กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เดินป่า ชม ถ้ำ น้ำออกรู | เรียนรู้การย้อมสีจากธรรมชาติ

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแจ่มหลวง
ที่อยู่ :หมู่ที่ 4 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านห้วยยา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับ :บ้านปกกะโหล่ง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านห้วยปู ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านห้วยเขียดแห้ง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นภูเขาสลับศับซ้อน มีลำห้วยเล็กๆหลานสายผ่า่นรอบหมู่บ้าน
ลักษณะภูมิอากาศ :บ้านตั้งอยู้บนพื้นที่สูงจึงทำให้อากาศเย็นตลอดทั้งปี มี 3 ฤดู จะหนาวหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว อุณหภมูิต่ำสุด 8 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35 องศา
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ประมาณปี พ.ศ.2300(261 ปี)
ประวัติชุมชน :บรรพบุรุษาย้ายมาจากแม่แฮ อำเภอแม่แจ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2300หลังจากนั้นเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านห้วยบะบ้า
ที่มาของชื่อชุมชน :ชื่อห้วยบะบ้าเพราะ มีเครื่อสะบ้า(เถาวัลย์) เป็นจำนวนมาก อยู่ตามลำห้วยเป็นจำนวนมากจึงนำเป็นมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร :230
จำนวนครัวเรือน :47
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม พิธีตานข้าวใหม่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ พิธีผูกข้อมือ - ไม่มี -
มีนาคม พิธีสืบชะตาแม่น้ำ(เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเนนากวิ) - ไม่มี -
เมษายน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ - ไม่มี -
พฤษภาคม ปลายเดือนปลูกข้าวไร่ - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม พิธีเลี้ยงผีฝาย พิธีผูกข้อมือใหญ่ - ไม่มี -
สิงหาคม พิธีเลี้ยงผีฝาย พิธีผูกข้อมือใหญ่ - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวไร่ - ไม่มี -
พฤศจิกายน กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้างนา - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า
2.กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
3.กองทุนหมู่บ้าน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :50,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้าก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2557 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระยะที่ 2
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสุดจา ลิขิตเบญจกุลประธาน
นายสรพงษ์ ลีลามีทรัพย์รองประธาน
นายทองแก้ว ลีลามีทรัพย์เลขานุการ
นายนิเทศน์ วิริยะสุขปัญญาเหรัญญิก
นางมีนะ ปฐวีบรรพตกรรมการ
นายดีก่อ คณาพรรณคีรีกรรมการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ปี พ.ศ.: 2557 – ปัจจุบัน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนมุ่งเป้า 2557
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :คนภายในชุมชนกลับมาแต่งกายชุดชาติพันธุ์ของตนเองมากยิ่งขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :มีรายเสริมได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม :ห่วงแหนรักษาทรัพยากรภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) น้ำออกรู แหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน (2) ไม้ตะครุบหิน (3) “ต่าคอเล” หรือ ถ้ำพระ (4) น้ำตกแพะฉ่อ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :เรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า
ฐานกิจกรรม :เรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) น้ำออกรู แหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน มีน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาผ่านพิธีกรรมในวิถี (2) ไม้ตะครุบหิน ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “เส่โจเหล่อ” แปลว่า ไม้ตะครุบหิน เป็นต้นไม้ที่เติบโตอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ จนเกือบจะกลืนหินเข้าไปทั้งหมด (3) “ต่าคอเล” หรือ ถ้ำพระ เป็นถ้ำขนาดเล็ก ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในถ้ำ แต่ได้ถูกขโมยไป ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยที่มีลักษณะเป็นโพรง ชุมชนมีความเชื่อว่า หากปีใดฝนแล้ง หัวหน้าเผ่าจะนำเอาธูปเทียนไปทำพิธีเพื่อขอฝนร่วมกับชาวบ้าน (4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณป่าอนุรักษ์ของชุมชน เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณในเส้นทางที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงวิถีการรักษาป่าของชุมชน (5) “น้ำตกแพะฉ่อ” น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ที่น่าสนใจมากมายระหว่างเดินศึกษาธรรมชาติ (6) เรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า สำหรับรักษาหรือบำรุงร่างกาย ตั้งแต่ การดูลักษณะของพืช-สรรพคุณ-ส่วนที่นำไปใช้-การเก็บรักษา-การปรุงดื่ม/กิน/ทา เรียนรู้วิธีปรุงสมุนไพรจากหมอสมุนไพร ตั้งแต่เตรียมสมุนไพรที่เก็บมาจากป่า กรรมวิธีในการปรุง การต้มตามภูมิปัญญาปกาเกอะญอ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางน้องใหม่บ้านห้วยบะบ้า (1 วัน)

08.30 น.  พบกัน ณ จุดนัดพบในหมู่บ้าน กล่าวต้อนรับโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า

09.00 น.  ออกเดินศึกษาธรรมชาติ (หากฝนตกในเส้นทางจะมีความชื้นมากก็จะมีทาก ขอให้นักท่องเที่ยวเตรียมการแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม) ฟังเสียงชะนีร้องก้องป่าจากบ้านพักโฮมสเตย์ จากสภาพป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์และการอนุรักษ์ของชุมชนทำให้ยังมีฝูงชะนีอาศัยอยู่

  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณป่าอนุรักษ์ของชุมชน เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณในเส้นทางที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงวิถีการรักษาป่าของชุมชน ·เยี่ยมชม “น้ำตกแพะฉ่อ” น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่อุดมไปด้วยพืชพรรณน่าสนใจมากมาย ·ระหว่างเดินศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า สำหรับรักษาหรือบำรุงร่างกาย ตั้งแต่ การดูลักษณะของพืช-สรรพคุณ-ส่วนที่นำไปใช้-การเก็บรักษา-การปรุงดื่ม/กิน/ทา ·ร่วมปลูกกล้วยป่า คืนความชุ่มชื้นให้แหล่งน้ำในชุมชน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านห้วยบะบ้า

13.00 น.  เยี่ยมชม “น้ำออกรู” แหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน ·สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “เส่โจเหล่อ” ที่แปลว่า ไม้ตะครุบหิน          เป็นต้นไม้ที่เติบโตอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ จนเกือบจะกลืนหินเข้าไปทั้งหมด ·เดินศึกษา “ต่าคอเล” หรือ ถ้ำพระ เป็นถ้ำขนาดเล็ก ซึ่งเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในถ้ำ แต่ได้ถูกขโมยไป ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยที่มีลักษณะเป็นโพรงหินอยู่ภายในถ้ำ

16.30 น. ชุมชนกล่าวอำลานักท่องเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
มีนาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
เมษายน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
พฤษภาคม สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
มิถุนายน สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
กรกฏาคม สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
สิงหาคม สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
กันยายน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
ตุลาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
พฤศจิกายน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
ธันวาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,สัมผัสวีชีวิตท้องถิ่น,และเรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay5103200
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน11515000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay800
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
3 300 ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต เยี่ยมชมบ้านปราชญ์/ครูภูมิปัญญา และกลุ่มอาชีพ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 10 คน กลุ่มละ 300 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 50 บาท/วัน/คน) เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 5 คน 600 บาท/วัน (2) กลุ่มนักท่องเที่ยว 6 - 10 คน 900 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 100 บาท/วัน/คน)
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถปิ๊กอัพของสมาชิกเครือข่าย CBT 1 คัน 1 10 2000 ค่าบริการรถเดินทางระหว่างตำบล 2,000 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน (2) ค่าบริการรถเดินทางไป-กลับในชุมชน 800 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
เสื้อผ้าทอปกาเกอะญอ - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
เรียนรู้วีถีการหาสมุนไพรจากป่า - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :15
ค้างคืน :10
ไป-กลับ :15
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถยนต์ 5
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :ถนนคอนกรีตสลับกับถนนลูกรังการเข้าถึงค่อนข้าลำบาก
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน1 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลวัดจันทร์
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรกัลยาณิวัฒนา
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า2 สัปดาห์
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศอากาศหนาวเย็น ช่วงฤดูหนาว ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน
การแต่งกายแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
อาหารท้องถิ่นบริการอาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.9622265,98.2847831
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว (1) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอหางดง - อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – บ้านห้วยบะบ้า รวมระยะทาง 155กิโลเมตร (2) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – บ้านห้วยบะบ้า รวมระยะทาง 188 กิโลเมตร (3) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม – ทางแยกแม่มาลัยอำเภอแม่แตง – เขตอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน – บ้านวัดจันทร์ – บ้านเสาแดง รวมระยะทาง 203 กิโลเมตร
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายทองแก้ว ลีลามีทรัพย์ เลขานุการ 08-5712-4136
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBT-Galyani-Vadhana-Chiang-Mai-505080802850467/
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู - ไม่มี -
เครือข่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 9 - ไม่มี -
สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์ - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :ศาสนา พุทธ ผู้ให้ข้อมูล นายทองแก้ว ลีลามีทรัพย์