หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์แม่กำปอง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์แม่กำปอง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน ตำบลห้วยแก้ว
ที่อยู่ :ม.3 ต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :แม่น้ำลาย ต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับ :บ้านแม่รวม ต.ออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านธารทอง ต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นเขตภูเขาเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธาร
ลักษณะภูมิอากาศ :มีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และค่อนข้างหนาวในช่วงฤดูหนาว
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :130 กว่าปี
ประวัติชุมชน :บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 130 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามาทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ แม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ำ เป็น บ้านแม่กำปอง
ที่มาของชื่อชุมชน :มีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ำ เป็น บ้านแม่กำปองปฏิทินประเพณีของชุมชน
จำนวนประชากร :346
จำนวนครัวเรือน :134
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ประเพณีเดือนสี่เป็ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนมกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม ประเพณีวันเข้าพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน ประเพณีวันสิบสองเป็ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม ตานประจำปี (ตานสลากพัตร ตานต้นเงิน ตานกฐิน) - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เก็บเมี่ยง กาแฟ
อาชีพรอง :การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว โฮมสเตย์
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มหมอนวด
2.กลุ่มหมอเมือง หมอสมุนไพร
3.กลุ่มหมอนใบชา
4.กลุ่มสบู่สมุนไพรใบกำปอง
5.กลุ่มกาแฟ
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :ธรรมชาติมากล้น ผู้คนน้ำใจดี มากมีดอกเอื้องดิน สู่ถิ่นเมี่ยงชาและกาแฟ มียาแท้สมุนไพร ชื่นฉ่ำใจน้ำตกเย็น เห็นวิวทิวเขาสวย ร่มรื่นด้วยสวนสนบนม่อนล้าน
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มมาจากที่ผู้นำองค์กรท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งในอดีตดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้มีความสนใจและได้ไปดูงานในพื้นที่ต่างๆ หลายพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนที่จัดโดยภาครัฐ จึงเกิดความคิดว่า หมู่บ้านแม่กำปอง มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ จึงมีการพูดคุยปรึกษากันระหว่างกลุ่มผู้นำของหมู่บ้าน จากนั้นจึงเริ่มมีการจัดประชุมชาวบ้าน ทำเวทีชาวบ้านเสนอให้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะของ Homestay ขึ้น โดยเริ่มเปิดดำเนินการวันที่ 10 ธันวาคม 2543 ปัจจุบันมีบ้านที่สามารถให้บริการในลักษณะของ Homestay ได้ทั้งหมดจำนวน 21 หลัง ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสุพล สุนันตาประธาน
นายนฤปนาด ลุมพลรองประธาน
น.ส.จิราพรรณ เสทธะยะเลขา
นายสมจิต บุญเลิศเหรัญญิก
นายสุเทพ กิติคุณกรรมการ
นายจำนง อุ่นเรือนกรรมการ
นายเทิดทัน ต๊ะอุดกรรมการ
นายดวงจันทร์ ไทยตันกรรมการ
นางสมศรี ไทยกรณ์กรรมการ
นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ผู้ตรวจสอบ
น.ส.จันทรภา หล้าเจริญผู้ตรวจสอบ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2.สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับ ม.โคซิ ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับเมี่ยง 2560
มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTi) พลวัตรการเปลี่ยนแปลง สกว.ทุนมุ่งเป้า 2560
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
กรมการค้าภายในร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มช ประเด็นการพัฒนาจัดตั้งร้านค้าชุมชน 2560
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2557385930066,865
นักท่องเที่ยวทั่วไป25588569151010,079
นักท่องเที่ยวทั่วไป25598141312311,264
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป20,5697,63928,208
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น20,5697,63928,208
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 6,116,325
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
ASEAN Home Stay Standard กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2559-2561
Traveller Destination Awards 2013 นิตยสารโลนลี แพลนเน็ต ทราเวลเลอร์ 2556
หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเชิงนิเวศน์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2555
PATA Gold Awards สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2553
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2553
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ชุมชนมีสะอาด มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลูกหลานกลับมาอยู่บ้านมากขึ้น มีกฎระเบียบที่ยอมรับร่วมกัน ครอบครัวอบอุ่น
ด้านเศรษฐกิจ :คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำมาหากินคล่อง สื่อสารสะดวก การคมนาคมดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :มีการจัดการขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :ป่าชุมชน น้ำตก ดอยม่อนล้าน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :วิถีชีวิตคนป่าเมี่ยง ทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :องค์ความรู้เรื่องใบเมี่ยง หรือใบชา และกาแฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ตลอดจนการแปรรูป การจักสาน อบสมุนไพร การย่างแคร่ การนวดแผนไทย
ฐานกิจกรรม :การทำหมอนใบชา การนวด การอบสมุนไพร การย่างแคร่ การทำเมี่ยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) ทำบุญตักบาตร (2) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (3) ขันโตก (4) การแสดง (5) การบายศรีสู่ขวัญ (6) การแสดงศิลปวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) ไฟฟ้าพลังน้ำ (2) การบริหรจัดการด้าน CBT (3) การรักษาป่าต้นน้ำ (4) เศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมที่ 1 300

วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับ ศึกษาดูวิถีชีวิตของชุมชน เดินป่าระยะใกล้ เที่ยวน้ำตก เที่ยวชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนก่อนเดินทางกลับ (ค่าไกด์ 300 - 400 บาท)

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
โปรแกรมที่ 2 580

2 วัน 1 คืน พักแบบโฮมสเตย์ เที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ ชมสวนเมี่ยง กาแฟ เที่ยวน้ำตก ฝึกทำอาหาร เที่ยวชมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ชมวิถีชีวิตในชุมชน การทำเมี่ยงสมุนไพร ทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของบ้านพัก ตอนเช้าทำบุญตักบาตร ก่อนเดินทางกลับ (580 บาท/คน)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ฤดูกาลเก็บกาแฟ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ ฤดูกาลเก็บกาแฟ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม วิถีคนเก็บเมี่ยง - ไม่มี -
มิถุนายน วิถีคนเก็บเมี่ยง - ไม่มี -
กรกฏาคม วิถีคนเก็บเมี่ยง - ไม่มี -
สิงหาคม วิถีคนเก็บเมี่ยง - ไม่มี -
กันยายน วิถีคนเก็บเมี่ยง - ไม่มี -
ตุลาคม วิถีคนเก็บเมี่ยง - ไม่มี -
พฤศจิกายน วิถีคนเก็บเมี่ยง | ฤดูกาลเก็บกาแฟ - ไม่มี -
ธันวาคม ฤดูกาลเก็บกาแฟ - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ธันวาคม

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay22132580580
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน50500550550
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay60150
ร้านอาหาร3050
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)- ไม่มี -
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
12 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ขึ้นกิ่วฝิ่น 10 10 500 ขึ้นกิ่วฝิ่น จำนวน 4 คัน ราคา 500 บาท/คัน/ครั้ง (จำนวนคนที่บรรทุก 5-10 คน/คัน)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
หมอนใบชา 35 100- ไม่มี -
ชา- กาแฟ 50 500- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ทำหมอนใบชา - ไม่มี -
การทำเมี่ยง - ไม่มี -
ฐานนวดแผนไทย/อบสมุนไพร 150 ราคา 150 บาท/ชม - ไม่มี -
ฐานย่างแคร่ 150 ราคา 150 บาท/ครั้ง - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การทำบายศรีสู่ขวัญ - ไม่มี -
การแสดงของกลุ่มฟ้อน - ไม่มี -
สล้อซอซึงของกลุ่มดนตรี - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :600
ค้างคืน :300
ไป-กลับ :30
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 90
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 2
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) ในชุมชน 2
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :การเดินทางสะดวกสบาย ลาดยางตลอดเส้นทาง แต่ทางค่อนข้างแคบตามไหล่เขา
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TURE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำแม่กำปอง
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค และ ไฟฟ้าพลังน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน10 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 10 กม.
สถานีตำรวจระยะทาง 20 กม.
ปั๊มน้ำมันห้วยแก้ว ระยะทาง 10 กม.
ตู้ ATM/ธนาคาร- ไม่มี -
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน (ไม่มีการมัดจำ)
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกายเสื้อผ้ากันหนาว (อากาศหนาวตลอดปี)
อาหารท้องถิ่น- ไม่มี -
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัวยาประจำตัว ของใช้ประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดไว้ของสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่อนในชุมชน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

1. ห้ามนักท่องเที่ยวนำต้นไม้หรือกล้าไม้ออกจากป่าโดยเด็ดขาด

2. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดต่อการผิดจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน

3.ห้ามดื่มสุรา และส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในยามวิกาล

4. ห้ามเล่นการพนัน และนำยาเสพติดเข้ามาในชุมชนโดยเด็ดขาด

5. ห้ามล่า ห้ามยิงสัตว์ป่าทุกชนิดในพื้นที่ที่หมู่บ้านรับผิดชอบ

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.863594,99.356093
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว บ้านแม่กำปองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่าน อำเภอสันกำแพง ระยะทาง 50 กิโลเมตร และห่างจากตัว อำเภอแม่ออน 20 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งผ่าน อำเภอดอยสะเก็ด เลี้ยงขวาตรงสามแยกโป่งดิน ระยะทาง 51 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเทคอนกรีต ดังนั้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบายทุกฤดู และสามารถใช้พาหนะรถได้ทุกชนิด (ยกเว้นรถบัส)
รถประจำทาง - ไม่มี -
รถรับจ้าง - ไม่มี -
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ 062-1929656 - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
คุณประดิษฐ์ ถมมา 0884108605 - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
คุณนงลักษณ์ สมมติ 0860747325 - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยวwww.maekampong.com
Facebook Fanpage- ไม่มี -
ID Line- ไม่มี -
Instragram- ไม่มี -
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
โครงการหลวงตีนตก - ไม่มี -
น้ำพุร้อนสันกำแพง - ไม่มี -
น้ำตกแจ๊ซ้อน - ไม่มี -
กาแฟบนต้นไม้ (ไจแอนท์) - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา พุทธ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ถมมา , น.ส.นงลักษณ์ สมมติ