กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่าดอยอิ๊ดาหม่า ศีกษาวิถีความเชื่อของชนเผ่าลีซู | ชมประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า | การเล่นเล่นชนเผ่าลีซู

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแจ่มหลวง
ที่อยู่ :หมู่ 7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านขุนแม่ละอุบ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับ :บ้านห้วยเขียดแห้ง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :ติดกับ บ้านแม่ละอุบ และบ้านห้วยยา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :ติดกับ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะภูมิประเทศ :พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงเชิงเขาบริเวณดอยขุนห้วยยา เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา การตั้งบ้านเรือนลดหลั่นกันลงมา มีการกระจายตัวของหมู่บ้านอยู่ตามเชิงเขาและบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย อาทิ ห้วยยา ห้วยโป่ง ห้วยน้ำดิบ ห้วยผึ้ง ห้วยเขียดแห้ง และห้วยตอง เป็นต้น ลำน้ำเหล่านี้ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านและเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชนใช้อุปโภค-บริโภค ก่อนที่จะไหลสู่น้ำแม่แจ่ม สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบเขาที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อาทิ เต็ง รัง ไม้ในตระกูล “วงศ์ก่อ” เช่น ก่อเดือย ก่อแป้น หว้าขี้นก ทะโล้ กำลังเสือโคร่ง มะขามป้อม มีสนสามใบแทรกอยู่เป็นหย่อมๆ ในพื้นที่บริเวณสันเขาและที่โล่งแจ้ง
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมประมาณ 8 - 18 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน ระหว่าง 25 - 34 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตร ช่วงที่ฝนตกชุกคือเดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,230 เมตร
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ลีซู
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :พ.ศ. 2528
ประวัติชุมชน :ในอดีตราษฎรอพยพมาจากหลายแหล่ง คือ จากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอเชียงดาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเหนือ บ้านแม่ละอุป ขณะนั้นมีอยู่ 18 หลังคาเรือน ทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ซึ่งย้ายที่ทำกินไปเรื่อยๆ และมีการปลูกฝิ่นไปด้วย จนประสบปัญหาที่ทำกินขาดความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับที่ตั้งชุมชนเป็นพื้นที่ทุรกันดารและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี การทำการเกษตรไม่ได้ผล ผลผลิตไม่เพียงพอต่อครัวเรือน และการคมนาคมไม่สะดวกในการสัญจรไปมา จากสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าว จึงได้อพยพมายังที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.2528 โดยการนำของนายสามเลาฟู เลิศธรรมพิริยะ พร้อมผู้อาวุโสในหมู่บ้านอีกจำนวน 18 คน และได้เพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นจากการอพยพมาจากหลายๆ แหล่ง คือจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเชียงดาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมนั้นชุมชนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนเผ่าเก่าแก่ของ “ลั๊วะ” มาก่อน ดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นซากวัดเก่าแก่ของลั๊วะ เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงแรกนั้นภายในบริเวณวัดมีเสาหินสีแดงตั้งอยู่จึงตั้งชื่อชุมชนแห่งใหม่นี้ว่า “บ้านเสาแดง” ปัจจุบันเสาหินสีแดงนั้นได้ชำรุดพังทลายไปตามกาลเวลา มีเหลือไว้บ้างบางส่วนที่ราษฎรเก็บไว้และได้นำมาคืนยังสถานที่เดิม และปัจจุบันราษฎรยังได้บูรณะก่อสร้างสำนักสงฆ์ใหม่เพื่อสำหรับบำเพ็ญธรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจ เมื่อปี พ.ศ.2550
ที่มาของชื่อชุมชน :มีเสาหินสีแดงตั้งอยู่บริเวณบ้าน แสดงให้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชน
จำนวนประชากร :309
จำนวนครัวเรือน :60
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เทศกาลปีใหม่ (กู่เชียะ) - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ เทศกาลปีเอ้อยี่ปา - ไม่มี -
มีนาคม เทศกาลปีเอ้อยี่ปา - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม เทศกาลสารทจีน - ไม่มี -
