การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สูนน้อย

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สูนน้อย
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง ตำบลแม่สูน
ที่อยู่ :บ้านแม่สูนน้อย
ทิศเหนือติดกับ :
ทิศใต้ติดกับ :
ทิศตะวันออกติดกับ :
ทิศตะวันตกติดกับ :
ลักษณะภูมิประเทศ :
ลักษณะภูมิอากาศ :
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :
ประวัติชุมชน :แม่สูน เป็นชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งมีแหล่งต้นกำเนิดจากภูเขาแดนลาว บริเวณติดต่อกับดอยอ่างขางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านแม่สูนน้อยประมาณ 15 กิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแล้วไหลวกลงไปทางทิศใต้ บริเวณป่าต้นน้ำและป่าใกล้ ๆ กับแม่น้ำมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งราษฎรในท้องถิ่นเรียกว่า “ไม้สูน” มีลักษณะเป็นไม่ยืนต้นสูงใหญ่เปลือกหนา เปราะ ลักษณะของใบเล็กและหนาคล้ายใบไม้ห้าดงดอกเล็กเป็นพวงมีสีเหลือง มีประโยชน์นำเปลือกมาตำ หรือบดให้ละเอียดใช้ทากระด้ง “แม่น้ำแม่สูนน้อย” เกิดจากลำห้วย (ลำธาร) หลายสายไหลมารวมกัน ประกอบด้วยน้ำซึมจากบริเวณน้ำโจ้ห้วยปงตอง และห้วยบวกกว๋าง (เล่าสืบต่อกันมาว่า เคยมีกวางมานอนอยู่ในลำห้วยแอ่งน้ำที่กวางนอน ภาษาในท้องถิ่นเรียกว่า บวก) ต่อมาได้มีเกษตรกร ชาวนา จากบ้านปางสักได้ไปขุดลำเหมืองจากแม่น้ำแม่สูนบริเวณฝายหิน(อาคารแบ่งน้ำ) มาเชื่อมกับร่องน้ำซึมบริเวณน้ำโจ้ (สาเหตุที่เรียกว่าน้ำโจ้ เพราะว่าลำเหมืองที่ขุดใหม่มีความสูงกว่าร่องน้ำเดิมระดับน้ำจึงมีความสูงต่างกันเหมือนลักษณะของน้ำตก ภาษาให้ท้องถิ่นเรียกว่า โจ้) ลำเหมืองที่ขุดใหม่นี้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร พอถึงช่วงฤดูฝนของทุกปีมีน้ำไหลหลาก ทำให้ลำเหมืองและลำห้วยขยายกว้างมากขึ้น ตั้งแต่นั้นมา เรียกลำน้ำสายนี้ว่า “แม่น้ำแม่สูนน้อย” และเรียกแม่น้ำแม่สูนเป็น “แม่น้ำแม่สูนหลวง” มาตราบเท่าทุกวันนี้ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2432 ได้มีราษฎรซึ่งอพยพมาจากบ้านน้ำริน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และราษฎรจากบ้านโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งหมด 9 ครอบครัว ประกอบด้วย 1. พ่อหนานสุนันต๊ะ แม่ปิน ธานินทร์ 2. พ่อก๋องแก้ว แม่สุข คำมูล 3. พ่อยี่ (ฮ่อ) แม่เตี้ยง 4. พ่ออุ๊ยแฮด แม่ต่อม 5. พ่ออากิน แม่แก้ววรรณา กินยา 6. พ่อท้าวข่ม 7. พ่อส่างมะ แม่เตียม 8. พ่อหนานสี แม่เฟย 9. พ่อตีปิน แม่แดง จากการนำของ พ่อหนานสุนันต๊ะ ธานินทร์ มาเสาะแสวงหาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ พากันเดินทางด้วยเท้ารอนแรมเรื่อยมาใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 วัน มาถึงบ้านแม่สูนหลวง และได้พากันข้ามแม่น้ำฝางไปฟากทิศตะวันออกไปพักอาศัยอยู่ตามห้างไร่นา (ห้าง คือ กระต๊อบ ที่ใช้อาศัยเป็นครั้งคราว) ใกล้ๆ กับหมู่บ้านแม่คะ หาแหล่งที่ทำมาหากินอยู่หลายวันก็ยังไม่เป็นที่พอใจจึงได้พากันเดินทางข้ามแม่น้ำฝางมาฟากทิศตะวันตกกันอีกครั้งได้มาพักอาศัยและทำมาหากินอยู่ที่บ้านปางสักด้วยการรับจ้างบ้าง หาของป่าไปขายบ้าง เนื่องจากที่มีอาชีพหาของป่า เพื่อนำไปขาย และเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิต จึงได้ผ่านมาบริเวณนี้บ่อย ๆ จึงได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงได้พากันย้ายมาจากบ้านปางสัก มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้รวมระยะเวลาที่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านปางสักนาน ประมาณ 6 เดือน หลังจากที่ได้มาอยู่ที่แห่งนี้แล้ว ก็ได้ยึดเอา 2 ฟากฝั่งของแม่น้ำแม่สูนน้อยเป็นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยการจับจองที่ทำกินในสมัยนั้นก็ลำบากพอสมควร เพราะเป็นป่าทึบต้องอาศัยการขึ้นต้นไม้ที่สูงใหญ่ แล้วชี้เอาว่าของใครถึงที่ไหนใช้ต้นไม้แต่ละต้นเป็นหลัก ต่อมาก็ได้มีราษฎรจากท้องที่อื่น ๆ ที่ทราบว่าบริเวณแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้พากันอพยพมาอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่องๆ และได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านแม่สูนน้อย” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน
ที่มาของชื่อชุมชน :
จำนวนประชากร :0
จำนวนครัวเรือน :0
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว : -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :
ด้านสิ่งแวดล้อม :
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
0 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :,
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :