ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


ชุมชนคนรักสุขภาพบ้านไร่กองขิง | กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | ท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่รอบหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง ตำบลหนองควาย
ที่อยู่ :หมู่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :หมู่ 5 ตำบลหนองควาย
ทิศใต้ติดกับ :หมู่ 1 ตำบลบ้านแหวน
ทิศตะวันออกติดกับ :หมู่ 4 ตำบลหนองควาย
ทิศตะวันตกติดกับ :หมู่ 11 ตำบลน้ำแพร่
ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
ลักษณะภูมิอากาศ :ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 30 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :110 ปี
ประวัติชุมชน :ขยายมาจากหมู่ที่ 2 ตำบลหนองควาย
ที่มาของชื่อชุมชน :มีการเล่าขานต่อๆ กันมาว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านไร่กองขิง เมื่อสมัยก่อนนั้นจะได้ยินเสียงกลองที่อยู่ๆ ก็ดังขึ้นในละแวกหมู่บ้านแบบไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีคนตี ไม่มีเจ้าของ และที่น่าแปลกใจคือ ณ ที่แห่งนั้น “ไม่มีกลอง” จึงมีที่มาว่า “กลองคิง” ซึ่งคำว่าคิงนั้นแปลว่า ดัง และก็เพี้ยนกันมาจนกลายเป็นบ้านไร่กองขิงในปัจจุบัน
จำนวนประชากร :1267
จำนวนครัวเรือน :746
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม กินข้าวสลาก - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :รับจ้าง
อาชีพรอง :เกษตรกรรม
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
2.กลุ่มเกษตรยามว่างอาหารปลอดภัย
3.กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาบ้านไร่กองขิง
4.กลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :31,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)นำโดยสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน”
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - เทศบาลตำบลหนองควาย
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสมศักดิ์ อินทะประธาน
นายนิเวศน์ จันทร์อ้ายรองประธาน
นางแน่งน้อย ใบบัวรองประธาน
นางกิ่งกาญจน์ อ่อนสะเดาเลขานุการ
นางสุพรรณ อินทะชัยบัญชีการเงิน
นางคำหน้อย ก๋าวิปราชญ์
นายสายมิตร ชัยมงคลปฏิคม
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริหารจัดการชุมชน , ฐานเศรษฐกิจชุมชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เศรษฐกิจพอเพียง
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2555
ททท. ประชาสัมพันธ์ 2558
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
กลุ่มศึกษาดูงาน255816201,620
กลุ่มศึกษาดูงาน255928602,860
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน4,48004,480
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น4,48004,480
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 120,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
ASEAN Commnity Based Tourism Standard (ASEAN TOURISM FORUM) Singapore 2560
ชนะเลิศ โครงการ หมู่บ้านสวย เมืองสุข ระดับจังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง 2560
รางวัลชุมชนชวนเที่ยวประจำปี 2559 โครงการ ท่องเที่ยวทั่วไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร กรมการท่องเที่ยว 2559
รางวัลThailand Sustainable Tourism Awards 2015 ชุมชนคนดีที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2558
รางวัล PATA InSPIREAwards ปี 2015 2558
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ด้านเศรษฐกิจ :รายได้เสริม เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :มีการจัดการขยะที่ดี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) การแต่งกายแบบล้านนา (2) ประเพณีตานก๋วยสลาก (3) ประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง (4) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (5) ประเพณีเป็งปูด (6) ประเพณีปอยหลวง (7) วิถีคนเมืองล้านนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) แปรรูปสมุนไพร (2) ทำลูกประคบ (3) ย่ำขาง (4) ขนมพื้นบ้าน (5) อาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล
ฐานกิจกรรม :(1) แปรรูปสมุนไพร ทำลูกประคบ (2) กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น ตัดตุง ใบตองประดิษฐ์ (3) ทำขนม (4) ปลูกผักปลอดสารพิษ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเส้นทางธรรมชาติยามเช้าอากาศเย็นสบายๆ อุโมงค์ต้นไม้ (2) บ้านไร่กองขิง – เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์ (3) อาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล สมุนไพร ปลอดภัยสารพิษขันโตกล้านนายามเย็น (4) กิจกรรมศิลปะของล้านนา ประเพณีท้องถิ่น กลองสะบัดชัย (5) บ้านพักโฮมสเตย์บรรยากาศธรรมชาติพื้นบ้าน และบ้านพักในสวน (6) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ภายใต้โลโก้ “สุขสยาม” สุขกายสุขใจ ณ บ้านไร่กองขิง (7) ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย อบประคบ สปาชุมชน (8) เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในพื้นที่เชื่อมโยง (9) บ้านไร่กองขิง – วัดต้นเกว๋น– บ้านเหมืองกุง ระยะทาง 3 กิโลเมตร (10) บ้านไร่กองขิง – แกรนแคนยอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
1 วันหรรษาพาเที่ยวสุขภาพ 600

07.00 น. เดินทางถึง ณ ที่ทำการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

07.10 น. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมเส้นทางธรรมชาติสุเทพปุ๋ย – อุทยานหลวงราชพฤกษ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารเพื่อสุขภพ

