การท่องเที่ยวสีเขียวบ้านจอมแจ้ง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


กิจกรรมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง | กิจกรรมทำอาหารพื้นเมืองของชุมชน

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :การท่องเที่ยวสีเขียวบ้านจอมแจ้ง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ตำบลน้ำบ่อหลวง
ที่อยู่ :หมู่ 4 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านหนองห้า บ้านน้ำแพร่ บ้านห้วยส้ม
ทิศใต้ติดกับ :บ้านสันเหนือ บ้านเด่น
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านโรงวัว บ้านน้ำบ่อหลวง
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านเด่น บ้านหนองห้า
ลักษณะภูมิประเทศ :สูงจากระดับน้ำทะเลราว 400 เมตร สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือพื้นที่ส่วนที่หนึ่งเป็นพื้นที่ป่าบนภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออก ราว 1,620 ไร่ พื้นที่ส่วนที่สองเป็นพื้นที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขามีการตั้งบ้านเรือนแนวยาวตลอดถนนระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ราว 80 ไร่ และพื้นที่ส่วนที่สามเป็นที่ราบทำการเกษตรอยู่ที่ทิศตะวันตก มีแม่น้ำขานเป็นแม่น้ำสายหลักโดยมีการขุดคลองดึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร ราว 255 ไร่
ลักษณะภูมิอากาศ :ภูมิอากาศบ้านจอมแจ้งมีสามฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้นราวกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ฤดูฝน เริ่มต้นราวกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นราวพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่อากาศเย็นสบายกำลังดีคือ ช่วงราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงที่หนาวที่สุดคือ ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม ช่วงที่ร้อนที่สุดคือ ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :
ประวัติชุมชน :การก่อตั้งหมู่บ้านจอมแจ้ง เริ่มจากการย้ายครัวเรือนมาตั้งรกรากจากหมู่บ้านดงดีหมี หรือบ้านหางดง จำนวน 19 คน ได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหางดง โดยปลูกบ้านเรือนห่างกันเป็นหย่อมๆ มีการนำวัว ควายมาเลี้ยง สถานที่แห่งนี้จึงเรียกกันในพื้นที่ว่า ปางวัว ปางควาย และใกล้กันนี้มีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดจอมไกล ตั้งอยู่บนเขา เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ต่อมามีการขยายครัวเรือนออกไปรวมกันเป็นหมู่บ้านเรียกว่าบ้านหนองหอย เนื่องจากมีหนองน้ำกว้างที่รับน้ำจากลำห้วยที่ทอดยาวจากในป่าผ่านหมู่บ้าน ทำให้ในหมู่บ้านมีน้ำใช้ตลอดปี ต่อมาชาวบ้านได้มีการปรึกษากับพระที่วัดจอมไกล และเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดจอมแจ้ง และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านตามนามของวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
ที่มาของชื่อชุมชน :มีคนเห็นลำแสงขึ้นมาจากดอยทุกคืนวันเดือนเพ็ญและเดือนดับ จึงมีการสร้างพระธาตุขึ้นบริเวณนั้น ตั้งชื่อ พระธาตุจอมไกล ต่อมาน้ำท่วมบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่ จึงอพยพขึ้นไปอยู่บริเวณดอยลูกนั้น มีการสร้างวัดสร้างบ้าน และเป็นเป็นชื่อ “จอมแจ้ง” เพื่อความเป็นศิริมงคลและมีความสว่างความรุ่งเรือง
จำนวนประชากร :391
จำนวนครัวเรือน :0
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน สรงน้ำพระธาตุ - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
อาชีพรอง :การเกษตร
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.ป่าชุมชน
2.สมุนไพร (ผู้สูงอายุ)
3.รัฐวิสาหกิจชุมชน (โดม/ขนม อาหาร/ ผางประทีป/แกะสลัก)
4.ปราชญ์ชุมชน (การทำกลอง/ตีมีด)
5.แก๊สชีวภาพ
6.กลุ่มสตรีแม่บ้าน (กศน.)
7.องค์การบริหารส่วนตำบล
8.สภาวัฒนธรรมตำบล
9.วิถีเกษตร (พอเพียง/ปลอดสารพิษ)
10.กลุ่มอนุรักษ์ภาษาล้านนา
11.กลุ่มงานหัตถกรรมจักรสาน
12.ของพื้นเมือง (หมอกระดูก/นวดแผนไทย)
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :50,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :หมู่บ้านเกษตรกรรม วัฒนธรรมสูงส่ง จรรโลงประเพณี พิธีแห่บั้งไฟ ป่าไม้เศรษฐกิจ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชุมชน
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มต้นจากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายท้องถิ่น ตั้งปีปลายปี 2557 โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว บ้านจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
พ่อหลวงศุภฤกษ์ ปั่นดงเขียวประธานกรรมการ
พ่อหลวงเฉลิมพันธ์ จั๋น รองประธาน
นายเหินฟ้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายทรงสุข บุญทาวงค์
นายทวนทอง จันทาฝ่ายประสานงาน
นายทองอินทร์ ปันกองฝ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นายถวิล ตันตะละ
นายมานิต ดวงเงิน
นายถวิล ตันตะละฝ่ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นางทัพย์ พรมมนุษย์
นายเกตุ จันทอง
นายยงยุทธ วันนะ
นางบุปผา งามวงศ์เลขา
แม่จันทร์ศรี วันนะฝ่ายการเงิน
นางบุปผา งามวงศ์
นายณรงศักดิ์ ปันดวงเขียวฝ่ายเฮือนพัก (Homestay)
นางชวนพิศ ปันกองฝ่ายอาหาร
นางวิไลวรรณ จันทอง
นายชัยวัฒน์ จันทองฝ่ายการแสดง
พระใบฎีกาอานนท์ ปญญาปโต ที่ปรึกษา
คุณนิเวศ เหลี่ยมพันธ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา ที่ปรึกษา
ครูวงเตือน ศีริกุล ครูการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลน้ำบ่อหลวง ที่ปรึกษา
คุณวรพงษ์ ผูกภู่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ที่ปรึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงที่ปรึกษา
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว บ้านจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่” กรกฎาคม 2558 ถึง มกราคม 2559
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ความร่วมมือและโครงสร้างพื้นฐาน ทุกปี
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ความร่วมมือ เช่น สถานที่และการสดงของเด็กนักเรียน ทุกปี
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา ต่อยอดโครงการที่ทำ , กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ทุกปี
ศูนย์การท่าอากาศยานเชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน งบประมาณ 1,500,000 บาท 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2559250250
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป2500250
กลุ่มศึกษาดูงาน25595050
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน50050
สถาบันการศึกษา25594588133
รวมสถาบันการศึกษา4588133
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น34588433
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 120,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :คนในชุมชนตระหนักเรื่องพืชผักปลอดสารพิษ เรื่องสุขภาพ เรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เรื่องการปลูกผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านเศรษฐกิจ :เกิดรายได้เสริม ช่วงว่างจากภาคเกษตร
ด้านสิ่งแวดล้อม :การจัดการขยะ ลดการใช้พลาสติกในการรับนักท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :- ไม่มี -
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :วัดจอมแจ้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :สมุนไพร จักสาน
ฐานกิจกรรม :(1) ประกอบอาหารพื้นถิ่น (2) ทำขนม (3) ทำผางประทีป (4) จักสาน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เส้นทางวัฒนธรรม (2) ภูมิปัญญา เรียนรู้การทำเครื่องเงิน กลอง ตีมีด เฮือนบะเก่า ปฏิบัติ การจักสาน การทำผางประทีป ทำขนม (3) เส้นทางป่าชุมชน การปลูกป่า (4) เส้นทางการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก (5) เก็บผักสวนครัว ประกอบอาหารพื้นถิ่น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :เรียนรู้การทำเครื่องเงิน กลอง ตีมีด เฮือนบะเก่า
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
เส้นทางที่ 1

เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เริ่มต้นเดินขึ้นบันไดนาค เยี่ยมชมวัดจอมแจ้ง -จุดเรียนรู้การทำเครื่องเงิน -จุดเรียนรู้การตีมีดและเฮือนบ่เก่า - ปางควาย - ศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง

 

อัตราบริการสำหรับหมู่คณะ

 • อาหาร (4 รายการ รวมผลไม้ตามฤดูกาล) มื้อละ 100 บาท/คน
 • ดนตรีพื้นเมือง ชุดเล็ก 1,200 บาท / ชุดใหญ่ 5,000 บาท
 • เรือนพัก (Homestay) 1 คืน รวมอาหารเช้า 3 อย่าง 250 บาท/คน
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 300 บาท/วัน
 • อบสมุนไพร 50 บาท/คน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • ค่าบำรุงรถพ่วง 1 คันนั่ง 3 คน  100 บาท/คัน/ เส้นทาง

ค่าประสานงาน 500 บาท

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เส้นทางที่ 2

เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ เริ่มต้นเดินขึ้นบันไดนาค เยี่ยมชมวัดจอมแจ้ง -จุดเรียนรู้การทำเครื่องเงิน -จุดเรียนรู้การตีมีดและเฮือนบ่เก่า - ปางควาย - จุดเรียนรู้การทำกลอง - จุดเรียนรู้การแกะสลัก -สวนสุขภาพ - จุดเรียนรู้การจักสานและสมุนไพร - จุดเรียนรู้การทำถางประทีป - จุดเรียนรู้การทำขนม - จุดเรียนรู้การทำโคมลอย 

 

อัตราบริการสำหรับหมู่คณะ

 • อาหาร (4 รายการ รวมผลไม้ตามฤดูกาล) มื้อละ 100 บาท/คน
 • ดนตรีพื้นเมือง ชุดเล็ก 1,200 บาท / ชุดใหญ่ 5,000 บาท
 • เรือนพัก (Homestay) 1 คืน รวมอาหารเช้า 3 อย่าง 250 บาท/คน
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 300 บาท/วัน
 • อบสมุนไพร 50 บาท/คน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • ค่าบำรุงรถพ่วง 1 คันนั่ง 3 คน  100 บาท/คัน/ เส้นทาง

ค่าประสานงาน 500 บาท

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
เส้นทางที่ 3

เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ เดินขึ้นบันไดนาค เยี่ยมชมวัดจอมแจ้ง - จุดเรียนรู้การจักสานและสมุนไพร - จุดเรียนรู้บนเส้นทางการเกษตรระยะทาง 2 กิโลเมตร 

 

อัตราบริการสำหรับหมู่คณะ

 • อาหาร (4 รายการ รวมผลไม้ตามฤดูกาล) มื้อละ 100 บาท/คน
 • ดนตรีพื้นเมือง ชุดเล็ก 1,200 บาท / ชุดใหญ่ 5,000 บาท
 • เรือนพัก (Homestay) 1 คืน รวมอาหารเช้า 3 อย่าง 250 บาท/คน
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 300 บาท/วัน
 • อบสมุนไพร 50 บาท/คน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • ค่าบำรุงรถพ่วง 1 คันนั่ง 3 คน  100 บาท/คัน/ เส้นทาง

ค่าประสานงาน 500 บาท

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เส้นทางที่ 4

เน้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตำบลน้ำบ่อหลวง เริ่มต้นบ้านจอมแจ้ง - ศูนย์ไม้แกะสลักบ้านหนองห้า - บ้านเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค - ชมดอยตุ๊โก๋ - วัดน้ำบ่อหลวง - บ้านดิน หนึ่งไร่ใบคำ 

 

อัตราบริการสำหรับหมู่คณะ

 • อาหาร (4 รายการ รวมผลไม้ตามฤดูกาล) มื้อละ 100 บาท/คน
 • ดนตรีพื้นเมือง ชุดเล็ก 1,200 บาท / ชุดใหญ่ 5,000 บาท
 • เรือนพัก (Homestay) 1 คืน รวมอาหารเช้า 3 อย่าง 250 บาท/คน
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว 10 คน 300 บาท/วัน
 • อบสมุนไพร 50 บาท/คน
 • บำรุงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเรียนรู้ 300 บาท/จุดเรียนรู้
 • ค่าบำรุงรถพ่วง 1 คันนั่ง 3 คน  100 บาท/คัน/ เส้นทาง

