กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


วิถีชีวิตชาเผ่า กะเหรี่ยงปกากะญอ | อาหารชาเผ่า | นาขั้นบันใด

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลบ้านจันทร์
ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :บ้านโป่งขาว ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับ :บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านสันม่วง บ้านหนองแดง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดกับ :บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะภูมิประเทศ :มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยเนินเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีที่ราบแคบๆ ตามหุบเขา มีห้วยและทางน้ำขนาดเล็กไหลผ่านบริเวณที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 – 1,400 เมตร เป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าสน
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีสภาพอากาศร้อนชื้น ในช่วงเดือนมีนาคม - ตุลาคม เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมีสภาพหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ที่ 14 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำที่สุดในเดือนมกราคมที่ 2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในรอบปีวัดปริมาณได้ 1,706.2 มิลลิเมตร
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ปกาเกอะญอสะกอ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :60 ปี
ประวัติชุมชน :ครอบครัวแรกที่อพยพมาจากพม่าเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน เป็น 3 พี่น้อง ชื่อ นางหน่อเตอพี่ นางกุหล้า และนายดิกุ๊ลุ๊ ซึ่งในขณะนั้น นายดิกุ๊ลุ๊ เป็นผู้นำคนแรกของหมู่บ้าน
ที่มาของชื่อชุมชน :"เหล่อชอ" หมายถึง ก้อนหินสามก้อนที่รวมกันเป็นเตาไฟหุงอาหารเลี้ยงผู้คนทั้งในชุมชน และแขกที่มาเยี่ยมเยือนในชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อซอ หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความมั่นคงของทรัพยากรในการอนุรักษ์ และความสามัคคีร่วมกันของสามกลุ่มบ้าน ที่รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชน เปรียบเสมือนไฟที่ก่อขึ้นจากก้อนหินสามก้อนที่ให้ความสว่าง ความอบอุ่น สีสันและความปลอดภัยแก่ผู้ที่พักอาศัย และแขกที่มาเยือนในชุมชน โดยหินสามก้อนนี้ประกอบด้วย ชุมชนชาวปกาเกอะญอ บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 บ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยครก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนประชากร :867
จำนวนครัวเรือน :269
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม พิธีตานข้าวใหม่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ พิธีตานข้าวใหม่ - ไม่มี -
มีนาคม พิธีสรงน้ำธาตุ - ไม่มี -
เมษายน พิธีผูกข้อมือ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม พิธีเลี้ยงผีฝาย พิธีผูกข้อมือใหญ่ - ไม่มี -
สิงหาคม พิธีเลี้ยงผีฝาย พิธีผูกข้อมือใหญ่ - ไม่มี -
กันยายน พิธีแชะโช - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน พิธีกินข้าวใหม่ - ไม่มี -
ธันวาคม พิธีเลี้ยงผีต้นน้ำ - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร ปลูกพืช เช่น ฟักทองญี่ปุ่น เคปกูสเบอรี่ ถั่วหวาน กะหล่ำปลีหัวใจ ผักสลัด
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ
2.กองทุนหมู่บ้าน
3.กลุ่มแม่บ้านทอผ้า
4.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
5.กลุ่มแก้ไขความยากจน
6.กลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงวัดจันทร์
7.กลุ่มเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :40,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฮ่อม บ้านดอยตุง และบ้านห้วยครก ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายฤทธิศักดิ์ ศรวันเพ็ญประธานกลุ่มฯ
นายศุภกิจ จ่าโยรองประธาน
นายชัยรัตน์ ม่วงคีรีคาม ประชาสัมพันธ์
นางนภาพร มานะพัฒนมงคลเลขานุการ
นางเขมนิจ นุพอเหรัญญิก
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.หน่วยงาน: ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ.: 2552 – ปัจจุบัน