09.00 น. เดินทางสักการะพระธาตุดอยคำ ชมวิหารแก้วดอยเปา กราบหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธ์

10.00 น. เยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับประทานอาหารว่าง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารประจำท้องถิ่น

13.00 น. สาธิต “การย่ำขาง” (เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพื้นบ้านล้านนาใช้สำหรับบำบัดหรือรักษาอาการปวดเส้นตามร่างกาย) นวดและนวดประคบโดยใช้ลูกประคบที่ทำจากสมุนไพรในชุมชน อบด้วยตู้อบสมุนไพร และรับประทานอาหารว่าง

เลือกเรียน  - เรียนรู้การพับดอกไม้จากใบเตย 

              - เรียนทำลูกประคบสมุนไพร

              - เรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน                      

16.00 น. เยี่ยมชมโบราณสถานเก่าแก่คู่ตำบลหนองควาย วัดอิทราวาส “วัดต้นเกว๋น” รับประทานอาหารว่างและเดินทางกลับ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไปกับ บ้านไร่กองขิงชุมชนรักสุขภาพ 2 วัน 2 คืน 1600

18.00 น. ต้อนรับโดยชุมชนและเจ้าของโฮมสเตย์พร้อมเข้าที่พัก 7.30 น. ปั่นจักรยานเส้นทางธรรมชาติสู่อุทยานหลวงพืชสวนโลกพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น. ฟังบรรยายเรื่องราวของชุมชน กฏกติกามารยาทต่างๆ ของชุมชนพร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร 11.00 น. ปั่นจักรยานไปสวนเกษตร ชมการสาธิตทำลูกประคบและการพับใบเตย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น 13.00 น. ร่วมกิจกรรมชุมชน - สาธิตพร้อมทดลอง “การย่ำขาง” (เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพื้นบ้านล้านนาอีกประเภทหนึ่ง โดยมากใช้สำหรับบำบัดหรือรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกาย) - เรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน - นวด อบ ประคบสมุนไพรโดยผู้ชำนาญการนวดคลายเส้นในชุมชน - รับประทานอาหารว่าง - เดินทางเที่ยวชมโบราณสถานตำบลหนองควาย 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกล้านนา ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้าน ตื่นตาตื่นใจ โดยกลุ่มรักษ์บ้านเกิด เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 7.30 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสุขสยาม 9.00 น. ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay850200200
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay150150
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
5 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
น้ำผึ้ง 350 350- ไม่มี -
เกสรผึ้ง 140 140- ไม่มี -
ยาหม่องไพร 50 50- ไม่มี -
ยาดมสมุนไพร 50 50- ไม่มี -
ยาอบสมุนไพร 50 50- ไม่มี -
สบู่เหลวสมุนไพร 80 80- ไม่มี -
ลูกประคบ 80 80- ไม่มี -
ตะไคร้หอมไล่ยุง 80 80- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
แปรรูปสมุนไพร ทำลูกประคบ ค่าวิทยากร 2,000 บาท/ครั้ง บำรุงสถานที่ 2000 บาท/ครั้ง- ไม่มี -
กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เช่น ตัดตุง ใบตองประดิษฐ์ ค่าวิทยากร 2,000 บาท/ครั้ง บำรุงสถานที่ 2000 บาท/ครั้ง- ไม่มี -
ทำขนม ค่าวิทยากร 2,000 บาท/ครั้ง บำรุงสถานที่ 2000 บาท/ครั้ง- ไม่มี -
ปลูกผักปลอดสารพิษ ค่าวิทยากร 2,000 บาท/ครั้ง บำรุงสถานที่ 2000 บาท/ครั้ง- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
นวด 200 บาท/ชั่วโมง- ไม่มี -
ย่ำขาง 1000 - ไม่มี -
การแสดง 1000 บาท/ชุด- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :40
ไป-กลับ :300
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 2
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน2 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 1 กม.
สถานีตำรวจระยะทาง 1. กม.
ปั๊มน้ำมันมี 2 แห่ง ระยะทาง 500 เมตร และ 2 กม.
ตู้ ATM/ธนาคาร-ไม่มี-
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า5-7 วัน
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกาย- ไม่มี -
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

- ไม่มี -

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

- ไม่มี -

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.725382,98.912769
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากเชียงใหม่ เส้น แยกกาดต้นพะยอม – อุทยานราชพฤกษ์ เลี้ยวขวาแยกต้นเกว๋น ไปอีก 3 กิโลเมตร ชุมชนอยู่ทางด้านซ้ายมือ
รถประจำทาง - ไม่มี -
รถรับจ้าง - ไม่มี -
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง พ่อหลวงสมศักดิ์ อินทะชัย - ไม่มี - - ไม่มี - 053-431305 092-5155652 - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยวhttp://www.banraiKongking.com
Facebook Fanpageท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านไร่กองขิง
ID Line- ไม่มี -
Instragram- ไม่มี -
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ไม่มี -
ไนท์ซาฟารี - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ผู้ให้ข้อมูล สมศักดิ์ อินทะชัย