สิงหาคม เทศกาลสารทจีน - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน พิธีกินข้าวใหม่ - ไม่มี -
ธันวาคม พิธีกินข้าวใหม่ - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ขิง และถั่วแดงหลวง เป็นต้น
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง
2.กองทุนหมู่บ้าน
3.กลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงวัดจันทร์
4.กลุ่มเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :60,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :ประเพณีดั้งเดิม สู่ภูเขาสูง จากฝ่ิ่นสู่พืชหลวง ประชาเบิกบาน สมนามเสาแดง ก้องฟ้ากัลยา
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555 ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายจีระพันธ์ โสภาพรรณรายประธาน
นายธีรศักดิ์ หลักศิฬารองประธาน, เหรัญญิก
นายสมชัย ไสวพูนเงินกรรมการ
นายสัตตบรรณ เลาว้างประชาสัมพันธ์, เลขานุการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ปี พ.ศ.: 2555 – ปัจจุบัน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนมุ่งเป้า 2555, 2557
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป255777
นักท่องเที่ยวทั่วไป255944
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป11011
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา255941923
รวมสถาบันการศึกษา41923
องค์กร/หน่วยงาน25562828
องค์กร/หน่วยงาน255766
องค์กร/หน่วยงาน25587070
องค์กร/หน่วยงาน25593838
องค์กร/หน่วยงาน25601010
องค์กร/หน่วยงาน0
รวมองค์กร/หน่วยงาน1520152
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น16719186
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2556 – 2560 113,330
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :เกิดความร่วมมือและสามัคคีกันในชุมชนมากขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :มีรายได้เสริมจากการให้บริการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อม :เกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (2) จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) วัดเสาแดง (2) ศาลเทพเจ้า (3) ดนตรีท้องถิ่น “เป่าแคน” และการเต้นกวาเคี๊ยะ (4) การแต่งกาย ชุดชนเผ่าลีซู (5) การละเล่นสะบ้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) วัดเสาแดง สถานที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์การก่อตั้งหมู่บ้าน คือ “เสาแดง” ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของหมู่บ้านเสาแดง และบริเวณโดยรอบยังพบอิฐแดงที่มีอักขระจารึกกระจายอยู่โดยรอบแต่ยังมิได้มีการพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญถึงที่มาและความหมายที่ชัดเจน (2) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ มีแปลงทดลองการเกษตรพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ เช่น กาแฟ แมคคาเดเมีย และชา เป็นต้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านที่เหมาะกับพื้นที่เขตหนาวสำหรับชุมชนโดยรอบ (3) ศาลเทพเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเคารพนับถือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน ประกอบด้วยเทพเจ้า 3 ระดับ โดยมีการประกอบพิธีกรรม ณ ศาลเทพเจ้าแต่ละระดับที่แตกต่างกันตามความเชื่อ (4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในเส้นทางดอยเทพเจ้า “อิ๊ด่ามา” มีพืชพรรณที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ (5) ดนตรีท้องถิ่น การแสดงดนตรีท้องถิ่นที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าลีซู โดยมีการเต้นรำประกอบดนตรีท้องถิ่นอย่างสนุกสนาน (6) การแต่งกาย ชุดชนเผ่าลีซูมีสีสันสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ที่มีความหมายและน่าเรียนรู้ (7) การเล่นลูกสะบ้า กิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าถิ่น ได้มีโอกาสแข่งขันโดยใช้การละเล่นแบบดั้งเดิมที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ (8) จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้า สามารถกางเต็นท์ได้ ณ สวนของชุมชนในช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา ภายในบริเวณนั้นยังพบร่องรอยของโบราณสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชนเผ่าลั๊วะ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมเรียนรู้วิถี “ชาวลีซู @สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านเสาแดง” 2000