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนมุ่งเป้า 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รูปแบบการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2556
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์255855
รวมบริษัททัวร์505
นักท่องเที่ยวทั่วไป25582424
นักท่องเที่ยวทั่วไป25599110
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป33134
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
สถาบันการศึกษา25582121
สถาบันการศึกษา255988
รวมสถาบันการศึกษา29029
องค์กร/หน่วยงาน25589393
องค์กร/หน่วยงาน255977
รวมองค์กร/หน่วยงาน1000100
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น1671168
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2558-2559 11,860
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2554 – 2557 กรมการท่องเที่ยว 2554
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :เกิดความร่วมมือร่วมใจในการรักษาประเพณีวิถีชีวิต เช่น การทอผ้า การดำเนินวิถีการเกษตรแบบพอเพียง
ด้านเศรษฐกิจ :เกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม :เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญสำหรับใช้เพื่อการเกษตร และยังสามารถนำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวได้ผ่านการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เป็นแหล่งอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นต้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) จุดชมวิวเส่ด๊อกะโจ๊ะ (ดอยตุง) (2) เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (3) เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) บ้านเด๊อะหว่า (บ้านดั้งเดิม)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) การจักสาน (2) การทอผ้า
ฐานกิจกรรม :(1) เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการจักสาน (2) เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :บ้านห้วยครก (1) เด๊อะหว่า บ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่ เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวปกฺาเกอะญอ ในเด๊อะหว่าประกอบด้วยสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปกฺาเกอะญอได้เป็นอย่างดี บ้านดอยตุง (1) จุดชมวิวเส่ด๊อกะโจ๊ะ (ดอยตุง) ดอยที่มีความสูงใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านดอยตุง ซึ่งชาวปกฺาเกอะญอมีความเชื่อว่าดอยที่มีความสูงใหญ่จะมีเจ้าป่าเจ้าเขาปกป้องคุ้มครองอยู่ ฉะนั้นจะต้องทำบุญให้แก่ดอยลูกนี้จึงมีการทำบุญใหญ่ประจำปี ช่วงสงกรานต์ ด้วยการนำตุงไปปักไว้บนยอดดอย บ้านห้วยฮ่อม (1) เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางน้ำตกต่าลอโป่โกล๊ะ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชน มีต้นไม้พืชพันธุ์หลากหลายชนิดให้ศึกษาและยังมีน้ำตกต่าลอโป่โกล๊ะที่มีความสูงประมาณ 7 เมตร มีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี (2) เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า แต่เดิมชนเผ่าปกาเกอะญอนิยมทำไร่ข้าวมากกว่าการทำนา เนื่องจากวิถีชีวิตที่โยกย้ายถิ่นฐานไปตามภูเขา ในการทำไร่จะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดร่วมกับการปลูกข้าว จึงนับว่าเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานที่นำความมั่นคงทางด้านอาหารมาให้แก่ชนเผ่ามาอย่างยาวนาน จนเป็นภูมิปัญญาด้านการทำไร่หมุนเวียนที่สืบทอดต่อกันมา ปัจจุบันมีการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรจึงเริ่มเรียนรู้การทำนาอย่างคนพื้นราบ (นาขั้นบันได) สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้วิถีการกินอยู่ในป่าตามวิถีชนเผ่า (3) การจักสาน เครื่องจักสานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับวิถีชีวิตปกาเกอะญอ เพราะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เครื่องจักสานชาวปกาเกอะญอมีลวดลายและรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชน มีความละเอียดอ่อนและประณีต เช่น “กึ๊โป” สำหรับเก็บของมีค่า, เสื้อผ้า “เหล่อเหม่เดอ” (เชี่ยนหมาก) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตของที่ระลึกด้วยตัวเองได้ (4) ประเพณีมัดมือควาย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมเดินทุ่งนาเรียนรู้วิถี “กิน-อยู่-คือ ปกาเกอะญอ” 1760

โปรแกรมเดินทุ่งนาเรียนรู้วิถี “กิน-อยู่-คือ ปกาเกอะญอ”

08.00 น.     นัดพบหน้าศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว วัดจันทร์ ออกเดินทางสู่บ้านห้วยฮ่อม

08.30 น.     กล่าวต้อนรับ เรียนรู้ความสามัคคี คริสต์ + พุทธ ในวิหารวัดห้วยฮ่อมที่สวยงาม

09.30 น.     เดินตามเส้นทางทุ่งนา เพื่อเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของปกาเกอะญอ เรื่องพืช ผัก และแมลงต่างๆ ตามฤดูกาลที่เป็นอาหาร รวมถึงต้นไม้ เปลือกไม้ ใบไม้และลูกไม้ ที่สามารถนำไปย้อมผ้าสีธรรมชาติ

10.30 น.     เรียนรู้และชิม “เมตอซูย่าง” ซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่คนสมัยก่อนนำมาทำเป็นอาหารในการเดินป่า พร้อมดื่มน้ำชาที่ต้มในกระบอกไม้ไผ่  (เมนูนี้ได้ออกรายการภัตราคารบ้านทุ่ง มาแล้ว)

11.00 น.     เดินกลับบ้านปกาเกอะญอ เส้นทางนาขั้นบันได

12.30 น.     เอาสิ่งที่เก็บมาทำอาหาร 1 ชนิด โดยที่บ้านจะมีการเตรียมอาหารไว้แล้วอย่างน้อย 2 ชนิด และข้าวสวยพร้อมกิน  ส่วนผักที่เก็บมาให้เลือกว่านักท่องเที่ยวจะทำเองหรือให้เจ้าของบ้านทำให้รับทานก็ได้ 

13.30 น.     เดินชมบ้านและวิถีชีวิตที่เงียบสงบของคนบ้านดอยตุง และกิจกรรมการละเล่นของคนปกาเกอะญอดั้งเดิม

14.30 น.     เรียนรู้และฝึกทอผ้าด้วยกี่เอว กับแม่บ้านปกาเกอะญอ

15.30 น.     ตัวแทนกล่าวขอบคุณ และนำนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ 

16.00 น.     นักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงวัดจันทร์ โดยสวัสดิภาพ

*ราคาโปรแกรมรวม 1,760 บาท จำนวนนักท่องเที่ยว 1 – 2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

 

จำนวนนักท่องเที่ยว

ราคาโปรแกรมรวม

3

1,880

 

7

3,200

4

2,000

 

8

3,320

5

2,600

 

9

3,920

6

2,720

 

10

4,040

*ค่ารถปิ๊คอัพของชุมชน 1 คัน (นักท่องเที่ยวไม่เกิน 10 คน) ราคา 800 บาท  ราคานี้รวมการบริการ รับ-ส่ง วัดจันทร์-เหล่อชอ และเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ระบุตามโปรแกรม

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
มีนาคม เรียนรู้ภูมิปัญญา - ไม่มี -
เมษายน เรียนรู้ภูมิปัญญา - ไม่มี -
พฤษภาคม เรียนรู้ภูมิปัญญา - ไม่มี -
มิถุนายน เรียนรู้ภูมิปัญญา - ไม่มี -
กรกฏาคม เรียนรู้ภูมิปัญญา - ไม่มี -
สิงหาคม เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
กันยายน เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
ตุลาคม เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
พฤศจิกายน เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
ธันวาคม เรียนรู้ภูมิปัญญา,เรียนรู้วิถีการกินอยู่กับป่า - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดทั้งปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay415150150
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ

(1)     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ราคา 150 – 600 บาท/คืน

(2)     โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (ออป.) ราคา 500 – 3,000 บาท/คืน

อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay70100
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
1 100 ท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต เยี่ยมชมบ้านปราชญ์/ครูภูมิปัญญา และกลุ่มอาชีพ (1) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 10 คน กลุ่มละ 300 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 50 บาท/วัน/คน) เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (3) กลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 5 คน 600 บาท/วัน (4) กลุ่มนักท่องเที่ยว 6 - 10 คน 900 บาท/วัน (มากกว่า 10 คน เพิ่ม 100 บาท/วัน/คน)
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถปิ๊กอัพของสมาชิกเครือข่าย CBT 1 10 2000 (1) ค่าบริการรถเดินทางระหว่างตำบล 2,000 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน (2) ค่าบริการรถเดินทางไป-กลับในชุมชน 500 – 800 บาท/วัน/รถยนต์ 1 คัน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ผ้าทอ - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ฐานกิจกรรม 100-500 - ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :20
ค้างคืน :15
ไป-กลับ :20
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :การเดินทางเข้าถึงเป็นเส้นทางตามเขาภูเขาคดเคี้ยว ควรให้ผู้มีความชำนาญในการขับรถเป็นผู้ขับสภาพ เป็นถนนลาดยางและลูกรังบางจุด เข้าได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน2 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ปั๊มน้ำมันPT บ้านวัดจันทร์
ตู้ ATM/ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าติดต่อล่วงหน้า 3 วัน
การจอง/โอนเงิน- มี -
สภาพอากาศอากาศเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
การแต่งกายหากเยี่ยมชมวัดควรแต่งกายให้สุภาพ
อาหารท้องถิ่นบริการอาหารท้องถิ่นของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวหากมีโรคประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1)     ต้องให้ความเคารพ ไม่ลบหลู่ดูถูกกฎระเบียบประเพณี ความเชื่อของชุมชน

(2)     ต้องแต่งกายให้สุภาพมิดชิด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

(3)     ต้องช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งสาธารณประโยชน์ชุมชน

(4)     ต้องรักษาความสะอาดทิ้งขยะในที่ทิ้ง ทั้งในบริเวณหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

(5)     การกระทำใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และได้รับการตักเตือนจากเจ้าของบ้านหรือคณะกรรมการ แล้วยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นสิทธิของเจ้าของพื้นที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้ โดยนักท่องเที่ยวไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทุกกรณี

(6)     นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ยินยอมปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกกรณี และหากมีความสงสัยกรุณาสอบถามและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เท่านั้น

(7)     นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนจะต้องติดต่อคณะกรรมการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่นั้นก่อน เพื่อให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นติดตามไปด้วยทุกครั้ง

(8)     กรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะต้องแยกบ้านกันนอน คือบ้านผู้ชาย บ้านผู้หญิง ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วหรืออยู่กินกันประสงค์จะนอนบ้านหลังเดียวกันก็ต้องแยกห้องนอนหรือแยกที่นอนกัน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1)     ห้ามนำสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาเสพ และจำหน่ายในชุมชน

(2)     ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบ้านพักโฮมสเตย์และชุมชน

(3)     ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาภายในชุมชน

(4)     ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในชุมชน

(5)     ห้ามประพฤติผิดในทางชู้สาว และกระทำอนาจาร

(6)     ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในยามวิกาล หลังเวลา 22.00 นาฬิกา

(7)     ห้ามเข้าบ้านที่มีการปักตาแหลว (ไม้ไผ่สานลักษณะทรงกลม) ไว้หน้าบ้าน เพราะแสดงว่าบ้านนั้นกำลังประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออยู่ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปอย่างเด็ดขาด กรณีที่สงสัยให้สอบถามจากผู้นำเที่ยวหรืคณะกรรมการกลุ่ม

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :19.11684,98.29196
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว (1) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม - อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – บ้านห้วยฮ่อม รวมระยะทาง 190 กิโลเมตร (2) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม – ทางแยกแม่มาลัยอำเภอแม่แตง – เขตอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน – บ้านวัดจันทร์ – บ้านห้วยฮ่อม รวมระยะทาง 175 กิโลเมตร (3) จากจังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอหางดง –อำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ – บ้านห้วยฮ่อม รวมระยะทาง 143 กิโลเมตร
รถประจำทาง รถสองแถวสีเหลืองสายเชียงใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ สามารถขึ้น รถสองแถวได้ที่ บขส. (ช้างเผือก) ราคาคนละ 150 บาท ถ้าให้ไปส่งที่ ออป. เลยเพิ่มอีกคนละ 40 บาทใช้เวลาเดินทางขึ้นไป ประมาณ 6 ชม. จากขนส่งอาเขต – อำเภอ ปาย (รถบัส)รถเริ่มออกเวลา 07.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 น.ค่าโดยสาร โทรสอบถามได้ที่ บ.เปรมประชา 053-304748 ต่อรถสองแถวที่ตลาดแสงทองอำเภอปาย รอผู้โดยสารขึ้นไปบ้านวัดจันทร์ มีวันละ 1 เที่ยว ออกเวลา 13.00 น ใช้เวลาสั้นกว่าเส้นทางแรก หลังจากนั้นสามารถเรียกใช้บริการรถของกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวเหล่อชอเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ได้
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง :
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายฤทธิศักดิ์ ศรวันเพ็ญ ประธานกลุ่ม 0808592978 Rittisak Che
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBT-Galyani-Vadhana-Chiang-Mai-505080802850467/
ID Linerittsac2523
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวัดจันทร์ - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเสาแดง - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยบะบ้า - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนดงสามหมื่น - ไม่มี -
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู - ไม่มี -
เครือข่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรัชกาลที่ 9 - ไม่มี -
สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วัดจันทร์ - ไม่มี -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน บางส่วนเป็น ส.ค.1 ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ศาสนา พุทธ คริสต์ ผู้ให้ข้อมูล นายฤทธิศักดิ์ ศรวันเพ็ญ