ค่าประสานงาน 500 บาท

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน สรงน้ำพระธาตุ ต้นหางนกยูงบานเต็มต้นสวยงาม - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

มิถุนายน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay970350450
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ

1 แห่ง รองรับได้ 30 คน

อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay100100
ร้านอาหาร3050
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)- ไม่มี -
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
5 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถพ่วง 10 5 200 รถพ่วง 10 คัน รอบละ 200 - 300 บาท (บรรทุก 5 คน)
รถอีแต๋น 2 20 500 รถอีแต๋น 2 คัน คันละ 500 บาท (บรรทุก 20 คน)
รถรับส่งนักเรียน 2 12 300 รถรับส่งนักเรียน 2 คัน ภายในชุมชน 300 บาท นอกชุมชน 500 บาท (บรรทุก 12 คน)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ประกอบอาหารพื้นถิ่น เยี่ยมชม ฐานละ 300 บาท / ลงมือปฏิบัติ 100 บาท/คน- ไม่มี -
ทำขนม เยี่ยมชม ฐานละ 300 บาท / ลงมือปฏิบัติ 100 บาท/คน- ไม่มี -
ทำผางประทีป เยี่ยมชม ฐานละ 300 บาท / ลงมือปฏิบัติ 100 บาท/คน- ไม่มี -
จักสาน เยี่ยมชม ฐานละ 300 บาท / ลงมือปฏิบัติ 100 บาท/คน- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแสดงของเยาวชน 1500 ชุดละ 1,500 บาท- ไม่มี -
ตีกลองสะบัดชัย 800 ชุดละ 800 บาท- ไม่มี -
บรรเลงสะล้อซอซึง 1200 ชุดละ 1,200 บาท- ไม่มี -
วงปี่พาทย์ล้านนา (เต็มวง) 5500 ชุดละ 5,500 บาท- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :150
ค้างคืน :70
ไป-กลับ :150
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถยนต์ 30
รถบัส 5
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยางเข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน4 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 1 กม.
สถานีตำรวจระยะทาง 2 กม.
ปั๊มน้ำมัน- ไม่มี -
ตู้ ATM/ธนาคาร- ไม่มี -
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า3 วัน ถึง 1 อาทิตย์
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกายกรณีเดินป่าและกิจกรรมเกษตร เตรียม เสื้อกันฝน ยากันยุง เสื้อผ้าลุยโคลน รองเท้าผ้าใบ
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัว- ไม่มี -
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

ยังไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร และยึดถือตามศีล 5

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

ยังไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษร และยึดถือตามศีล 5

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.656714,98.838108
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว การเข้าถึงหมู่บ้านจอมแจ้งเริ่มจากเส้นทางจากสี่แยกตลาดต้นพะยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เลียบคลองชลประทาน ผ่านสี่แยกพืชสวนโลก สี่แยกต้นเกว๋น มุ่งหน้าไปทางอำเภอหางดง สันป่าตอง ราว 26 กม. ถึงสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าวัดน้ำบ่อหลวง แล้วเลียบคลองชลประทาน เลี้ยวขวาตรงไปราว 3 กม
รถประจำทาง รถสี่ล้อแดงเช้า เย็น (น้ำบ่อหลวง-ตลาดต้นพะยอม)
รถรับจ้าง - ไม่มี -
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายทรงสุข บุญทาวงค์ - ไม่มี - - ไม่มี - 061-2709569 - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว- ไม่มี -
Facebook Fanpageบ้านจอมแจ้ง the green tourism village
ID Line- ไม่มี -
Instragram- ไม่มี -
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
วัดน้ำบ่อหลวง - ไม่มี -
ล่องแพแม่วาง - ไม่มี -
บ้านสล่าแดง - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ผู้ให้ข้อมูล นายทรงสุข บุญทาวงค์