โปรแกรมเรียนรู้วิถี “ชาวลีซู @สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านเสาแดง”

08.00 น.   นัดพบหน้าศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว วัดจันทร์ ออกเดินทางสู่บ้านเสาแดง หมู่บ้านชาวลีซูหนึ่งเดียวของอำเภอกัลยาณิวัฒนา

09.00 น.   กล่าวต้อนรับ เรียนรู้ความเป็นมาของชาวลีซูบ้านเสาแดง ณ วัดเสาแดง

09.30 น.   ขึ้นรถยนต์ไปชมสถานีการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเสาแดง การปลูกพืชผลไม้เมืองหนาว ชมวิวและถ่ายรูป   

11.00 น.   กลับเข้าหมู่บ้านเพื่อเดินขึ้นสู่ศาลเจ้าอาปาหมู่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นับถือของชาวลีซู รวมถึงเรื่องราวของเทพเจ้าบนดอยอิ๊ดาหม่ะที่ดูแลคุ้มครองชาวลีซูบ้านเสาแดง

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (กับข้าวท้องถิ่นอย่างน้อย 3 ชนิด และข้าวสวยซึ่งเป็นข้าวพันธ์ดั้งเดิมของชาวลีซู พร้อมน้ำดื่ม)  

13.00 น.   เรียนรู้การแต่งกายของชาวลีซูที่สวยงามและเครื่องประดับที่มีมูลค่า รวมถึงทดลองสวมใส่เพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและชมการแสดงเครื่องดนตรีของชาวลีซู  

14.00 น.   เรียนรู้และชมการเล่นเครื่องดนตรีของชาวลีซู ประกอบการเต้นกวาเคี๊ยะที่สนุกสนาน โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกสนานกับชาวบ้านได้

15.30 น.   ตัวแทนกล่าวขอบคุณ   

16.30 น.   นักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงวัดจันทร์ โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------

*ราคาโปรแกรมรวม 2,000 บาท จำนวนนักท่องเที่ยว 1 – 2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

 

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

3

2,120

 

7

2,960

4

2,240

 

8

3,080

5

2,360

 

9

3,200

6

2,840

 

10

3,320

*ค่ารถปิ๊คอัพของชุมชน 1 คัน (นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 คน) ราคา 2,000 บาท  ราคานี้รวมการบริการรับ-ส่ง วัดจันทร์-บ้านเสาแดง และเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ระบุตามโปรแกรม

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณีปีใหม่ลีซุู และเต้นกั๊วะเคียะ วิถีชีวิต
กุมภาพันธ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณีเต้นกั๊วะเคียะ และวิถีชีวิต
มีนาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณี และวิถีชีวิต เทศกาลหนี่หิชั๊วะ
เมษายน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณี และวิถีชีวิตเทศกาลหนีหิชั๊วะ - ไม่มี -
พฤษภาคม ประเพณี และวิถีชีวิตการทำเกษตรการเพาะปลูก - ไม่มี -
มิถุนายน ประเพณี และวิถีชีวิตการทำเกษตรเพาะปลูก - ไม่มี -
กรกฏาคม ประเพณี และวิถีชีวิตเทศกาลขอบคุณเทพพืชผลผลิต - ไม่มี -
สิงหาคม ประเพณี และวิถีชีวิตเทศกาลขอบคุณเทพพืชผลผลิต - ไม่มี -
กันยายน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณี และวิถีชีวิต - ไม่มี -
ตุลาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณี และวิถีชีวิตเทศกาลเก็บผลพืชผลิต - ไม่มี -
พฤศจิกายน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณี และวิถีชีวิตเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร - ไม่มี -
ธันวาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ประเพณี และวิถีชีวิตเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตทางการเกษตร - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay312300300
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0012001200
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay70150
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
3 0 ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต เยี่ยมชมบ้านปราชญ์/ครูภูมิปัญญา และกลุ่มอาชีพ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 10 คน กลุ่มละ 300 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 50 บาท/วัน/คน) เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 5 คน 600 บาท/วัน (2) กลุ่มนักท่องเที่ยว 6 - 10 คน 900 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 100 บาท/วัน/คน)
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถปิ๊กอัพของสมาชิกเครือข่าย CBT 1 10 2000 (1) ค่าบริการรถเดินทางระหว่างตำบล 2,000 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน (2) ค่าบริการรถเดินทางไป-กลับในชุมชน 300 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
กระเป๋า-หมวกลีซู - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :15
ค้างคืน :12
ไป-กลับ :15
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ลานกีฬา ณ บริเวณวัดเสาแดง 15
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :ถนนลูกรังสลับกับถนนคอนกรีต
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน1 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูบ | โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ปั๊มน้ำมันPT บ้านวัดจันทร์
ตู้ ATM/ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกายแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
อาหารท้องถิ่นบริการอาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

1. ต้องให้ความเคารพ ไม่ลบหลู่ดูถูกกฎระเบียบประเพณี ความเชื่อของชุมชน

2. ต้องแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3. ต้องช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งสาธารณประโยชน์ชุมชน

4. ต้องรักษาความสะอาดทิ้งขยะในที่ทิ้ง ทั้งในบริเวณหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

5. การกระทำใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และได้รับการตักเตือนจากเจ้าของบ้านหรือคณะกรรมการ แล้วยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นสิทธิของเจ้าของพื้นที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้ โดยนักท่องเที่ยวไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทุกกรณี

6. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ยินยอมปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกกรณี และหากมีความสงสัยกรุณาสอบถามและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เท่านั้น

7. นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนจะต้องติดต่อคณะกรรมการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่นั้นก่อน เพื่อให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นติดตามไปด้วยทุกครั้ง

8. กรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะต้องแยกบ้านกันนอน คือบ้านผู้ชาย บ้านผู้หญิง ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วหรืออยู่กินกันประสงค์จะนอนบ้านหลังเดียวกันก็ต้องแยกห้องนอนหรือแยกที่นอนกัน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

1.ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาเสพ และจำหน่ายในชุมชน

2.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบ้านพักโฮมสเตย์และชุมชน

3.ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาภายในชุมชน

4.ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในชุมชน

5.ห้ามประพฤติผิดในทางชู้สาว และกระทำอนาจาร

6.ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในยามวิกาล หลังเวลา 22.00 นาฬิกา

7.ห้ามเคาะฝาบ้าน ประตู หน้าต่าง ทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน เพราะตามความเชื่อของชุมชนถือเป็นการเรียกสิ่งชั่วร้ายออกมา และจะทำให้เกิดเหตุกับเจ้าของบ้าน เช่น เจ็บป่วย เป็นต้น

8.ห้ามจับหิ้งบูชาในบ้าน

9.ห้ามจับเครื่องรางมีลักษณะเป็นไม้ไผ่สานแขวนหรือติดอยู่บนประตูทางเข้าไปภายในบ้าน

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.9765225,98.2320938
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว (1) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอหางดง - อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – บ้านเสาแดง รวมระยะทาง 156 กิโลเมตร (2) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม - อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – บ้านเสาแดง รวมระยะทาง 189 กิโลเมตร (3) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม – ทางแยกแม่มาลัยอำเภอแม่แตง – เขตอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน – บ้านวัดจันทร์ – บ้านเสาแดง รวมระยะทาง 204 กิโลเมตร
รถประจำทาง รถโดยสาร
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายธีรศักดิ์ หลักศิฬา เหริญญิกกลุ่ม 231 หมู่ที่7 096-363-9917 Thirasak Laksila 096-363-9917
นายจีระพันธ์ โสภาพรรณนาราย ประธานกลุ่ม 154/1 หมู่ที่7 089-192-8945 Bankk Jerapun 096-363-9917
นายสัตตบรรณ เลาว้าง ประชาสัมพันธ์ 59 หมู่ที่7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130 0613491940 Sattaban laovang 0820479511
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBT-Galyani-Vadhana-Chiang-Mai-505080802850467/
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู - ไม่มี -
เครือข่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 9 - ไม่มี -
สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์ - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน ไม่มีโฉนดที่ดิน อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ศาสนา พุทธ คริสต์ ผู้ให้ข้อมูล นายธีรศักดิ์ หลักศิฬา