ดอยปู่หมื่นลาหู่โฮมสเตย์

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เดินป่า ชมน้ำตก | กิจกรรมทำชา | ชมวิถีชีวิตชนเผ่าลาหู่

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ดอยปู่หมื่นลาหู่โฮมสเตย์
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย ตำบลแม่สาว
ที่อยู่ :หมู่ 15 ต.แม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :ต.แม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทิศใต้ติดกับ :โป่งน้ำร้อน อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก
ทิศตะวันออกติดกับ :อำเภอฝาง
ทิศตะวันตกติดกับ :อำเภอไชยปราการ
ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นภูเขา อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก
ลักษณะภูมิอากาศ :หนาวเย็นทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย ไม่เกิน 27 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ลาหู่
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :120 ปี
ประวัติชุมชน :อพยพมาจากทางตอนใต้ของทิเบต ตั้งรกรากที่ดอยปู่หมื่นมากว่า 120 ปี
ที่มาของชื่อชุมชน :ที่มาของชื่อดอยปู่หมื่นก็มาจากชื่อของผู้นำชนเผ่า ย้อนไปในอดีตชนเผ่ามูเซอแดงได้อพยพมาจากทิเบตตอนใต้มาตั้งถิ่นถ่านอยู่บริเวณนี้ ผู้นำชนเผ่าคนนี้ชื่อแตงเต้า อยู่มาเรื่อยๆ ปกครองชุมชนมายาวนานจนได้ยศหมื่นแตงเต้า จนแก่เฒ่าจึงเรียกดอยนี้ว่าดอยปู่หมื่น
จำนวนประชากร :550
จำนวนครัวเรือน :110
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม กินวอ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ กินวอ - ไม่มี -
มีนาคม ก่อทราย - ไม่มี -
เมษายน ทำไร่ทำสวน - ไม่มี -
พฤษภาคม ทำไร่ทำสวน - ไม่มี -
มิถุนายน ทำไร่ทำสวน - ไม่มี -
กรกฏาคม ทำไร่ทำสวน - ไม่มี -
สิงหาคม ทำไร่ทำสวน ทำศาลาเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขา - ไม่มี -
กันยายน กินข้าวใหม่ - ไม่มี -
ตุลาคม กินข้าวใหม่ - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม คริสมาสต์ - ไม่มี -
อาชีพหลัก :ปลูกชา กาแฟ
อาชีพรอง :ไม้ผลเมืองหนาว
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยปู่หมื่น
2.กองทุนหมู่บ้าน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :50,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :ปี 2551 เริ่มก่อตั้งกลุ่ม ปี 2553 ขอมาตรฐานโฮมสเตย์ จำนวน 5 หลัง สมาชิก 20 คน ปัจจุบัน มีบ้านโฮมสเตย์ จำนวน 15 หลัง สมาชิก 50 คน ประกอบด้วย กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มไกด์ท้องถิ่น กลุ่มรถ กลุ่มชา กลุ่มการแสดง และ กลุ่มเดินป่า จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 2553
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :ชุมชนท่องเที่ยว
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - เกษตรอำเภอ
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่องเที่ยวดอยปู่หมื่น 2551
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมอาชีพชาวไทยภูเขา ทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว โครงสร้างพื้นฐาน ทุกปี
ททท. ประชาสัมพันธ์ ทำสื่อ 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์2558100100
บริษัททัวร์2559100100
รวมบริษัททัวร์0200200
นักท่องเที่ยวทั่วไป2558500200700
นักท่องเที่ยวทั่วไป2559500200700
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป1,0004001,400
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา2558150150
สถาบันการศึกษา2559150150
รวมสถาบันการศึกษา0300300
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น1,0009001,900
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 300,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐาน HomeStay กรมการท่องเที่ยว 2553
ต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนาธรรม 2555
หมู่บ้านต้นแบบวิลเลจทัวลิสซึม ททท. 2560
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น, นักท่องเที่ยวอาสาสมัคร มาช่วยพัฒนาชุมชนหลายๆ ด้าน
ด้านสิ่งแวดล้อม :มีกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) น้ำตกปู่หมื่น (2) เส้นทางเดินป่าดูนก
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วิถีชีวิตชนเผ่าแบบดั้งเดิม (2) ประเพณีกินวอ (3) ประเพณีก่อทราย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) เรียนรู้กระบวนการทำชาแบบดั้งเดิม
ฐานกิจกรรม :(1) การทำชาแบบดั้งเดิม (2) การทำบ้านดิน (3) การทำฝาย (4) การปลูกผักสวนครัว (5) การปลูกป่า (6) การทำฝาย ประปาภูเขา (7) สอนหนังสือเด็ก
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เดินป่าดูนก ชมน้ำตก (2) ชมวิถีชนเผ่า (3) ทำอาหารท้องถิ่น (4) กิจกรรมอาสาสมัคร
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) เรียนรู้กระบวนการทำชาแบบดั้งเดิม
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรม 1 วัน 550

เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่น (ข้าวกระบอกไม้ไผ่) เรียนรู้กระบวนการทำชาแบบดั้งเดิม การแสดงชนเผ่า ชมน้ำตกปู่หมื่น (ราคา 550 บาท/คน)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 650

เที่ยวชมน้ำตกปู่หมื่น เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่น (ข้าวกระบอกไม้ไผ่) เข้าพัก Home Stay ชมการแสดง เช้า ๆ เก็บชาและเรียนรู้กระบวนการทำชาแบบดั้งเดิม (ราคา 650 บาท/คน)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม กินวอ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ กินวอ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน คริสมาสต์ - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay8301500
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน1302000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay80250
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
4 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 8 8 1300
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ชา 50 150- ไม่มี -
กาแฟ 50 150- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การทำชาแบบดั้งเดิม 300 - ไม่มี -
การทำบ้านดิน 300 - ไม่มี -
การทำฝาย 300 - ไม่มี -
การปลูกผักสวนครัว 300 - ไม่มี -
การปลูกป่า 300 - ไม่มี -
การทำฝาย ประปาภูเขา 300 - ไม่มี -
สอนหนังสือเด็ก 300 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแสดง ชุดเล็ก 500 - ไม่มี -
การแสดง ชุดใหญ่ 700 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :50
ค้างคืน :50
ไป-กลับ :50
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 20
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :ลาดยาง 90% ลูกรัง 10% (ขึ้นได้แต่รถ 4WD)
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :พลังน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน2 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.อนามัยขนาดเล็กในหมู่บ้าน
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
การจอง/โอนเงินมัดจำ 30%
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1) ขึ้นบ้านต้องถอดรองเท้า
(2) ต้องเคารพกฏิกาของหมู่บ้านที่วางไว้
(3) ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามพกอาวุธเข้ามาในหมู่บ้าน
(2) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
(3) ห้ามส่งเสียงดัง หลังสามทุ่ม
(4) ห้ามผิดลูก ผิดเมีย หรือสามีชาวบ้าน
(5) ห้ามเสพยาเสพติด

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :20.031960,99.181686
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ 140 กิโลเมตร ฝาง-แม่อาย 9 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหน่วยงานอีก 14 กิโลเมตร
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายเจริญไชย ไชยกอ 0821905957
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpageดอยปู่หมื่นลาหู่โฮมสเตย์
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ดอยผ้าห่มปก - ไม่มี -
น้ำพุร้อนฝาง - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน - ไม่มี - ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้ข้อมูล นายเจริญชัย ไชยกอ