่อนจอง มีอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 22.39 องศาเซลเซียส จำนวนวันที่ฝนตกประมาณ 78 วัน ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 929.8 มิลลิเมตร
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ลาหู่
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :พ.ศ. 2482
ประวัติชุมชน :เดิมชาติพันธุ์ลาหู่ดำ บรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศทิเบตในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มลาหู่ดำบ้านมูเซอปากทาง ได้ที่อยู่อาศัยมายัง ดอยช้างจังหวัดเชียงราย แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม จนมาตั้งถิ่นฐานปัจจุบัน ณ บ้านมูเซอปากทาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ที่มาของชื่อชุมชน :เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี 2 หย่อมบ้านหลักๆ แต่ที่ตั้งชุมชนของหมู่บ้านมูเซอปากทางอยู่ด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านมูเซอปากทาง
จำนวนประชากร :1600
จำนวนครัวเรือน :380
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปีใหม่มูเซอ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :การท่องเที่ยว
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.(1) กลุ่มกองทุนกาแฟ
2.(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยม่อนจอง
3.(3) กองทุนหมู่บ้านมูเซอปากทาง
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยม่อนจองเกิดจากสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำชาวบ้านมูเซอปากทางได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี พ.ศ.2555 หลังจากนั้นในปีเดียวกันทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงบประมาณเพื่อมาพัฒนาบ้านมูเซอปากทางให้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเดินป่าดอยม่อนจอง โดยได้นำไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ และกลับมาพัฒนาทำท่องเที่ยวโดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยม่อนจองในปี พ.ศ.2555
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว : - เกษตรอำเภออมก๋อย
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.กศน.อมก๋อย
2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน)
3.กรมส่งเสริมอุสาหกรรมการเกษตร
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
กศน.อมก๋อย สร้างป่าสร้างรายได้ การท่องเที่ยว 2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน) การปลูกกาแฟ การบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยว การทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2555 - 2560
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร การทำกาแฟ
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2560 50,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้มากยิ่งขึ้น และสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม ซึ่งการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสามารถมีเงินกองทุนที่สามารถใช้ในการทำกิจกรรมในชุมชนและให้ทุนการศึกษาแกเด็กที่ด้อยโอกาสและทำบุบำรุงสาธารณูปโภคโภคให้ชีวิตของคนในชุมชนดียิ่งขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :การท่องเที่ยวสามารถเป็นรายได้หลักหลังจากการทำการเกษตรซึ่งสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างดี
ด้านสิ่งแวดล้อม :เมื่อมีการท่องเที่ยวทำให้มีป่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นผลประโยชน์จากการรักษาและอนุรักษ์ผืนป่าไว้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ดอยม่อนจอง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วิถีชีวิตลาหู่ดำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เดินป่าดอยม่อนจอง 2 วัน 1 คืน - ชมกุหลาบพันปี - ทุ่งหญ้าสนามกอล์ฟช้าง - ชมสัตว์ป่า - ยอดดอยหัวสิงห์ 1925 m.
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว

โปรแกรมการท่องเที่ยวเดินป่าดอยม่อนจอง

มีทั้ง 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน, หรือแล้วแต่นักท่องเที่ยวต้องการ

(1)      โดยอัตราค่าบริการสัมภาระ (ลูกหาบ)

-          ลูกหาบ 1 คน  ค่าบริการ 300 บาท/วัน

-          2 วัน1 คืน (ไป-กลับ) ค่าบริการ 600 บาท

-          3 วัน2 คืน (ไป-กลับ) ค่าบริการ 900 บาท

(2)      ค่าบริการคนนำทาง (ไกด์ท้องถื่น) เที่ยวละ 600 บาท หากต้องการให้ทำอาหารในป่า คิดราคา 80บาท/คน/มื้อ โดยยังไม่รวมอัตราค่าบริการของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อย โดยคิดราสำหรับบุคคลดังนี้

-          ผู้ใหญ่ 20 บาท

-          เด็ก 10 บาท

-          Adult 200 baht.

-          Children 100 baht.

-          รถยนต์ 4 ล้อ 60 บาท

(3)      อัตราค่าบริการสำหรับการใช้สถานที่พัก(กางเต็นท์)ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

-          ขนาดไม่เกิน 4 คน หลังละ 50 บาท/วัน

-          ขนาดเกิน 4 คน   หลังละ 100 บาท/วัน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เดินป่าดอยม่อนจอง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ เดินป่าดอยม่อนจอง - ไม่มี -
มีนาคม เดินป่าดอยม่อนจอง - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน เดินป่าดอยม่อนจอง - ไม่มี -
ธันวาคม เดินป่าดอยม่อนจอง - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

พฤศจิกายน - มีนาคม หากต้องการศึกษาวิถีชีวิตชาวลาหู่ดำ สามารถเข้าเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน1202500
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay7080
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
7 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถกระบะ 80 6-12 3000 ศูนย์บริการท่องเที่ยวฯ ถึง ลานจอดรถทางเดินเท้า ระยะยาง 16 กม.
รถกระบะ 80 1-5 2500 ศูนย์บริการท่องเที่ยวฯ ถึง ลานจอดรถทางเดินเท้า ระยะยาง 16 กม.
รถกระบะ 80 1-12 4000 รับ-ส่งที่ อ.อมก๋อย
รถกระบะ 80 1-5 2500 รับ-ส่งที่ อ.อมก๋อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
(1) กระเป๋า - ไม่มี -
(2) พวงกุญแจ - ไม่มี -
(3) กาแฟ - ไม่มี -
เสื้อผ้าลาหู่ - ไม่มี -
ชา - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ถุงนอนและเต็นท์ 100 สามารถยืมถุงนอนและเต็นท์ได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยม่อนจอง- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถยนต์ 4 ล้อ ส่วนบุคคล 30
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
อังกฤษ 3
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เส้นทางเข้าบ้านมูเซอปากทางทางขึ้นเขาลงเขาคดเคี้ยว ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเข้าได้ทุกฤดูกาลยกเว้นบริเวณภายในทางขึ้นม่อนจองไม่สามารถเข้าได้ในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเป็นถนนดินโคลน รถธรรมดาไม่สามารถเข้าได้
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน3
โรงพยาบาล/รพสต.สถานีอนามัยบ้านมูเซอ
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อเดินป่าดอยม่อนจองได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-สิ้นเดือนมีนาคม
การจอง/โอนเงินสามารถจ่ายเงินได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สภาพอากาศอากาศหนาว
การแต่งกายควรนำเสื้อกันหนาวและเสื้อกันฝนและแต่งตัวให้เหมาะสมแกการเดินป่า
อาหารท้องถิ่นสามารถจ้างลูกหาบทำอาหารท้องถิ่นให้ทานได้ มื้อละ 80 บาท
บริการลูกหาบมีลูกหาบบริการขนสัมภาระตามที่นักท่องเที่ยวต้องการกว่า 670 คน
ยาประจำตัวหากนักท่องเที่ยวมีโรคประจำตัวควรนำยารักษาโรคประจำตัวพกติดกระเป๋าเพื่อความปลอดภัย
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1)      ดอยม่อนจองเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวชมระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เท่านั้น

(2)      การขึ้นดอยม่อนจองจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นคนนำทางขึ้นไปด้วยทุกครั้ง

(3)      เวลาในการเดินขึ้นดอยม่อนจอง นักท่องเที่ยวควรใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

(4)      ควรมาถึงศูนย์บริการฯก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ขึ้นดอย

(5)      จะต้องเดินเท้าประมาณ 6-7 กม. ถึงลานกางเต็นท์ ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง

(6)      นักท่องเที่ยวควรเตรียมเต็นท์ อุปกรณ์การนอนและอาหารอาบน้ำมาด้วยตนเอง

(7)      กรุณาชำระคาเดินทางและบริการต่างๆก่อนการเดินทาง ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

(8)      นักท่องเที่ยวต้องไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวดอยม่อนจอง กรุณาช่วยเก็บขยะออกมาจากพื้นที่ทุกครั้งเพื่อรักษาความสะอาด

(9)      นักท่องเที่ยวต้องไม่รบกวนสัตว์ป่า ล่าสัตว์ เก็บของป่า หรือ น้ำพืชพันธุ์ใดๆออกมาจากพื้นที่โดยเด็ดขาด

(10)  กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :17.56836,98.52383
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว จากอำเภออมก๋อย ไปศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงศูนย์ฯ จัดเตรียมสัมภาระขึ้นรถขับเคลื่อนสี่ล้อไปส่งยังจุดเริ่มเดินอีก 15 กิโลเมตร จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดดอย จากจุดเริ่มต้นของการเดินเท้าขึ้นยอดดอยม่อนจอง ระยะทางประมาณ 6 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
รถประจำทาง - โดยสารสีฟ้าเชียงใหม่-อมก๋อย จากสถานีช้างเผือก-อำเภออมก๋อย ค่าโดยสาร 113 บาท มีวันละ 2 รอบ - ออกจากสถานีช้างเผือก 07.50 น. สถานีประตูเชียงใหม่ 08.20 น. ถึงอมก๋อย 13.00 น. - ออกจากสถานีช้างเผือก 13.30 น. สถานีประตูเชียงใหม่ 14.00 น. ถึงอมก๋อย 18.30 น. - จากอมก๋อย จะมีรถสองแถวท้องถิ่นวิ่งช่วงเช้าผ่านศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง หรือจะเหมารถจากอมก๋อยให้เข้าไปส่งได้
รถรับจ้าง สามารถเหมารถจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวดอยม่อนจองจาก(อำเภออำก๋อย-ศูนย์บริการฯ-จุดเดินเท้า) ราคา 4,000 บาท
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางสาวรัตนา จะเตาะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยม่อนจอง 081-035-9468 Napee Rattana
นางสาว สุธิดา ศานติบูรณ์พงษ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยม่อนจอง 093-214-4276
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook FanpageDoimonjung
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
(1) จุดชมวิวดอยมูเซอ - ไม่มี -
(2) น้ำตกอุ้มหลอง - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :