กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านยางเปาเหนือ

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านยางเปาเหนือ
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย ตำบลอมก๋อย
ที่อยู่ :บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14
ทิศเหนือติดกับ :
ทิศใต้ติดกับ :
ทิศตะวันออกติดกับ :
ทิศตะวันตกติดกับ :
ลักษณะภูมิประเทศ :ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีแหล่งน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นลำห้วย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ :ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีระดับน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 มม./ปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :
ประวัติชุมชน :บ้านยางเปาเหนือ เป็นหมู่บ้านที่มีคนมาตั้งถิ่นฐานนานไม่ต่ำกว่าร้อยปีมาแล้ว ปัจจุบันถือว่าเป็นชั่ว อายุคนรุ่นที่ 3 หากนับตั้งแต่การเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นชื่อหมู่บ้านยางเปานั้น เล่ากันว่า เมื่อก่อนพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยก่อนที่จะอพยพออกมานั้น เป็นผืนดินที่เป็นลักษณะโล่งๆ แผ่บริเวณกว้าง ชาวบ้านเรียกกันว่า “หยั่งเป่า” ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง และต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่า “ยางเปา” ถึงจะ อพยพมาแล้ว แต่ก็ยังมีการใช้ชื่อนี้เหมือนเดิม เพราะยังถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันอยู่ ครอบครัวแรกที่อพยพมาจากหยั่งเป่าแล้วมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านนี้ คือ ครอบครัวของนายมิง ซึ่งได้อพยพหนีโรคระบาดไปยังถิ่นต่างๆ จนมาอยู่ถาวรที่นี่ แต่ก็ยังมีอีกครอบครัวหนึ่งที่อพยพมาจากแถวตีนเขาฝั่งทางทิศตะวันตกมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นชั่วอายุคนรุ่นแรกของบ้านยางเปาเหนือ จากนั้น ชาวบ้านครอบครัวอื่นๆ ที่เหลือก็ได้อพยพตามมาในภายหลัง พอเริ่มมีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นจึงกลายมาเป็นหมู่บ้าน “บ้านยางเปา” จากการที่มีการอยู่ร่วมกันของประชากรในหมู่บ้าน ก็ได้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้มีการปกครอง และตัวแทนของหมู่บ้าน แต่หลังจากนั้นพอประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีการแบ่งการปกครองเป็น ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านยางเปาเหนือและบ้านยางเปาใต้ มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกหลังจากการแยกการปกครองเป็นบ้านยางเปาเหนือ คือ นายกําธร รีเลอร์ และหลังจากผู้ใหญ่บ้านคนแรกหมดวาระลงได้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง คนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน ก็คือ นายทัศนาพงษ์ พัฒนพงพี
ที่มาของชื่อชุมชน :เมื่อก่อนพื้นที่หมู่บ้าน เป็นผืนดินโล่งๆ แผ่บริเวณกว้าง ชาวบ้านเรียกกันว่า “หยั่งเป่า” ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง และต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่า “ยางเปา” ต่อมาพอประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีการแบ่งการปกครองเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยางเปาเหนือและบ้านยางเปาใต้
จำนวนประชากร :397
จำนวนครัวเรือน :160
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม
อาชีพรอง :งานหัตถกรรม เช่น ทอผ้า ปักผ้า เป็นต้น
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว : -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :
ด้านสิ่งแวดล้อม :
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :-ป่าชุมชน -สวนเกษตรอินทรีย์ -นาขั้นบันได
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :-วัดดวงดีศรัทธาราม -การเลี้ยงศาลพ่อหม่อน -ประเพณีกินข้าวใหม่ (อังหมี่คู) -ประเพณีขึ้นปี๋ใหม่ (อังแหล่โค่ะ) -ประเพณีผูกข้อมือ (วันขึ้นปีใหม่ของกะเหรี่ยง) -การละเล่นราวกระทบไม้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงและเดือนมืดเมื่อมีงานศพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :-ทอผ้า -การแต่งกายผู้ชาย ผู้หญิง(ที่แต่งงานแล้วและเด็กและสาวพรหมจรรย์) -อาหารท้องถิ่น เช่น ข้าวปุก น้ำพริกผักกาดแห้ง เป็นต้น
ฐานกิจกรรม :-ฐานเรียนรู้การทอผ้า -บ้านตำข้าวครกกระเดื่อง -นาขั้นบันได สวนเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
0 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน1
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :,
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางวราภรณ์ วงค์โสตถิไกร ผู้ประสานงาน 089-5614190
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :